Ano ang Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan?

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ano ang Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan?

[PLPHP]

 

 

O kayong mga naniniwala! Ang pag-aayuno’y ipinag-uutos sa inyo, katulad ng pag-utos sa mga nauna sa inyo nang kayo’y masalag mula sa masama. (Mag-ayuno) sa ilang dami ng mga araw …

[Qur'an, 2:182-183]

 

Sa tuwing buwan ng Ramadan, ang ika-9 ng buwan ng kalendaryong Hijrah (Islamiko), ang mga Muslim sa buong mundo’y nag-aayuno sa pagkain, inumin, walang-kabuluhang pagsalita, at iba pang mga gawa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa takipsilim.

 

 

Pag-aayuno’y ipinag-uutos sa mga pananampalatayang Abrahamiko

 

Ang mga pananampalataya ng mga Hudiyo, Kristiyano at Muslim ay lahat nag-uutos ng pag-aayuno. Si Moses ay nagsagawa ng apatnapung araw ng pag-aayuno sa Bundok ng Sinai sa panahon ng pagpahayag ng Sampung Kautusan. (Exodus 24:18) Bagama’t hindi madalas ngayon, isang tradisyo ng mga Hudyo ang pag-aayuno sa panahon ng pagdadalamhati o panganib. Karamihan sa mga mapanatang Hudyo ay nag-aayuno pa rin sa Araw ng Pagsisisi at para sa isang linggong paggunita sa pagkawasak ng Herusalem noong 597 B.C. Si Hesus ng Nasareno, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nag-ayuno rin sa Araw ng Pagsisisi at apatnapung araw na pag-aayuno ni Moses upang makapaglabanan ang mga tukso ni Satanas.

 

“Pagkatapos si Hesus ay inakay ng Espirito sa disyerto upang matukso ng diyablo. Pagkalipas ng apatnapung araw at gabi ng pag-aayuno, siya’y nagutom.” (Mateo 4:2)

 

Sa unang siglo ng kristiyanismo, maraming mga Kristiyano ang nagsasagawa ng apatnapung araw na pag-aayuno para sa paghahanda sa Linggo ng Pagkabuhay, subali’t ito ngayon ay ang hindi pagkain ng ilang uri ng pagkain lamaning katulad ng karne at iba pa at ang karamihan ay kinakain ng walang pagbabawal at hindi sa lahat ng inumin at pagkain. Ang mga Muslim ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at maging sa iba pang mga araw sa loob isang ng taon.

 

Ang Nag-iisang Panginoon ay nag-utos ng pag-aayuno para sa mga mananampalataya; at ito’y may maraming mga pakinabang. Ang mga kinalulugurang materyal ay maaring masaklaw ng pagkain, inumin, seksuwal, yaman at kapangyarihan. Sa ating pag-aayuno ang mga bagay na ito ay ating tatalikdan at sundi ang utos n gating Tagapaglikha. Bunubuo nito ang at pinapatibay ang ating pagtitimpi, at nagpapalapit sa kanya sa Panginoon.

 

Ang ilan sa mga pakinabang ng pag-aayuno:

 

q       Ang pag-aayuno ay naghihikayat ng ating pakikiramay sa mga mahihirap.

 

q       Ang pag-aayuno ay naghihikayat tungo sa landas ng pagkamatuwid at naglalayo sa atin sa labis na pagnanasa sa mga makamundong bagay.

 

q       Ang pag-aayuno ay nagdudulot ng pangkalusugang pakinabang.

 

q       Ang pag-aayuno ay siyang maaring kabayaran sa mga kasalanan at pagkamit ng malaking gantimpala.

 

q       Ang pag-aayuno ay bahagi ng isang pagbabagong espirituwal at pisikal.

 

q       Ang pag-aayuno ay ang paggunita sa isang mahalagang pangyayari sa Islam.

 

Ang pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan ay pagpapatuloy sa mahabang kasaysayan ng pag-aayuno sa mga pananampalatayang Abrahamiko. Ang pagpapaunlad sa sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno ay isang mahalagang paraan ng pagpapadalisay at pagpapatatag sa paniniwala at pananampalataya.

 

“At mga kalalakihang nag-aayuno at mga kababaihang nag-aayuno… Ang Panginoon ay may nakalaang kapatawaran at napakalaking gantimpala.” [Qur’an, 33:35]

 

Ano ang napapaloob sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan?

 

Sa maikling salita, napapaloob sa pag-aayuno ang pagbabawal sa lahat ng uri ng pagkain, inumin, walang kabuluhang pagsalita, at pagtatalik mula sa bukang-liwayway hanggang sa paglubog ng araw.

 

Subalit ang tunay na diwa ng pag-aayuno ay hindi lamang pangingilin sa ilang mga bagay. Ito’y isang panahon ng patuloy at puspusang pagsisikap tungo sa kasundulang espirituwal.

 

“Ang uhaw at gutom na inyong nararanasan, damhin at mamuhay nito, ngayon at magpakailanman, nang mapasa-ulo ninyo ang kalupitan at tindi ng tagtuyot at pagkagutom na siyang kalagayan sa Araw ng Paghuhukom.

 

q       Magbigay ng kawanggawa sa mga mahirap at maralita.

q       Igalang ang inyong mga magulang at nakakatanda.

q       Maging mabuti sa mga musmos at nakakabata.

q       Kumandili sa mga kamag-anak.

q       Umiwas magsalita ng anumang hindi nararapat kahit na ibulong man lamang.

q       Umiwas tumingin sa anumang hindi nararapat na tingnan.

q       Umiwas makinig sa anumang hindi kanaisnais na pakinggan.

q       Maging maawain, magiliw at mabait sa mga alila nang sa pagyaon mo, kung kinakailangan, ang iyong mga anak ay makakatanggap ng kasingtulad na pakikitungo ng iba.

q       Magsisi sa Panginoon at maghangad na maging malapit sa Kanya.”

- Ang Banal na Propeta, sumakanya nawa at ng kanyang pamilya ang kapayapaan

 

Maliban sa pag-aayuno at paghahangad ng mabuting asal, iniuukol ng mga Muslim ang kanilang mga panahon at lakas, sa pananampalata at pagdarasal sa Nag-iisang Panginoon. Sa loob ng ilang mga gabi sa buwang ito, ang mga Muslim ay nananatiling gising sa karamihang oras sa pagdarasal at paggawang mga bagay na kalugod-lugod sa Allah. 

 

Paglipas ng huling araw ng buwan ng Ramadan, ipinagdiriwang ng mga Muslim ang ‘Eid al-Fitr upang gunitain ang katapusan ng pag-aayuno. Nagsasama-sama sila sa pagdarasal, pagkain, at modestong pagpapalitan ng regalo (lalung-lalo na para sa mga bata). Subalit, ito’y araw ng naghahalong pakiramdam, dahilan sa ang pinakabanal na buwan na mayroong lahat ng pagkakataon para sa kapatawaran at gantimpala ay lumisan para sa susunod na taon. 

 

“Nagpapakukop ako sa Iyong pinakamahabaging kalooban, O Panginoon, na sa pagdating ng bukang-liwayway ng gabing ito, o ang buwang ito’y magtatapos, at nanatili akong pinaratangang (di pinatawad na) makasalanan na nararapat na maparusahan sa Araw nang ako’y haharap sa Inyo.”

 

[Mula sa isang dalangin sa huling gabi ng buwan ng Ramadan na itinuro ng Imam Ja’far as-Sadiq, sumakanya nawa ang kapayapaan]

 

 

Bakit ang pag-aayuno’y natatanging ipinag-uutos sa buwan ng Ramadan para sa mga Muslim?

 

Ang buwan ng Ramadan ang ika-9 na buwan sa kalendaryong lunar ng Islam. Sapagka’t ang isang taong lunar ay may halos sampung araw ang igsi sa taong solar, ang buwan ng Ramadan ay umiikot pabalik sa loob ng mga panahon. Ito’y banal na buwan dahilan sa itinadhana ng Panginoon ito sa pagpahayag ng mga banal na kasulatan. Inuulit ng Imam Ja’far as-Sadiq ang Banal na Propeta, sumakanya nawa at ng kanyang pamilya ang kapayapaan, na nagsasabing:

 

“Ang mga aklat ni Abraham ay ipinahayag sa unang gabi ng buwan ng Ramadan; ang Torah ay ipinahayag sa ika-6 ng buwan ng Ramadan; ang Ebanghelyo ay ipinahayag sa ika-13 ng buwan ng Ramadan... at ang Banal na Qur’an sa ika-23 ng buwan ng Ramadan.”

 

Itinuturing din sagrado dahilan sa ito’y naglalaman ng Gabi ng Kamaharlikaan (Laylatul Qadr). Ang “qadr” ay may kahullugang literal na kapalaran, at sa gabing ito itinatakda ng Panginoon ang bawat pangyayaring magaganap sa susunod na taon sa lahat ng Kanyang nilalang. Ipinaalam ni Imam Ja-far as-Sadiq sa atin na:

 

“Sa Laylatul Qadr ang lahat ng mga anghel, ang espiritu, at mga pinagkakatiwalaang iskribyente ay nananaog sa pinakamababang kalangitan at isinusulat ang anumang itinatakda ng Panginoon sa naturang taon, at kung ninanais ng Panginoong paagahin ang isang bagay o ipagpaliban ito o dagdagan ito, inuutusan Niya ang anghel na burahin ito at papalitan ng anumang itatakda ng Panginoon.”

 

Ang Banal na Propeta ng Islam, sumakanya nawa at ng kanyang pamilya ang kapayapaan, ay nagsasabi sa atin hinggil sa mga malalaking biyaya ng buwan ng Ramadan:

 

“[Ang buwan ng Ramadan ay] umaapaw ng mga kabutihan, mahabagin, handang iharap ang iyong mga kasalanang pagkalimot at paggawa sa Panginoon upang makatamo ng Kanyang kapatawaran. Ang mga araw, gabi at oras nito, sa paningin ng Panginoon, ay mas hirang, dalisay at mahalaga kaysa mga araw, gabi at oras ng ibang mga buwan. Nahihigitan nito ang ibang mga buwan sa mga biyaya at pabuya… Kaya, taimtim, ligtas sa mga masama at makasalanang pag-iisip, at may malinis na konsensiya na magdasal at hilinging sana’y bigyan ka ng Panginoon ng puso at lakas-loob na mag-ayuno… sa loob ng buwang ito…”

 

Pagtatapos:

 

Katulad ng sa iba pang gawing pagsamba, ang mga Muslim ay nag-aayuno sa paghahangad na maging malapitan sa Panginoon, ng Kanyang Kaluguran at Kapatawaran, at lumilikha ng diwa ng kabanalan sa tao. Ang pag-aayuno sa buwang ito ay parangal sa rebelasyon ng mga Salita ng Panginoon at nagpapadalisay mga tao sa paghahanda para sa gabi ng mga kapasyahan at sa pag-aasam ng kapatawaran. Ang pag-aayuno ay isang taon-taong pagbabagong espirituwal, sa pagsasaalang-alang sa masaganang gantimpala sa buwang ito, na bahagi ng landas ng Islam tungo sa ulirang sarili.

 

1
2866
تعليقات (0)