Ibaadah at ang Antas ng Pagmamahal

PLPHP

 

 

 

 

Sa Nglan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ibaadah at ang Antas ng Pagmamahal

Ni Imam Ibn Taymiyyah

Salin sa Wikang Filipino ng PLPHP

 

 

Ang Al-'Ibaadah na ipinag-uutos sa atin upang isasagawa ay kinabibilangan ng kahulugan ng kababaang-loob at pagmamahal. Ito ay nagtataglay ng labis na kababaang-loob at pagmamahal sa AllahU. Ang pinakamataas na antas ng pagmamahal ay ang sukdulang pagsamba (Tatayum) at ang pinakamababang antas ay ang pagkawili, sapagka’t ang puso ang unang mawili sa pagmamahal. Pagkatapos ng pagkadama ng pagkawili ang pagnanais ay uusbong, sumunod ang pagmamahal, at kasunod nito ang sukdulang pagsamba. Sa wikang arabik, ang salitang “Taym-u-Allah” (ang pumupuri sa AllahU) ay madalas bibibigyang kahulugan na “Abd-u-Allah” (ang alipin na sumasamba sa AllahU) sapagka’t ang pumupuri ay buong pusong nagpaparaya sa kanyang minamahal.

 

Ang isang sumusuko na may sama ng loob ay hindi sumasamba sa Kanya. At ang nagmamahal na hindi sumusuko ay hindi rin sumasamba sa Kanya. Ito ay tulad ng isang lalaki na nagmamahal sa kanyang mga anak at kaibigan. Samakatuwid, hindi sapat ang pagmamahal o pagsuko lamang sa pagsamba sa AllahU. Kinakailangang ang AllahU ay mamahalin ng higit sa lahat ng Al’ Abd (alipin) at ang AllahU ang lubos na dakila sa kanyang mga paningin. Walang karapat-dapat sa lubos na pagmamahal at pagsuko maliban sa AllahU. Isang walang saysay na pagmamahal kung anumang bagay ang minahal ng maliban sa AllahU. At kung sinuman ang pinupuri na wala sa ipinag-uutos ng AllahU, ang papuri ay tinatanggihan.

 

Ang pagmamahal sa AllahU at ang Sugor ng Allah ay nararapat na nakahihigit sa anumang pagmamahal. Sinabi ng AllahU:

 

Ipagbadya: “Kung ang inyong ama, ang inyong mga anak (na lalaki), ang inyong mga kapatid (na lalaki), ang inyong mga asawang (babae), ang inyong mga kamag-anak; ang kayamanan na inyong kinita; sa mga kalakal na pinangangambahan ninyo ang pagkalugi; at sa mga tahanan na labis ninyong kinagigiliwan ay higit na mahalaga sa inyo kaysa sa Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, o ang pagsisikap na mahusay at pakikipaglaban sa Kanyang Kapakanan; kung gayon, kayo ay maghintay hanggang sa ibaba ng Allah ang Kanyang Kapasyahan (pagpaparusa). At ang Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Al-Fasiqun (mga mapaghimagsik, palasuway sa Allah). [At-Tawbah: 24]

 

Kaya’t, ang diwa ng pagmamahal ay sa AllahU at sa Kanyang Sugor, ganoon din sa pagsunod at pagtalima. Sapagka’t ang katapatan ay nauukol lamang sa AllahU at ang Kanyang Sugor, at ang pagpupuri ay sa AllahU at ang Kanyang Sugor. Sinabi ng AllahU:

 

Sila ay nanunumpa (sa Ngalan) ng Allah sa inyo (na mga Muslim), upang kayo ay malugod (sa kanila), datapuwa’t higit na katampatan na kanilang bigyang lugod ang Allah at ang Kanyang Tagapagbalita (Muhammad), kung sila ay nananampalataya. [At-Tawbah: 62]

1
2951
تعليقات (0)