Ang Mga Ipinahihintulot at ang Mga Ipinagbabawal Sa Islam

PLPHP

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ang Mga Ipinahihintulot at ang Mga Ipinagbabawal Sa Islam

[PLPHP]

 

 

Ang kabatiran sa Halal at Haram ay hindi na lingid sa kaalaman ng tao, noon pa mang sinaunang panahon.

 

Ganyunpaman ang tao ay nagkaroon ng iba’t-ibang pakahulugan tungkol sa lawak, uri at dahilan ng pagbabawal. Karamihan dito ay bunga ng sinaunang paniniwala, pamahiin at kathang-isip.

 

Sa ganitong kalagayan ay dumating ang banal na kapayahagang pananampalataya, taglay ang batas at pag-uutos na may kinalaman sa Halal at Haram, upang maitaas ang antas ng sangkatauhan mula sa mga maling paniniwalang kinagisngan tungo sa kagalang-galang na kalalagayan na angkop sa pananatili ng tao.

 

Ganoon pa man, sa mga naunang kapahayagan (bago ang Islam) ay may mga umiiral na pagbabawal at mga kapahintulutan na pansamantalang isinabatas ayon sa kalalagayan at kapaligiran ng tao.

 

Halimbawa: Ipinagbawal ng AllahU ang ilang mabubuting bagay sa mga Israilitas bilang kaparusahan sa kanilang pagiging suwail. Pagkatapos noon ay sinabi nang Propeta Hesus (as) sa mga tao na:

 

“Ako ay ipinadala upang magpatotoo sa kapahayagang nauna sa akin (Taurat) at gawing makatarungan sa inyo ang ilang bagay na ipinagbawal sa inyo.” [Surah Al Imran 3:50]

 

At nang marating na ng sangkatauhan ang antas ng kaganapan ng talino, at handa ng tumanggap ng huling kapahayagan mula sa AllahU – dumating ang Islam na taglay ang kabuuan, kalawakan at walang hanggang batas (Shari’ah) para sa buong sangkatauhan. At alinsunod sa bagay na ito, matapos maipahayag ng AllahU ang pagbabawal sa mga pagkaing di-kanais-nais – sinabi ng AllahU:

 

“Sa araw na ito ay aking ginawang ganap ang inyong relihiyon, at nilubos ang tulong sa inyo, at pinili ang Islam na inyong maging relihiyon.” [Surah Al Maidah 5:3]

 

Ang pananaw ng Islam sa Halal at Haram ay napaka-simple at maliwanag. Ito ay bahagi ng dakilang pagtitiwala na inialay ng AllahU sa tao. Isang pagtitiwala na kailangang isagawa ng tao upang maisakatuparan ang tungkulin na iniutos sa kanya ng AllahU bilang katiwala sa lupa at kasabay na pagtanggap sa pananagutan na may kinalaman doon.

 

Sa mga pananagutang ito ibabatay ng AllahU ang paghatol sa maaaring maging gantimpala o kaparusahan ng tao.

 

At dahilan sa pagtitiwalang ito, binigyan ng AllahU ang tao ng katalinuhan, kakayahan at kalayaang makapamili, at ipinadala pa rin ang Kanyang mga sugo at ipinahayag ang Kanyang mga aklat upang ganap na maging maliwanag sa tao ang lahat.

 

Wala sa tao ang magtanong “Kung bakit may Halal at Haram”, “Bakit hindi ako iniwan na malayang magawa ang gusto ko” – sa dahilang sa kalayaan niyang makapamili at gawain, ganap siyang masusubukan.

 

Sa iba pa ring pananaw – ang Halal at Haram ay bahagi ng kabuuang legal na pamamaraan sa Batas ng Islam (Shari’ah). Isang kaparaanan na ang pangunahing layunin ay ang kabutihan ng sangkatauhan. Ang Batas ng Islam (Shari’ah) ay inaalis sa mga tao ang mga makapipinsala at mahihirap na kaugalian (customs) at mga pamahiin, sa layunin mapadali at mapagaan ang pang araw-araw na gawain at pamumuhay. Ganoon din ang ikabubuti ng bawat isa sa komunidad at ng sangkatauhan sa kabuuan.

 

Ang Islam ay dumating bilang awa mula sa AllahU, na sakop ang lahat ng Kanyang alipin at tungkol sa Kanyang Sugor; sinabi ng AllahU:

 

“Ikaw ay hindi Namin ipinadala maliban sa maging biyaya sa mga daigdig.” [Surah Al Anbiya’ [21:107]

 

At sa isang Hadith na iniulat ni Al-Karim, mula sa kapahintulutan ni Abu Hurairah (ra) sinabi ng Propeta Muhammadr:

 

“Ako ay biyayang handog.”

 

Ang Islamikong panuntunan hinggil sa Halal at Haram ay napapaloob sa mga sumusunod na dalawang (2) Ayat:

 

Ipahayag! Sino ang napagbawalan sa palamuti at mabubuting bagay na ginawa at inilaan ng Allah  para sa Kanyang mga alipin, ipahayag: sila ay yaong mga naniwala sa panahon na nasa mundong ito, at sa araw nang Pagkabuhay na Muli, ay tanging ilalaan lamang sa kanila, at hindi makakahati ang mga hindi nananampalataya. Kaya nga, aming ipinaliwanag nang buong linaw ang aming mga tanda doon sa mga nakakaalam. [Surah Al A’raf 7:32]

 

Ipahayag: ang mga bagay na ipinagbawal ng aking Panginoon ay totoong kasuklam-suklam, maging lantad man o kubli – hindi makatuwirang pang-aapi, pagbibigay tambal sa Allah na wala Siyang ibinigay na kapahintulutan, at magsabi ng mga bagay tungkol sa Allah na wala silang kaalam-alam. [Surah Al A’raf 7:33]

 

Ang Halal at Haram sa Batas ng Islam (Shari’ah) ay hindi napakadaling bagay. Wala sa tao o maging sa Propeta (na sa pansariling pagpapasiya) ang magpahayag kung ano ang Halal at Haram.

 

Sinuman ay walang karapatan na magpahayag ng kahit anong pagkain, kasuotan o kalakal na bagay na Halal o Haram.

 

Isa sa mga kapansin-pansin sa katangian ng Islam ay ang tiyakin na ang mga tao ay pantay sa harap ng kautusan sa Halal at Haram.

 

Ang hindi makatarungan para sa isang “Kalipa” ay hindi rin makatarungan para sa mga karaniwang tao, at ang hindi makatarungan para sa isang “Imam” ay hindi rin makatarungan para sa kaniyang mga tagasunod.

 

Walang dalawang pamantayan (double standard) sa Batas sa Islam (Shari’ah). Kung ano ang Haram sa isa, ay mananatiling Haram din sa iba; at kung ano ang Halal sa isa, ay mananatiling Halal din sa iba.

 

Ang tanging pamantayan sa pagtatakda ng Halal at Haram ay ang naipahayag na mga kautusan sa Qur’an – dahil tanging ang AllahU lamang ang nakakaalam ng makabubuti at makakasama sa tao.

 

 

Halal at Haram

 

Kahulugan Ng Katawagan:

 

Al Haram:      Mga bagay na ipinahintulot, at walang paghihigpit na umiiral.

 

Al Halal:    Mga bagay na ganap na ipinagbawal, at sinuman ang magkamaling magsagawa ay matatamo ang kaparusahan ng AllahU sa kabilang buhay, gayundin ang legal na kaparusahan sa lupa.

 

Al Makruh: Mga bagay na hindi ganap na tinutulan ng AllahU at mas mababa ang antas kaysa sa Haram. Ang kaparusahan sa pagsasagawa ng mga bagay na Makruh ay mas mababa kaysa sa kaparusahan sa mga Haram na bagay na nagawa – maliban, kung paulit-ulit na naisasagawa, daan o bagay upang mapatungo sa pagiging Haram.

 

 

Mga Islamikong panuntunan hinggil sa Halal at Haram:

 

1.      Ang hindi mapag-aalinlangang pinagmulan o pinagkunan (Qur’an o Sunnah ng Propeta Muhammadr) ay batayan sa pagpapahintulot sa mga bagay.

 

2.      Ang pagpapahintulot at pagbabawal ay tanging karapatan lamang ng AllahU.

 

3.      Ang pagbabawal sa Halal at pagapapahintulot sa Haram, ay katulad ng pagsasagawa ng Shirk.

 

4.      Ang pagbabawal sa mga bagay ay dahilan sa karumihan at kapinsalaan.

 

5.      Ang Halal ay sapat na; at ang Haram ay kalabisan.

 

6.      Anumang bagay na magbibigay daan sa Haram ay Haram na maituturing.

 

7.      Maling pagsasalarawan sa Haram upang mapalabas na Halal ay ipinagbabawal.

 

8.      Ang mabuting layunin ay hindi dahilan upang matanggap ang Haram.

 

9.      Ang mga bagay na nakapagdududa ay dapat iwasan.

 

10.  Ang Haram ay ipinagbabwal sa kanino pa man.

 

11.  Ang mahigpit na pangangailangan ay nagbibigay pahintulot sa pagsasagawa ng Haram.

1
2891
تعليقات (0)