Ang Pagtuligsa sa Kahinaang-loob

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Pagtuligsa sa Kahinaang-loob

[PLPHP]

 

 

Sa Qur’an, ang pagtuligsa sa kahinaang-loob ay matatagpuan sa maraming mga taludtod, tulad ng mga sumusunod:

 

At sinuman ang umurong sa kanila sa gayong (piling) araw, - maliban na lamang kung ito ay isang pamamaraan ng pakikidigma, o upang umurong patungo sa isang pangkat (na kabilang sa kanya), - katotohanang hinatak niya sa kanyang sarili ang poot ng Allah. At ang kanyang tirahan ay Impiyerno, at tunay na pagkasama-sama ng gayong hantungan! [Qur’an, 8:16]

 

Sila ay nanunumpa sa Allah na katotohanang sila ay kapanalig ninyo, datapuwa’t sila ay mga tao (na mapagkunwari) na natatakot (na sila ay inyong mapatay). [Qur’an, 9:56]

 

At kung sila ay makakatagpo ng isang silungan, o mga yungib, o isang pook ng kanlungan, karaka-rakang sila ay susugod doon na nagmamadali. [Qur’an, 9:57]

 

Sila na sumasampalataya ay nagsasabi: “Bakit kaya hindi ipinanaog (sa amin) ang isang Surah (Kabanata ng Qur’an)?  Datapuwa’t kung ang isang Surah na may tampok na kahulugan (na nagpapaliwanag at nag-uutos ng mga bagay-bagay) ay ipinanaog, at ang pakikipaglaban (Jihad, ang maka-Diyos na pakikidigma) ay nababanggit dito (ipinag-uutos), iyong mapagmamalas ang  mga tao na sa kanilang puso ay may karamdaman (ng pagkukunwari) na tumitingin sa iyo na (katulad ng) isang sulyap ng isang nangangapos ang hininga dahilan sa napipintong kamatayan.  Ngunit higit na mainam sa kanila (na mapagkunwari, ang makinig sa Allah at tumalima sa Kanya). [Qur’an, 47:20]

 

Hindi baga ninyo napagmamalas sila na pinagsabihan na pigilan nila ang kanilang mga kamay (sa pakikipagtunggali at sila ay mag-alay ng lubos na panalangin), at magkaloob ng Zakah (katungkulang kawanggawa). Datapuwa’t kung ang pakikipaglaban ay ipinag-utos na sa kanila, inyong pagmasdan! Ang isang bahagi nila ay nangangamba sa mga tao na katulad ng pangangamba nila sa Allah, at kung minsan ay higit pa. Sila ay nagsasabi: “Aming Panginoon! Bakit Ninyo ipinag-utos sa amin ang pakikipaglaban? Kami baga ay hindi Ninyo bibigyan ng palugit kahit na sa maikling panahon? Ipagbadya: “Tunay na maikli ang paglilibang sa mundong ito. Ang Kabilang Buhay ay higit na mainam sa kanya na may pangangamba sa Allah, at kayo ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan kahit na katumbas ng Fatila (isang hibla ng balat ng buto ng palmera [datiles]). [Qur’an, 4:77]

 

Ang bawa’t taludtod sa Qur’an na hinihikayat ang mga naniniwala sa jihad, at ipinaliwanag angkahalagahan nito, at matinding tinuligsa ang mga tumalikod mula dito at kumaligta nito na ang lahat kinabibilangan ng kahinaang-loob.

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3006
تعليقات (0)