Pampamilyang Kainan

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapgpala, ang Mahabagin

 

 

Pampamilyang Kainan o Restawran

[PLPHP]

 

 

Sa mga nakaraang taon may mga pagbabago sa ilang pamilya ng mga Muslim at sa mga Muslim na kababaihan na sadyang hindi kilala sa mga konserbatibong lipunan ng Islam na naghahangad pangalagaan ang mga kababaihan at ang kanilang pagkamabini. Ito ang katotohanan at nagaganap sa pagpunta sa mga “Pampamilyang Kainan” o mga kainan na may bahaging “pampamilya”.

 

Kung ating pagmasdan ito sa batas ng Shari’ah at pag-aralan kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari, mapag-alaman natin na may mga bagay na labis na sinasalungat ng Shari’ah hinggil sa mga nangyayari dito katulad ng mga sumusunod:

 

1.     Ang mga pantabing o partisyon na makikita sa mga kainang ito ay hindi niya lubos na maihiwalay ang mga kababaihan ayon sa pinapahintulutan ng Shari’ah at  maikukubli sila mula sa hindi nila mahram na kalalakihan. Sapagka’t ang mga partisyon o pantabing ay masyadong mababa; o masyadong mataas sa sahig na nakikita ang binti ng mga kababaihan; o masyadong manipis o magalaw, na maaring makita ang ilang bahagi ng katawan ng babae; o may mga desinyong butas o anumang anyo na maaring makita ng iba ang nasa kabila nito.

 

Sa loob ng mga pampamilyang bahagi ng mga kainan, madalas walang partisyon sa pagitan ng mga mesa, ang tabing o partisyon ay lamang sa paghihiwalay sa pagitan ng bahaging para sa mga kalalakihan at ang bahaging pampamilya. Walang pag-aalinlangan na ang lahat ng kasapi sa pamilya ay makikita ang sinuman sa ibang kasapi ng ibang pamilya.

 

2.     Batid ng karamihan na ang mga kababaihan na pumapasok sa ganitong uri ng pampamilyang kainan ay hindi maingat tungkol sa naangkop na hijaab sa Islam. Ipinapakita ang kanilang mukha, buhok, paa at binti mula sa mga butas ng partisyon o ang tabing ay masyadong manipis. Maging ang mga kababaihang nagsusuot ng tamang hijaab ay hindi ligtas dito sapagka’t tatanggalin ang nakatakip sa kanilang mukha kapag kakain. Samakatuwid, kung ang mga partisyon o pantabing ay katulad ng ating nabanggit sa una, sadyang ang mga bagay na ipinag-uutos ng AllahU sa kanila upang takpan ay tiyak na makikita.

 

3.     Sa halos lahat ng mga kainang ito, mga lalaki ang nagsisilbi – papasok sa bahaging para sa mga kababaihan upang kunin ang kanilang mga napiling pagkain, inumin at magdala ng mga kagamitan sa pagkain. Sa katunayan, may mga kababaihang hindi nagsusuot ng hijaab sa harap ng kanilang kababayan o ilang lahi. Subali’t kapag kaharap ang ibang lahi lalong-lalo na kung Saudi ay balot na balot na talaga nga namang nakakahanga.

 

4.     Ang mga lugar na ito ay nagiging tagpuan ng kasamaan. May mga magkasintahan na papasok sa mga kainang ito at magkunwaring mag-asawa sila at ang masama pa rito ay doon lamang sila unang magtatagpo at nagkakilala lamang sa tawagan o chat sa internet. Kaya’t ang mga pampamilyang bahagi ng mga kainan ay kadalasan ginagamit lamang ng karamihan.

 

5.     May mga ilang kababaihan na namumuhay sa karangyaan ang nagsimulang magdaos ng kanilang mga pagtitipon-tipon sa mga kainan para sa kanilang mga babaing kaibigan mula sa mga paaralan o tanggapan para sa iba’t – ibang pagdiriwang. Batid ng lahat na marami sa kanila ang hindi sumusunod sa tamang hijaab at may mga magulang ang nagbibigay ng kaunting kahalagahan sa bagay na ito sa dahilang mga bata para raw sila. Ang kanilang tsuper ang magdadala sa kababaihang ito sa mga pampamilyang kainan o kaya ang kanilang magulang o kapatid.

 

6.      Kung titignan natin kung magkanong halaga ng pera ang gagastusin sa mga kainang ito – lalong-lalo na at karamihan sa mga ito ay naniningil ng mataas na halaga – ating mapapag-alaman ang pagwawaldas sa pagkain sa mga kainang ito, dadag rito ang katotohanang ang mga natirang pagkain ay kadalasan itinatapon lamang hindi tulad kapag sa bahay tayo kakain. Sinabi ng Propeta:

 

“Kahinahunan – ay ang ika – dalawampu’t-apat bahagi ng Pagkapropeta.” [Iniulat ni Tirmidhi, No. 2010]

 

7.     Kapag ang isang babae ay madalas pumunta sa mga pampamilyang kainan, ito ay magdudulot sa kanya na lalabas sa kanilang tahanan ng walang dahilan. Ito ay labag sa kautusan ng AllahU. Sinabi ng AllahU:

 

At manatiling tahimik sa inyong mga tahanan, at huwag kayong gumawa ng nakakaakit na paglalantad ng inyong sarili na kagaya noong panahon ng kamangmangan at magsipag-alay kayo ng palagiang pagdarasal (Iqamat-us-Salah), magbigay ng Zakah (katungkulang kawanggawa) at sundin ninyo ang Allah at ang Kanyang Tagapagbalita. Hinahangad lamang ng Allah na mawala ang lahat ng Ar-Rijs (mga masasamang gawa, kasalanan, atbp.) sa inyo, O kayong mga kasapi ng Pamilya (ng Propeta), at gawin kayong dalisay at walang bahid na dungis. [Qur’an, 33:33]

 

Batid ng lahat na labis na sinasalungat ng Shari’ah ang mga kababaihang madalas na lumalabas sa kanilang tahanan dahil sa masamang maidudulot nito at higit sa lahat ay ang unti-unting paglaho at pagwalang bahala sa pagkamabini.

 

8.     Ang pagkaing lutong bahay ay higit na malinis at malusog kaysa mga pagkaing gawa sa mga kainan lalong-lalo at karamihan sa mga nagluluto dito sa mga sinsabing may mataas na antas at pangunahing kainan ay mga kuffar na walang pagpapahalaga sa tahaarah at najaasah. Minsan nababalitaan natin ang mga pagkalason sa mga kainan o sakit sa tiyan ng mga taong madalas kumakain sa sa mga kainanang ito. Higit sa lahat, hindi natin batid ang uri, sangkap o mga paghahanda sa mga pagkaing ito, hindi tulad sa mga pagkaing lutong-bahay na ating batid at mapipili ang mga uri at sangkap sa ating niluluto.

 

Sa mga dahilang ito, ang mga Muslim ay dapat pangalagaan ang kanilang pamilya mula sa lugar na ito at sumunod sa utos ng AllahU:

 

O kayong nagsisisampalataya!  Iadya  ninyo  ang inyong sarili at inyong mga kaanak sa Apoy (ng Impiyerno) na ang panggatong ay mga tao at bato, na rito ay nakatalaga ang mga anghel na malupit at mahigpit na hindi sumusuway sa pagsunod sa anumang pag-uutos na kanilang tinatanggap mula sa Allah, bagkus ay gumagawa ng ayon sa anumang sa kanila ay ipinag-uutos. [Qur’an. 66:6]

 

Sinasabi ng ibang tao na ang pagpasok sa mga kainang ito ay palipas oras lamang o pagbabago ng lugar at kasama naman ang mahram (lalaking hindi maaring mapangasawa ng babae ayon sa iinag-uutos ng Shari’ah) ng mga kababaihan, at tatalikod siya sa pintuan, at ang mga serbidor ay kakatok bago papasok, at siya’y magtatakip kapag sila’y papasok, at ang serbidora ay babae, at walang musika sa kainan, at ang mga pamilya ay magkakahiwalay, at minsan lamang sa isang buwan at hindi magiging palagian, at ang halaga ay katamtaman lamang…..

 

Tunay na may mga kainan din na nasusunod ang ipinaguutos ng Shari’ah hinggil sa paghihiwalay ng kababaihan at kalalakihan, at ng kalinisan sa pagkain subali’t ang pintuan ng kasamaan ay palaging bukas at patuloy sa pag-aanyaya. Marahil ang katwiran natin ay iiwas tayo nguni’t ang pinakamahusay na pag-iingat at pagiiwas ay huwag pumasok sa mga kainang ito.

 

Tinatanggap din natin na minsan ito ay dahil sa kinakailangan – hindi sa katamaran ng ina sa tahanan – upang kinakailangang bumili ng pagkain sa mga kainan, katulad sa paglalakbay, kakulangan ng panahon dahil sa biglaang pagdating ng bisita o dahil sa dami ng kailangang pagkain o gutom na ang pamilya. Subali’t may mga pamamaraan na hindi natin kinakailangang dalhin ang ating mga kababaihan sa mga kainan, katulad ng serbisyong pagpapahatid bahay o pagbabalot, o sa mga hotel at kunin ang kanilang napiling pagkain sa talaan.

 

Sa pagtatapos ang pagpunta sa mga kainan kasama ang mga kababaihan dahil sa kinakailangan ay magkaiba kaysa pagpunta doon upang magsaya. Hinihingi namin sa AllahU na pangalagaan niya ang ating mga pamilya at tulungan tayong sumunod sa katotohanan at patnubayan tayo sa tuwid na landas.

 

-------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Mahboob Shariff [mshariff@etamelco.com]

 1
2843
تعليقات (0)