Ang mga Pangako at mga Babala ng Kaparusahan ay ang Unang Bahagi ng Rebelasyon

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang mga Pangako at mga Babala ng Kaparusahan ay ang Unang Bahagi ng Rebelasyon

[PLPHP]

 

 

Ang kaisahan ng AllahU, ang pangakong gantimpala, at ang babala ng kaparusahan ay ang mga naunang ipinahayag: (sa Sahih Bukhari, sinalaysay ni Yusuf ibn Maahak)

 

“Naroon ako kina Aisha – ang Ina ng mga naniniwala, nawa’y kaluguran siya ng AllahU, nang ang isang Iraqi ay pumunta sa kanya at sinabi: ‘Anong balabal ang pinakamabuti?’ Sinabi ni Aisha: ‘Pighati sa iyo, anong masama sa iyo?’ Sinabi niya: ‘O ina ng mga naniniwala, ipakita mo ang iyong Mushhaf’ Sinabi ni Aisha: ‘Bakit?’ Kanyang sinabi: ‘Upang aking maayos at mapagsunod-sunod ang Qur’an ayon dito, sapagka’t binabasa ito ng walang tamang ayos.’ Sinabi ni Aisha: ‘Anong pagkabahala sa iyo alin mang bahagi ang una mong babasahin?  Katotohanan, ang unang ipinahayag ay ang surah sa mga maiiksing surah kung saan nabanggit ang paraiso at impyerno. Pagkatapos ng pagsunod (Islam) ng mga tao, ang mga pinahihintulutan at ang mga ipinagbabawal ay ipinahayag. Kung ang unang bagay na ipinahayag ay ‘Huwag uminom ng alak’ kanilang sasabihin: “Kailan man ay hindi naming iiwan an gaming mga alak.” At kung ang unang ipinahayag ay ‘Huwag maki-apid’ kanilang sasabihin: “Kailan man ay hindi namin iiwanan ang pakiki-apid.” Katotohanan, ang mga sumusunod na taludtod ay ipinahayag kay Muhammadr sa Makkah:

 

Ang oras ng paghuhukom ay higit na malubha at marahas (i.e. kung ihahambing sa paghihirap ng mga Muslim sa landas ng Allah sa buhay na ito).

 

At ang mga kabanata sa Al-Baqarah at An-Nisa’a (na naglalaman ng maraming hatol sa sa mga halal at haram) ay lamang ipinahayag nang kasama niya si Aisha.” Kaya’t kinuha ni Aisha ang kanyang.” At kinuha ni Aisha ang kanyang mushaf at binasa sa kanya ang mga taludtod sa kabanata.”

 

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3190
تعليقات (0)