Ang mga Kasamaan sa Telepono

PLPHP

 

 

 

Sa Nglan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang mga Kasamaan sa Telepono

[PLPHP]

 

 

Ang telepono ay isang imbentong may maraming pakinabang at isa sa mga mahahalagang bagay sa makabagong lipunan. Ito’y nakapagtitipid ng oras, naabot ang malayong lugar at pinag-uugnay tayo sa lahat. Maaring gamitin sa bagay na may layuning kabutihan, tulad ng paggising sa ibang tao sa Salat ul-Fajr, pagtatanong sa mga bagay na nauukol sa Shari’ah at ang paghingi ng mga fatawa, pagpapanatili sa ugnayan ng kamaganakan at ang pagpapaalala sa mga Muslims.

 

Subali’t ang telepono ay maari ring maging kasangkapan para sa maraming gawaing kasamaan. Gaano ba kadalas na ang telepono ay ang sanhi ng pagkawasak ng tahanan, ang pinagmumulan ng kalungkutan at kahirapan sa mga kasapi ng pamilya at ang kasangkapan sa mga kalalakihan at kababaihan upang gumawa ng kasamaan at sanhi ng kalaswaan! Ang kasamaan ay nakasalalay sa paggamit, sapagka’t ito’y isang diretsong daan mula sa labas tungo sa pusod ng tahanan.

 

Ang ilan sa mga masasamang gamit ng telepono:

 

1.     Ang mga nakakaabalang tawag.

 

2.     Ang mga kababaihan ay maaring makakakilala ng (non-mahram) na kalalakihan, at ang maaring bunga ng ugnayang ito. Isang binata na ginabayan ng Allah sa landas ng pagsisisi ang nakapagsabi na kapag ang binata ay makakilala ng isang dalaga sa telepono, ay kalimitang lumalabas na kasama ito at ang kasunod ang anumang immoralidad mula dito.

 

3.     Ang mga maybahay ay maaring magkaroon ng hidwaan sa asawa, o ang mga magulang ay magkaroon ng hidwaan sa mga anak dahil sa mga tawag sa telepono mula sa mga inggit, hasad at nameemah.

 

4.     Ang pagwawaldas ng oras sa mga walang kabuluhang usapan at inilalayo ang tao sa pag-alala sa Allah

 

 

Ang mga sagot sa suliranin sa telepono ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

 

1.     Ang pagmamasid sa masamang gamit ng telepono sa loob at labas ng tahanan.

 

2.     Ang paggamit ng karunungan sa pagsasagot ng tawag sa telepono.

 

3.     Kapag nakarinig tayo ng balita mula sa ibang tao na di natin kilala, nararapat lamang na ating harapin ito ayon sa Aklat ng Allah at sundin ang Kanyang utos: “….. patunayan ito ….”  [Qur’an, 49:6]

 

4.    Ang may kapitagang kaalaman sa Islam ay ang siyang nakasisiguro ng tamang paggamit sa telepono. [i.e. ang mga kabataan kapag nagabayan ng mahusay ay kailanman hindi gagamitin ang telepono sa kasamaan maging ang kanilang mga magulang ay wala sa piling nila].

5.     Ang huling hakbang ay ang putulin ang linya ng telepono kung ang kasamaang dulot nito ay higit kaysa mga pakinabang na naidudulot nito.

 

-----------------------------------------------------

Ito’y hango sa fatawa ni Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

1
2889
تعليقات (0)