Ang Hidwaan Hinggil sa Pag-uutos ng Mabuti at ang Pagbabawal ng Kasamaan ay ang Nagdudulot ng Pagkakahiwalay

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Hidwaan Hinggil sa Pag-uutos ng Mabuti at ang Pagbabawal ng Kasamaan ay ang Nagdudulot ng Pagkakahiwalay

[PLPHP]

 

 

Ang kawalan ng paniniwala, kabulukan, at pagsuway ay ang mga sanhi ng kasamaan at sagupaan. Ang isang tao o pangkat ay maaring mahulog sa kasalanan at pagsuway. At ang isang pangkat ay nanatiling tahimik, at hindi tinupad ang kanilang tungkulin ng pag-uutos ng kabutihan at ang pagbabawal ng kasamaan, at ito ang naging kasalanan nila.

 

Ang isang pangkat na nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, subali’t sa pamamaraang ipinagbabawal ng AllahU ay nagiging kasalanan. Ang bunga ay pagkakahiwalay, hindi pagkakaunawaan, kaguluhan, at kasamaan. Ito ang isa sa pangunahing sanhi ng kasamaan at kaguluhan sa lahat ng mga panahon, ngayon at sa hinaharap. Sapagka’t ang tao ay sadyang dhaloom (masama), at jahool (mangmang at tanga). Ang kriminalidad o pang-aapi, at itong katangahan ay ibang uri. Ang pang-aapi at katangahan ng unang pangkat (i.e. ang siyang gumagawa ng pagsuway sa AllahU) ay sa isang uri, habang ang pag-aapi at katangahan sa pangalawa at pangatlong pangkat (ang mga nakababatid at nanatiling tahimik, at ang mga nag-uutos sa kabutihan at nagbabawal sa kasamaan sa pamamaraang ipinagbabawal ng Islam) ay sa ibang uri.

 

Sinuman na pag-aralan ang hidwaan at digmaan na nagpapahirap sa mga Muslim ay matutunghayang ito ang kanilang dahilan. Ang lahat ng kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng mga pinuno at ng Ummah, at mga Eskolar, at ang mga sumusunod mula sa pangkaraniwang tao ay taglay ito bilang sanhi. Ganoon din sa bahaging ito ay ang ilang dahilan ng paglihis sa tuwid na landas: ang ‘hawaa’ kapwa sa pananampalataya at maka-mundong bagay, pagbabago (bida’a) sa relihiyon, at kabulukan sa buhay na ito. Ang mga bagay na ito ay sa pangkalahatan, ay pinapahirapan ang buong sangkatauhan, sapagka’t ang bahaging kriminalidad at katangahan na napapaloob nito. Kaya’t ang ilan sa mga kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pang-aapi sa kanilang sarili (i.e. anumang pagsuway sa AllahU) o ang iba sa pamamagitan ng pakiki-apid o pag-inom ng alak, o krimen sa pangkabuhayan tulad ng pagsira sa pagtitiwala, pagnanakaw, ang pag-angkin sa ari-arian ng ibang tao sa pamamagitan ng pananakot, at iba pang krimen.

 

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3189
تعليقات (0)