Ang Kaparusahan ng Gumagawa ng Kasamaan sa Mundong ito at Kabilang Buhay

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Kaparusahan ng Gumagawa ng Kasamaan sa Mundong ito

at sa Kabilang-Buhay

[PLPHP]

 

 

Sadyang napakarami ang mga taludtud sa Qur’an na nagpapahayag ng mga babala sa mga sumuway sa AllahU. Binangit ng AllahU ang kanyang parusa sa mga gumagawa ng kasamaan sa mundong ito ganoon din ang Kanyang inihandang parusa sa kanila sa kabilang-buhay. Sa ilang mga taludtod, Kanyang binanggit lamang ang mga parusa sa kabilang-buhay, sapagka’t matindi ang mga parusa doon, at ang gantimpala ay sagana at ito ang lugar na pananatilihan. Kaya’t kapag nabanggit ang mga parusa sa mundong ito, ang mga ito’y pangalawa lamang sa mga parusa sa kabilang-buhay, tulad ng kuwento ni Yusof sa Qur’an:

 

Kaya’t (sa ganito) Namin binigyan si Hosep (Yusof) ng ganap na kapamahalaan sa kalupaan, na humawak ng pagmamay-ari rito, kung kailan at saan niya ibig. Ipinagkakaloob Namin ang Aming Habag sa sinumang Aming maibigan at hindi Namin pababayaan na mawala ang ganti (gantimpala) ng Al-Muhsinun (mga mapaggawa ng kabutihan at katuwiran). [Qur'an, 12:56]

 

At katotohanan, ang gantimpala ng Kabilang Buhay ay higit na mainam sa mga sumasampalataya at palagi nang sumusunod sa Allah (sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at pagsasagawa ng lahat ng uri ng kabutihan at katuwiran). [Qur'an, 12:56]

 

Kaya’t ibinigay ng Allah sa kanila ang gantimpala ng mundong ito, at ang pinakamainam na gantimpala ng Kabilang Buhay. At ang Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. [Qur'an, 3:148]

 

At sa mga lumilikas ng tirahan tungo sa Kapakanan ng Allah, matapos na sila ay magdanas ng pang-aapi, katotohanang Aming gagawaran sila ng magandang pananahanan sa mundong ito, datapuwa’t katiyakan, ang gantimpala ng Kabilang Buhay ay higit na mainam kung kanila lamang nalalaman! [Qur'an, 16:41]

 

(Sila ang) nananatiling matiisin (sa mundong ito dahil sa Kapakanan ng Allah), at nag-aalay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon (sa Allah lamang). [Qur'an, 16:42]

 

Ang AllahU ay nagsabi ni Ibrahim sa ibang ayah:

 

At Aming pinagkalooban siya ng mabuti sa mundong ito, at sa Kabilang Buhay, siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. [Qur’an, 16:122]

 

Katulad ng nabanggit ng AllahU tungkol sa parusa sa buhay na ito at sa kabilang-buhay, matutunghayan natin ito sa Surah An-naazi'aat:

 

Sa pamamagitan ng (mga anghel) na bumabatak (sa kaluluwa ng mga walang pananampalataya at tampalasan) ng may matinding dahas; [Qur'an, 79:2]

 

Sa pamamagitan ng (mga anghel) na mabanayad na kumukuha (ng kaluluwa ng mga sumasampalataya at mapapalad); [Qur'an, 79:1]

 

Sa surah ring ito, binanggit ng AllahU ang araw ng Qiyama sa pangkalahatan:

 

Sa Araw na (kung ang unang Pag-ihip ng Tambuli ay gawin), ang kalupaan at kabundukan ay mayayanig nang marahas (at ang lahat ay mamamatay), [Qur'an, 79:6]

 

Na susundan  ng pangalawang Pag-ihip ng Tambuli (at ang lahat ay ibabangon), [Qur'an, 79:7]

 

At Kanyang sinabi:

 

Narinig na ba ninyo ang kasaysayan ni Moises? [Qur'an, 79:15]

 

Nang siya ay tawagin ng kanyang Panginoon sa banal na Lambak ng Tuwa. [Qur'an, 79:16]

 

(Na nagsasabi): “Pumaroon ka kay Paraon. Katotohanang siya ay nagmalabis sa pagsuway at paglabag (sa kanyang mga kasalanan, kawalan ng pananalig, pagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.).” [Qur'an, 79:17]

 

At iyong sabihin (sa kanya): “Nais mo bang dalisayin ang iyong sarili (sa kasalanan ng kawalang pananalig, sa pagiging isang mananampalataya), [Qur'an, 79:18]

 

At upang mapatnubayan kita sa iyong Panginoon, at ikaw ay magkaroon ng pagkatakot sa Kanya?” [Qur'an, 79:19]

 

At ipinamalas ni Moises sa kanya ang Dakilang Tanda (mga himala). [Qur'an, 79:20]

 

Datapuwa’t si Paraon ay nagtakwil dito at sumuway; [Qur'an, 79:21]

 

At siya ay tumalikod na labis na tumututol (laban sa Allah). [Qur'an, 79:22]

 

At kanyang tinipon ang kanyang tao (at mga sundalo) at sumigaw ng malakas, [Qur'an, 79:23]

 

Na nagsasabi:  “Ako ang inyong panginoon, ang kataas-taasan.” [Qur'an, 79:24]

 

Datapuwa’t sinakmal siya ng Allah ng kaparusahan, (at ginawa siya) na isang halimbawa, sa Kabilang Buhay, at sa buhay na ito. [Qur'an, 79:25]

 

Katotohanang naririto ang isang nagtuturong tagubilin (at aral) sa sinumang may pagkatakot sa Allah. [Qur'an, 79:26]

 

At binanggit ng AllahU ang lugar ng pagsisimulan, at ang lugar na babalikan ng detalyado:

 

Ano?  Kayo baga ay higit na mahirap likhain kaysa sa kalangitan na Kanyang itinatag? [Qur'an, 79:27]

 

Sa kaitaasan ay Kanyang itinaas ang kulandong nito at Kanyang ginawaran yaon nang kaayusan at pagiging ganap. [Qur'an, 79:28]

 

Datapuwa’t kung dumatal na ang dakilang kapinsalaan (alalaong baga, ang Araw ng Kabayaran, atbp.), [Qur'an, 79:34]

 

Sa Araw na ang tao ay makakaala-ala ng lahat ng kanyang pinagsumikapan (pinagdaanang mga gawa), [Qur'an, 79:35]

 

At ang Apoy ng Impiyerno ay ganap na matatambad ng malapit sa (bawat) isa na nakakamasid. [Qur'an, 79:36]

 

At sa kanya na nag-Tagha (lumabag at sumuway sa lahat ng hangganan na itinakda ng Allah, kawalan ng paniniwala, pang-aapi, kasamaan, atbp.), [Qur'an, 79:37]

 

At minahalaga ang buhay sa mundong ito (sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang masamang hangarin at mga pagnanasa), [Qur'an, 79:38]

 

Katotohanan!  Ang kanyang pananahanan ay Apoy ng Impiyerno; [Qur'an, 79:39]

 

Datapuwa’t siya na may pagkatakot sa kanyang pagharap (sa pagsusulit) sa kanyang Panginoon, at nagtimpi ng kanyang sarili sa marumi at maitim na hangarin at pagnanasa. [Qur'an, 79:40]

 

Katotohanan! Ang kanilang pananahanan ay Halamanan (ng Paraiso). [Qur'an, 79:41]

 

Ganoon din sa Surah al-Muzammil, binanggit ng AllahU ang kanyang pahayag:

 

At iyong hayaan na Ako (ang tanging) makitungo sa mga bulaan (na nagtatatwa ng Aking mga Talata, atbp.), at sila na naghahawak ng mga mabubuting bagay sa buhay. At iyong bigyan sila ng palugit sa maigsing panahon. [Qur'an, 73:11]

 

Katotohanan!  Nasa Amin ang mga panggapos (na magtatali sa kanila) at Nag-aalimpuyong Apoy (na tutupok sa kanila). [Qur'an, 73:12]

 

At pagkain na babalalak sa kanilang lalamunan (na nakakabunsol) at Kasakit-sakit na Kaparusahan. [Qur'an, 73:13]

 

Sa Araw na ang kalupaan at kabundukan ay mayayanig nang matindi, at ang kabundukan ay magiging pinong tumpok ng buhangin na bumubuhos at umaagos nang pababa. [Qur'an, 73:14]

 

Katotohanan!  Kami ay nagsugo sa inyo (O mga tao) ng isang Tagapagbalita (Muhammad) na magiging saksi sa harapan ninyo, kung paano Kami nagsugo ng isang Tagapagbalita (Moises) kay Paraon. [Qur'an, 73:15]

 

Datapuwa’t si Paraon ay sumuway sa Aming Tagapagbalita (Moises), kaya’t Aming sinakmal siya ng matinding kaparusahan. [Qur'an, 73:16]

 

Ganoon din sa Surah Al-Haaqqa, binanggit ng AllahU ang kasaysayan ng mga hindi naniniwalang henerasyon katulad ng Thamud, 'aad, at Fir'aun, at Kanyang sinabi:

 

At sa sandaling ang Tambuli ay hipan ng isang matinding pagsabog (sa unang ihip), [Qur'an, 69:13]

 

At ang kalupaan at kabundukan ay matinag sa kanilang lugar, at mayanig at madurog sa minsan lamang, [Qur'an, 69:14]

 

At sa taludtod mula 15-37 inilarawan ng AllahU ang mga tao sa paraiso at impiyerno, at kanilang kalagayan sa Araw ng Qiyama at pagkatapos:

 

Sa Surah Al-Qalam, binanggit ng AllahU ang kasaysayan ng mga nagmamay-ari sa halamanan (i.e. bukid) na nagkaisang ipagkait ang karapatan ng mga maralita mula sa kanila at pinarusahan: Sinabi ng AllahU:

 

 

At ito ang kaparusahan  (sa buhay na ito), datapuwa’t katotohanang higit na matindi ang  kaparusahan sa Kabilang  Buhay, kung kanila lamang nababatid. [Qur'an, 68:33]

 

Sa Surah At-Taghaabun, sinabi ng AllahU:

 

Hindi baga nakarating sa inyo ang balita ng mga tao ng nagdaang kahapon na nagtakwil sa pananampalataya? Kaya’t kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang kawalan ng pananalig, at sasakanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. [Qur'an 64:5]

 

Ito’y sa dahilang ipinadala sa kanila ang kanilang mga Tagapagbalita na may Maliliwanag na Katibayan (mga Tanda), datapuwa’t sila ay nagsabi: “Isang tao baga (lamang) ang mamamatnubay sa amin?”  Kaya’t itinakwil nila ang pahayag at nagsitalikod (sa Katotohanan), at ang Allah ay hindi nangangailangan (sa kanila). At ang Allah ay Masagana (Walang Pangangailangan), ang Karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. [Qur'an 64:6]

 

Ang mga hindi sumasampalataya ay nagkukunwari na sila ay hindi ibabangong muli (sa pagsusulit). Ipagbadya (O Muhammad): “Tunay nga, sa pamamagitan ng aking Panginoon, walang pagsala na kayo ay ibabangong muli,  at sa inyo ay ipapahayag (ang katotohanan at kabayaran) ng lahat  ninyong ginawa, at ito ay lubhang magaan sa Allah”. [Qur'an 64:7]

 

Binanggit ng AllahU ang kalagayan ng mga sumalungat at sumuway sa mga propeta ganoon din ang kanyang babala na purusa na naghihintay sa kanila sa kabilang-buhay sa maraming kabanata sa Qur’an. Kabilang dito ang mga sumusunod: Qaf, Al-Qamar, Al-Mu'min, As-Sajdah, Az-Zukhruf, Ad-Dukhaan, at marami pang iba.

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3191
تعليقات (0)