Ang Palatandaan sa Laylat Al-Qadr

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Palatandaan sa Laylat Al-Qadr

[PLPHP]

 

 

Ang mga sumusunod ay mga palatandaan sa Laylat –Al-Qadr mula sa mga katibayan ng mapananaligang hadith.

 

Ang Unang Palatandaan:

 

Iniulat ni Ubayy ibn Ka’b na ipinahayag ng Propeta na ang isa sa kanyang palatandaan ay kung ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay walang makikitang sinag. [Muslim, 762]

 

Ang Pangalawang Palatandaan:

 

Iniulat ni Ibn ‘Abbaas narrated mula kay Ibn Khuzaimah at sa musnad ni al-Tayaalisi na sinabi ng Propetar:

 

“Laylat al-Qadr ay isang kasiya-siyang gabi, ang kapaligiran ay katamtaman hindi mainit o malamig, at ang sumunod na araw, ang araw ay sisikat ng mapula at mahina.” [Saheeh Ibn Khuzaymah, 2912; Musnad al-Tayaalisi]

 

Ang Pangatlong Palatandaan:

 

Iniulat ni al-Tabaraani na hasan ang isnaad mula sa hadith Waathilah ibn al-Asqa na sinabi ng Propetar:

 

“Laylat al-Qadr ay isang maliwaag na gabi, hindi mainit o malamig, na walang bulalakaw na makikita.” [Narrated by al-Tabaraani in al-Kabeer. See Majma’ al-Zawaa’id, 3/179; Musnad Ahmad]

 

Ito ang mga tatlong saheeh ahaadeeth na nagpapaliwanag sa mga palatandaang nagpapatunay ng Laylat al-Qadr

 

Hindi mahalaga sa isang nakasaksi ng Laylat al-Qadr na mapag-alaman na nasaksihan niya ito. Ang mahalaga nito ay ang matiyagang pagsusumikap at maging matapat sa pagsamba batid man o hindi ng iba na nasaksihan niya ang Laylat al-Qadr. Maaring ang ilan sa mga hindi nakababatid na nasaksihan nila ang Laylat al-Qadr ay nakahihigit sa mata ng AllahU at nakatataas ang antas kung ihahambing sa mga taong nakababatid sa anong uri ng gabi ang nagdaan, sapagka’t matiyaga siyang nagsumikap.

 

Hilingin nating mula sa AllahU na tanggapin an gating pag-aayuno at an gating panalangin sa gabi, at upang tulungan tayong maalaala Siya at pasalamatan Siya at sambahin Siya ng maayos. Nawa’y ipagkaloob ng AllahU ang biyaya sa ating Propeta Muhammadr.

 

 

 

1
2882
تعليقات (0)