Ang Kahirapan sa mga Kahingiang Ito

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Kahirapan sa mga Kahingiang Ito

[PLPHP]

 

 

At huwag magkamali hinggil dito, na ang pangangailangan sa pag-uutos ng kabutihan at ang pagbabawal ng kasamaan ay magdudulot ng matinding kahirapan sa kalagayan ng maraming tao. Minsan ang iba ay isipin na ang tungkulin ay naipatong sa kanilang balikat dahil sa mga kakulangan sa pagpatupad nito. Marahil ay muli siyang sasaktan ng higit sa panakit na naranasan sa pag-uutos at pagbabawal maging ang kanyang pagkukulang o kahinaan sa isa o higit sa mga kinakailangang ito sa pamamagitan ng pag-uutos at pagbabawal, o maaring hindi siya labis na sasaktan. Ang hindi pagpapatupad sa tungkuling pag-uutos ng kabutihan ay pagsuway sa Allah, ang Kataas-taasan, at ang paggawa ng mga bagay na ipinagbabawal ng Allah, ang Kataas-taasan, ay pagsuway din. Ang isa na lumayo sa isang gawaing pagsuway sa iba ay tulad ng isang tumalon sa pinggan ng apoy, o tulad sa isang lumayo sa huwad na pananampalatay sa iba, na ang pangalawa ay higit na masama kung ihahambing sa una, o hindi masyadong masama, o maaring pareho sila sa kasamaan. Ito ay katulad ng kalagayan ng isang pinabayaan ang kanyang tungkulin sa pag-uutos ng kabutihan at ang pagbabawal ng kasamaan at ang nag-uutos ng kabutihan, subali’t nilalabag at sinusuway ang Allah, ang Kataas-taasan. Ang kasalanan ng una ay maaring higit sa pangalawa, o maaring ang pangalawa ay higit na malala sa una, o maaring kapwa sila pantay sa kadakilaan.

 

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3202
تعليقات (0)