Ang Pagmamalasakit, Pagtitiis at Habag sa Pag-uutos ng Kabutihan

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Pagmamalasakit, Pagtitiis at Habag sa Pag-uutos ng Kabutihan

[PLPHP]

 

 

Ang mga bagay na ito ay kinakailangang ipatupad ng may pagmamalasakit. Ang Propetar ay nagsabi:

 

Ang pagmamalasakit ay hindi papasok sa anumang bagay ng walang palamuti, at hindi matatanggal sa anumang bagay ng walang gawaing nagpapasama nito. [Muslim at iba]

 

At kanyang sinabi:

 

O, Aisha: Katotohanan ang Allah ay Mapagmalasakit, at Kanyang iniibig ang pagmamalasakit. Siya ay nagbibigay batay sa pagmamalasakit, na ito’y hindi ibinibigay na batay sa puwersa, at hindi ibinigay batay sa anumang dahilan. [Muslim and others]

 

Sa oras din na ito, ang tagapagpatupad ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay nararapat mapagmalasakit at matiisin sa pagharap ng suliranin at pag-uusig. Ang pag-uusig ay kinakailangang salungatin ang tunay na tagapagpatupad ng pag-uutos ng kabutihan. Kung hindi siya matiisin, mahabagin at marunong sa pagharap ng mga ito, maari siyang magdudulot ng higit na malalang kabulukan kaysa pagbabago. Sinabi ng AllahU sa Surah Luqman na sinasabi sa kanyang anak:

 

“O aking anak! Magsagawa ka ng palagiang pagdarasal (nang mahinusay), ipagtagubilin mo ang Al-Ma’ruf (pananalig sa Kaisahan ng Allah at Islam, sa lahat ng mabuti at makatarungan), at iyong ipagbawal ang Al-Munkar (ang kawalan ng pananalig sa Kaisahan ng Allah, pagsamba sa mga diyus-diyosan, lahat ng uri ng kasamaan, kasalanan at kamalian); at ikaw ay maging matimtiman sa pagtitiyaga sa anupamang dumatal sa iyo.”  Katotohanang ito ang ilan sa mahahalagang pag-uutos ng Allah na walang pasubali. [Qur’an, 31:17]

 

Samakatuwid, ipinag-utos ng AllahU sa Kanyang mga propeta, at sila ang mga imam ng pag-uutos ng kabutihan at ang pagbabawal ng kasamaan, na magkaroon ng pagtitiis, katulad ng Kanyang pag-uutos sa Huling Propeta Muhammadr. Ang pag-uutos ng pagtitiis ay kasama ang pag-uutos na ipahayag ang mensahe ng Islam. Nang unang pinag-utusan ang Propetar na ipahayag ang mensahe sa mga tao, ipinadala ng AllahU ang Surah Al-Mudaththir na sinundan pagkatapos ng rebelasyon ng unang limang talata sa Surah Iqraa' na nagpapahayag ng simula ng pagkapropeta. Sinabi ng AllahU sa Surah Al-Mudaththir:

 

O ikaw (Muhammad) na nababalot (ng balabal)! [Qur`an, 74:1]

 

Magbangon ka at ipahayag mo ang iyong babala! [Qur`an, 74:2]

 

Ang iyong Panginoon (Allah) ang iyong ipinagbubunyi sa kapurihan! [Qur`an, 74:3]

 

Ang iyong kasuotan ay gawin mong dalisay! [Qur`an, 74:4]

 

Ang lahat ng kabuktutan ay iyong layuan (Ar-Rujz, mga imahen o diyus-diyosan)! [Qur`an, 74:5]

 

At huwag maghangad  ng ganti kung ikaw ay nagbigay, na dagdag sa makamundong pakinabang (o huwag mong ipalagay na ang gawang kabutihan sa pagsunod sa Allah ay isang biyaya sa Kanya). [Qur`an, 74:6]

 

At maging matimtiman (sa pagtitimpi) sa kapakanan ng iyong Panginoon (iyong ganapin ang iyong tungkulin sa Kanya)! [Qur`an, 74:7]

 

Sinimulan ng AllahU itong pitong taludtod, na sa bahaging ito Kanyang itinalaga ang Propetar na ipahayag ang Mensahe sa Kanyang mga nilikha, sa pamamagitan ng pag-uutos sa Propetar na magbigay babala, at ang pag-uutos sa kanila ng pag-titiis. Magbabala sa mga tao sa parusa ng AllahU na sa madaling sabi ay ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Kaya’t makikita natin dito ang pagtitiis ay kinakailangan pagkatapos mag-utos ng kabutihan. Dito sinabi ng AllahU:

 

Kaya’t ikaw (O Muhammad) ay maghintay ng may pagtitiyaga sa Pasya ng iyong Panginoon sapagkat katotohanang ikaw ay nasa pangangalaga ng Aming mga Mata, at ipagbunyi mo ang mga papuri ng iyong Panginoon kung ikaw ay magbangon mula sa pagkakatulog. [Qur’an, 52:48]

 

At maging matiyaga (O Muhammad) sa kanila (na hindi sumasampalataya) sa kanilang sinasabi, at lumayo ka sa kanila sa mabuting paraan. [Qur’an, 73:10]

 

Kaya’t ikaw ay maging matimtiman (O Muhammad) na kagaya rin ng mga ginawa (noon) ng mga Tagapagbalita na may matatag na hangarin at huwag mong madaliin ang mga hindi sumasampalataya. Sa Araw na kanilang mamamasdan (ang kaparusahan) na ipinangako sa kanila, (rito ay wari bang) sila ay hindi man lamang nagtagal ng isang oras sa buong maghapon. (Ang iyong tungkulin) ay upang ihatid lamang ang Paala-ala. (O sangkatauhan, ang Qur’an na ito ay isang maliwanag na Tagubilin o Pahayag upang iligtas ninyo ang inyong sarili sa pagkawasak). Datapuwa’t walang mawawasak maliban sa mga tao na Al-Fasiqun (mga lumalabag sa pagmamalabis at mapaghimagsik sa Allah). [Qur`an, 46:35]

 

Kaya’t maghintay ng may pagtitiyaga sa Pasya ng iyong Panginoon, at huwag matulad sa Kasamahan ng Isda, nang siya ay manikluhod (sa Amin) samantalang siya ay nasa matinding kapighatian. (Tunghayan ang Qur’an 21:87). [Qur’an, 68:48]

 

At ikaw (O Muhammad) ay maging matimtiman sa pagtitiyaga, ang iyong pagtitiyaga ay hindi galing (sa iba), bagkus ay tanging mula sa Allah. At huwag kang manimdim sa kanila (mga mapagsamba sa diyus-diyosan, mga pagano, atbp.), at huwag kang magkaroon ng lumbay dahilan sa kanilang binabalak. [Qur’an, 16:127]

 

At maging matimtiman; katotohanang ang Allah ay hindi magpapawalang saysay sa gantimpala (biyaya) ng mga mapaggawa ng kabutihan. [Qur'an, 11:115]

 

Samakatuwid, tatlong bagay ang higit na mahalaga: kaalaman, habag, at tiis. Ang kaalaman ay kinakailangan bago mag-utos ng kabutihan at sa pagbabawal ng kasamaan, ang habag ay kinakailangan sa pagpapatupad nito, at ang pagtitiis ay kinakailangan pagkatapos nito. Ang paghihiwalay na ito ay hindi bagay na pagsalungat sa katotohanan na ang tatlong katangiang nararapat na naroroon sa lahat ng panahon. Ito ay katulad sa pagpapahayag na iniulat mula sa naunang henerasyon ng mga eskolar at ayun sa ilan ay sa kapurihan ng Propetar. Binanggit ni Abu Ya’la sa kanyang aklat na pinamagatang ‘Al-Mu’tamad.’

 

‘Walang mag-uutos ng kabutihan at magbabawal ng kasamaan maliban lamang sa isang may kaalaman sa kanyang ipinagbabawal, mahabagin sa kanyang mga inuutusan, mahabagin sa kanyang pagbabawal, matiisin sa kanyang pag-uutos at pagbabawal.’

 

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3209
تعليقات (0)