Ang Ramadan

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapgpala, ang Mahabagin

 

Ang Ramadan

[PLPHP]

 

 

Sinabi ng Allah:

 

Ang Ramadan ang buwan nang ipinahayag ang Qur’an, isang patnubay sa sangkatauhan,

gayundin naman ay isang maliwanag (na Tanda o Katibayan) at ang Pamantayan

(pamamatnubay at paghatol sa pagitan ng tama at mali)…

[Qur’an, 2:185]

 

Iniulat ni Abu Huraira (radhiallâhu ânhu) na sinabi ng Sugor ng AllahU:

 

"Ang Ramadan ay dumating sa inyo – isang buwang puno ng biyaya. Ipinag-uutos ng Allah sa inyo ang pag-aayuno sa buwang ito. Sa buwang ito, ang mga pintuan ng Kalangitan ay bukas, ang pintuan ng Impyerno ay sarado at si Satanas ay naitali. Sa Allah ang pagmamay-ari sa mga gabi nito, na nakakahigit sa isang libong buwan. Sinuman ang napagbawalan sa kanyang mga kabutihan nito ay siyang nawalan.” [Iniulat ni Ahmad at An-Nasaa'ee. Tingnan sa pagwawasto ni Ahmad Shaakir sa Musnad (no. 7148) at Saheeh At-Targheeb wat-Tarheeb ng Al-Albaanee (1490) ganoon din sa Tamaam-ul-Mannah (395)]

 

Ang hadith ay isang magandang balita sa mga matutuwid na mga alipin ng AllahU sa pagdating ng Ramadan. Ang Propetar ay ipinaalam sa kanyang mga Sahabah ang pagdating nito at hindi lamang pangkaraniwang pagpapahayag ng isang balita. Ang kanyang layunin ay ibigay sa kanila ang magandang balita ng maluwalhating panahon sa buong taon, upang ang mga taong matutuwid na maagap gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng nararapat na hustisya. Sapagka’t napapaloob dito ang pagpapaliwanag ng Propetar sa mga inihanda ng AllahU para sa Kanyang mga alipin tungo sa mga paraan upang makamit ang kapatawaran at ang Kanyang kasiyahan at ang maraming pamamaraan upang makamit ito. Kaya’t sinuman na ang kapatawaran ay hindi naipagkaloob sa kanya sa buwan ng Ramadan ay sadyang nawalan ng isang napakalaking bagay.

 

Ang marating ang buwan ng Ramadan ay isang dakilang biyaya, ipinagkakaloob sa sinumang makakaabot nito at itinataas sa panahong ito, sa pamamagitan ng pagtayo sa pagdadasal sa gabi at ang pag-aayuno sa araw. Sa buwang ito siya bumabalik sa kanyang Taga-pagapagtanggol – mula sa pagsuway sa Kanya sa pagsunod sa Kanya, mula sa pagkalimot sa Kanya sa pag-aalala sa Kanya, mula sa pagiging malayo sa Kanya sa pagiging malapit sa Kanya ng may kababaang-loob sa pagsisisi.

 

Ang isang Muslim ay nararapat may pagkamalay sa mga biyayang ito at tanggapin ang kanyang kahalagahan. Sapagka’t maraming tao ang napagkaitan ng pag-aayuno marahil ito’y dahil sa sila’y namatay bago pa man nila marating ang Ramadan o hindi nila maaring maisagawa ito o tinanggihan at tinalikuran nila ito. Samakatuwid, ang mag-aayuno ay kinakailangang purihin ang Panginoon sa Kanyang mga biyaya at salubungin ang buwang ito ng may saya at masisiyahan sapagka’t ang maluwalhating buwan ng taon sa lahat ng pagdiriwang ng pagsunod ay tinatanggap. Dapat siyang taimtim na magsumikap gumawa ng mabubuting gawain. Hilingin mula sa AllahU na ipagkaloob sa kanya ang pag-aayuno at tumatayo sa gabi sa padadasal at ipagkaloob sa kanya ang katapatan, sigla, lakas at kakayahan sa buwang ito. At gisingin siya mula sa walang saysay na labis na pagtulog upang kanyang samantahin ang mga kabutihan ng banal na buwang ito.


"Allahumma sal-limni li-ramadhaana wa-sal-lim ramadhaana li wa-sal-limhu li muta-qab-bala."


”O Allah! Ipagtanggol mo ako (mula sa mga sakit na maaring pipigil sa akin sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, gawin mong ang Ramadan ay malinaw sa akin (huwag mong ikubli ang buwan sa simula at ang pagtatapos ng Ramadan sa pangambang makapagdudulot ng pag-aalinlangan sa pagsisimula at pagtatapos ng pag-aayuno) at iligtas mo ako sa mga nagawang kasalanan sa buwan ng Ramadan upang ang aking mga gawaing pagsamba ay matatanggap at hindi mawalang saysay.” [Hayaatus Sahaabah Vol. 3 Pg. 275]

 

Nawa’y ang AllahU ay gawin tayong isa sa mga nangunguna sa mga paggawa ng mabubuting gawain.

 

Ameen.

 

_________________________________

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Sheikh Abdullaah ibn Salih al-Fawzaan

1
2880
تعليقات (0)