Ang Pagnanais sa mga Kasamaan ay Likas na Katangian ng Tao

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Pagnanais sa mga Kasamaan ay Likas na Katangian ng Tao

[PLPHP]

 

 

Batid ng karamihan na ang mga gawaing kasalanan at pagsuway, maging ito man ay nalalamang kinamumuhian at kasuklam-suklam ng mga paham at marurunong, at sa batayan ng Islam, ay likas na katangiang minimithi ng tao. Ito ay pangkaraniwang kalagayan ng sarili ng tao na ayaw magkaroon ang iba ng mga bagay na wala sa kanya o ang iba ay magkaroon ng higit kaysa sa kanyang pag-aari. Ninanais niya na ang mga biyayang kabutihan na ipinagkaloob sa iba ay mapapasakanya. Ito ang tinatawag sa wikang Arabik na ‘Ghabta’ na siyang mas mababang uri ng pangingimbulo sa dalawa. Sapagka’t, ang isang tao ay ninanais na palaging nakakahigit sa ibang tao, at nakalalamang sa iba, o kaya’y naiinggit sa kanila, at ninanais ang pagkasira ng mga mabubuting biyaya na ipinagkaloob sa iba, maging ito man ay hindi niya makakamit (ito ang sukdulang uri ng pangingimbulo). Samakatuwid, ang sarili nating katawan ay napapaloob ang bahaging pagnanais na nakahihigit, kabulukan, pagmamalaki, at pangingimbulo na nagiging sanhi upang naisin na maging nakakahigit sa iba. Paano ang damdamin ng isang tao kapag makita ang isang tao na angkin ang kanyang kinagigiliwan subali’t hindi niya ito nakamit? Ang pinaka-mahusay sa kanila ay nanaisin na ang lahat sa kanila ay magkakaroon ng pantay-pantay, at hindi matatanggap na ang isa mula sa kanila ay nakakahigit. Ang iba ay ay ninanais na masira ang mga biyayang naipagkaloob sa iba sapagka’t hindi nila ito nakamit, sila ang mga mapang-aping nangingimbulo.

 

Ang dalawang uri ng pangingimbilong ito ay lumilitaw sa mga ugnayang nauukol sa pinapahintulutan ng Islam ganoon din ang mga bagay na ipinagbabawal ng karapatan ng AllahU sa kanyang mga alipin. Ang mga bagay na ipinagbabawal tulad ng pagkain at inumin, asawa, sasakyang hayop at kayanaman. Ang tanging pagmamayari ng mga bagay na ito ng ilan ay maaring magiging sanhi ng pang-aapi, pagkamaramot, at pangingimbulo.

 

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3184
تعليقات (0)