Ang Kasamaan ay Kinakailangang Harapin ng Kabutihan

PLPHP

 

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Kasamaan ay Kinakailangang Harapin ng Kabutihan

[PLPHP]

 

 

Sapagka’t ang mga naniniwala ay pinag-utusan ng AllahU na harapin ang kasamaan ng kasalungat nito, katulad ng isang manggagamot na hinaharap ang sakit sa pamamagitan ng lunas nito. Kaya’t ang isang naniniwala ay pinag-utusan ng pagbabago sa kanyang sarili, at iyan ay sa pamamagitan ng dalawang bagay: ang paggawa ng kabutihan at ang pag-iwas sa kasamaan. Ito ay sa kabila ng mga kapangyarihan at mga taga-paghikayat na sumasalungat sa paggawa ng kabutihan at naghihikayat ng kasamaan, at ito’y may apat na uri, tulad ng ating nabanggit.

 

Ang mga naniniwala ay pinag-uutasan din na hikayatin ang iba upang magbago sa abot ng kanilang makakaya. Sinabi ng AllahU sa Surat Al-Asr (Sa Paglipas Ng Panahon):

 

Sa pamamagitan ng Al-Asr (paglipas ng mga sandali sa tangkay ng panahon). [Qur’an, 103:1]

 

Katotohanan! Ang tao ay nasa kawalan (at pagkapahamak), [Qur’an, 103:2]

 

Maliban sa mga sumasampalataya (sa Kaisahan ng Allah at sa Islam), at nagsisigawa ng mga kabutihan at  magkabalikat sa pagtuturo ng Katotohanan (nagtatagubilin sa kanya [kanila] na magsagawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na ipinag-uutos ng Allah at pag-iwas sa lahat ng masasamang gawa na ipinagbabawal ng Allah), at nagtatagubilin sa isa’t isa  sa pagtitiyaga at pagiging matatag (sa mga pagdurusa, kapinsalaan, at sakit na maaaring maranasan ng sinuman sa panahon ng kanyang pangangaral ng Kanyang Pananampalataya, atbp., tungo sa Kapakanan ng Allah). [Qur’an, 103:3]

 

Iniulat na sinabi ni Imam Imam Ash-Shafi'i:

 

“Kung ang lahat ng tao ay magmuni-muni o bulay-bulayin ang mensahe ng Sura Al-Asr (Sa Paglipas Ng Panahon), ito’y sapat para sa kanila.”

 

Katulad ng sinabi niya, ang AllahU ay nagbabala sa atin sa surah ito (Sa Paglipas Ng Panahon  - 103) na ang lahat ng tao ay nawalan ng pag-asa’t tuluyang nawalay sa tuwid na landas, maliban lamang sa mga matutuwid, at sa iba ay pagpapaalala ng katotohanan, at tagapayo ng pagkakaroon ng tiyaga.

 

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3010
تعليقات (0)