Ang Tanging Kaibigan ng Tunay na Naniniwala

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Tanging Kaibigan ng Tunay na Naniniwala

[PLPHP]

 

Ang isang tao ay hindi maaring magkaroon ng sabay na dalawang magkasalungat na pananaw o paniniwala. Katotohanan ang paniniwala at kufr ay dalawang magkaibang kaisipan at walang katiyakan kung may taong nagtataglay ng pananaw, pag-iisip at damdaming kapwa sa mga naniniwala at sa mga kuffar. Ang pangunahing simulain na napapaloob sa ugnayan ng tao tulad ng pagkakaibigan at pakikipagkapwa-tao ay ang pagmamahal. Ang pinakamahalagang katangian ng mga naniniwala ay ang matatag at matibay na pagmamahal sa AllahU. Sinabi ng AllahU sa Qur’an:

 

Datapuwa’t mayroong mga tao na nagtuturing pa ng iba (sa pagsamba) bukod pa sa Allah bilang katambal (sa Kanya). Minamahal nila ito na katulad din ng pagmamahal (nila) sa Allah. Datapuwa’t ang may pananampalataya ay may nag-uumapaw na pagmamahal sa Allah. At kung mamamalas lamang ng mga mapaggawa ng kamalian; pagmalasin, kanilang mamamasdan ang kaparusahan, (at mapag-uunawa nila) na ang Allah ang naghahawak ng lahat ng kapangyarihan at ang Allah ay mahigpit sa kaparusahan. [Qur'an, 2:165]

         

Ang mga sumasampalataya ay iniuukol ang kanilang nadaramang pagmamahal sa AllahU at sa kanyang mga alipin na naghahangad ring kaluguran Niya. Sa ganitong kadahilanan, ang mga taong nagtataglay ng paniniwala sa AllahU at ang Qur’an at may dalisay na pang-unawa sa mensahe ng Islam ay hindi maaring magkaroon ng malapit na kalooban sa mga taong walang pagmamahal sa AllahU. Kung may hindi tumatanggap o nagpapahalaga sa AllahU – na labis na minamahal ng mga naniniwala ng higit pa sa kanilang sariling buhay, na dahil sa Kanya ay handang gugulin ang lahat ng kanilang pagmamay-ari. Siya na nagturo at nagbigay-gabay sa kanila sa tuwid na landas, nagbigay sa kanila ng maraming biyaya at ang magandang balita ng ‘Paraiso’, kasama rito ang hindi masukat na gantimpala sa kabilang buhay. Ang lahat ng ito ay makakamit sa Kanya na may matibay, malalim at tapat na paniniwala at pagmamahal sa Allah. Ang kasunduang pagmamahal ay hindi maaring mabuo sa pagitan ng naniniwala at kuffar. Bunga nito, walang tunay na pagkakaibigan sa kanilang pagitan. Sinabi ng AllahU sa Qur’an:

 

Ikaw (O Muhammad!) ay hindi makakatagpo ng sinumang (mga) tao na sumasampalataya sa Allah at sa Huling Araw, na nakikipagkaibigan sa mga sumasalungat sa Allah at sa Kanyang Tagapagbalita (Muhammad), kahima’t sila ay kanilang mga ama, o kanilang mga anak, o kanilang mga kapatid o kanilang mga kamag-anak. Sa kanila ay Kanyang isinulat ang Pananalig sa kanilang puso at (Kanyang) pinatibay sila sa Ruh (mga katibayan, liwanag at tunay na patnubay) mula sa Kanyang Sarili. At Aming tatanggapin sila sa mga Halamanan (Paraiso) na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, upang manirahan dito (magpakailanman). Ang Allah ay lubos na nalulugod sa kanila, at sila rin naman sa Kanya. Sila nga ang mga kabig ng Allah. Katotohanan, ang mga kabig ng Allah ang magtatamasa ng Tagumpay. [Qur'an, 58:22]

 

Magkagayon pa man, may ilang tao lalong-lalo na sa mga kasalukuyang nag-aaral sa mga kabuting-asal sa Qur’an ay maaring malapit pa rin sa kanilang dating mga kaibigan o sa kanilang mga kakilala bago pa sila yumakap sa Din ul-Islam. Subali’t tulad ng ipinag-uutos ng AllahU sa Qur’an, ang tanging kaibigan at karamay ng isang naniniwala ay ang AllahU at ang ibang sumasampalataya. Sinabi ng AllahU:

 

Katotohanan, ang inyong Wali (Tagapangalaga o Kawaksi) ay ang Allah, ang Kanyang Tagapagbalita, at ang mga sumasampalataya, - ang nag-aalay ng dasal nang mahinusay (Iqamat-as-Salat), ang nagbibigay ng Zakah (katungkulang kawanggawa), at sila ay yumuyukod (nagsusuko ng kanilang sarili ng may pagsunod sa Allah sa pagdarasal). [Qur'an, 5:55]

 

At sinuman ang tumangkilik sa Allah, sa Kanyang Tagapagbalita, at sa mga sumasampalataya bilang mga Tagapangalaga, kung gayon, ang pangkat ng Allah ay magiging matagumpay. [Qur'an, 5:56]

 

Sa mga taludtod na ito, nilinaw ng AllahU na ang pakikipagkaibigan o pakikipag-ugnayan sa mga kapwa naniniwala lamang ay ang susi sa tagumpay ng mabuting gawain na isinasagawa lamang upang kaluguran ng AllahU. Ganoon din sa marami pang ibang taludtud sa Qur’an na nagpapahayag na ang pakikisama o pakikihalubilo sa mga tunay na naniniwala at ang pagtulong sa isa’t isa ay mahalaga sa mimimithing tagumpay. At dahil sa hustisya ng AllahU, nilinaw ng Qur’an na ang hindi pagtupad sa mga ipinag-uutos at tagubilin ng AllahU ay magdudulot ng kahirapan, suliranin at pagkawasak sa mga naniniwala. Sinabi ng AllahU:

 

At ang mga hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa’t isa, (at) kung kayo (O mga Muslim na sama-sama sa buong daigdig) ay hindi gumawa nito (hindi naging magkakaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang Khalifa, isang pinunong Muslim, sa buong mundo ng mga Muslim, na gagawing magtagumpay ang pananampalataya ng Allah at ipagbubunyi ang Kanyang Kaisahan), sa inyo ay sasapit ang Fitnah (digmaan, labanan, pagsamba sa diyus-diyosan, pagsubok, atbp.) at pang-aapi sa kalupaan, at isang malaking kabuktutan at kasamaan (ang paglitaw ng pagsamba sa mga diyus-diyosan). [Qur'an, 8:73]

 

At sundin ninyo ang Allah at ang Kanyang Tagapagbalita, at huwag kayong makipagtalo (sa isa’t isa), baka kayo ay mawalan ng tapang at ang inyong lakas ay mapalis, at maging matiyaga. Katotohanang ang Allah ay nananatili sa mga matitiyaga. [Qur'an, 8:46]

 

Kahit na ang lahat ng mga katibayan at kaalamang ito ay malinaw, ang mga nagpapanggap o nagpapakitang-tao ay nagsusumikap makipagkaibigan sa dalawang magkaiba at magkasalunagat na panig. Sinabi ng AllahU sa Qur’an:

 

Napag-aakala ba ninyo na kayo ay hahayaang nag-iisa, samantalang hindi pa nasusubukan ng Allah ang mga nasa lipon ninyo, na nagsikap na mainam at nakipaglaban at hindi kumuha ng Walijah ([Batanah] – mga katulong, tagapayo at kasangguni mula sa mga hindi sumasampalataya, mga pagano, atbp.), na lantad na nagbibigay sa kanila ng kanilang lihim), maliban pa sa Allah at sa Kanyang Tagapagbalita at ng mga sumasampalataya. Ang Allah ay Ganap na Nakakatalos ng inyong ginagawa. [Qur'an, 9:16]

 

Subali’t hanggang sa ang itinatag na hangganan ng AllahU ay naitataguyod, walang kasuhulan sa mga Muslim na panatilihin ang kanilang pakikisama, hanapbuhay, at kalinangan sa ibang tao. Ang Qur’an ay nagtatag ng mga patnubay hinggil sa mga bagay na ito. Sinabi ng AllahU sa Qur’an:

 

Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah tungkol sa mga tao na hindi  lumalaban  sa inyong pananampalataya at hindi  nagtataboy  sa inyo  sa inyong  tahanan, na sila ay inyong pakitunguhan  nang mabuti  at makatarungan, sapagka’t ang Allah ay nagmamahal sa mga taong gumagawa ng may katarungan. [Qur'an, 60:8]  

 

1
2959
تعليقات (0)