Ang Ibigin at Kamuhian ay Ayon sa Ipinag-uutos ng Allah at ng Kanyang Propeta

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Ibigin at Kamuhian ay Dapat Sang-ayun sa Ipinag-uutos ng Allah at ng Kanyang Propeta

[PLPHP]

 

 

Ang tungkulin ng bawat alipin ng AllahU ay ang tignan ng mabuti ang kanyang nais at hindi, at kung gaano niya kamahal ang kanyang iniibig at ang kanyang pagkapoot sa kanyang kinamumuhian: ito ba ay sang-ayon sa ipinag-uutos ng AllahU at ng Kanyang Propeta? Ito, samakatuwid ang gabay ng AllahU na Kanyang ipinadala sa Kanyang Propetar kaya’t siya ay inutusan ng ganitong pagmamahal at pagkapoot. Sa ganitong paraan, ang isang alipin ng AllahU ay maiiwasan ang magkaroon ng sariling kapasyahan na pangunahan ang AllahU at ang Kanyang Propetar. Sinabi ng AllahU:

 

O kayong sumasampalataya!  Huwag ninyong gawin ang inyong sarili na manguna sa harapan ng Allah at sa Kanyang Sugo, datapuwa’t pangambahan ninyo ang Allah. Katotohanang ang Allah ang Ganap na Nakakarinig at Ganap na Nakakabatid sa lahat ng bagay. [Qur’an, 49:1]

 

Iwasang magkaroon ng sariling palagay sa anumang gawain o bagay na walang pagsangguni sa hatol ng AllahU at ng Kanyang Propetar hinggil dito.

 

Ang pangkaraniwang pag-ibig at poot ay hawaa, subali’t ang hawaa na ipinagbabawal sa mga Muslim ay ang pagsunod sa mga ito ng walang patnubay mula sa AllahU. Bunga nito, sinabi ng AllahU sa Kanyang Propetar:

 

O David! Katotohanang ikaw ay ginawa Namin na maging tagapagmana sa kalupaan, kaya’t ikaw ay humatol sa pagitan ng mga tao sa katotohanan (at katarungan), at huwag mong sundin ang iyong pagnanasa, sapagkat ito ang magliligaw sa iyo sa Landas ng Allah. Katotohanang sila na naglilibot nang ligaw sa landas ng Allah ay makakasumpong ng matinding kaparusahan sapagkat kinalimutan nila ang Araw ng Pagsusulit. [Qur’an, 38:26]

 

Ipinagbigay-alam ng AllahU sa atin na ang pagsunod sa ating hawaa ay siyang magliligaw sa atin sa landas ng AllahU. Ang landas ng AllahU ay ang patnubay at ang palatuntunan kung bakit niya ipinadala ang Kanyang Propetar, at ito ang landas ng AllahU.

 

‘Ano ang mga Mabuting Gawain?’

 

Sa pagtatapos, ang pag-uutos ng kabutihan at ang pagbabawal ng kasamaan ay isa sa kinakailangang gawain at isa sa pinakamahusay at kapuri-puring gawa. Sinabi ng AllahU:

 

Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang masubukan Niya kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa asal (at pag-uugali), at Siya ang Pinakamataas sa Kapangyarihan, ang Lubos na Mapagpatawad. [Qur’an, 67:2]

 

Si Al-Fadheel ibn Ayadh (Isang dakilang eskolar sa pangalawang siglo) ay nagsabi tungkol sa ‘mabuting mga gawa’ na nabanggit sa ayah:

 

‘Ang pinakamatapat at ang pinakatumpak. Katotohanan anumang gawain kung nagawa ng ganap na katapatan, subali’t hindi tumpak ay tinatanggihan, at kung ito’y lubos na tumpak, subali’t hindi ginawa ng ganap ng katapatan ay tinatanggihan. Tanging ang mga ginawa ng lubos na katapatan sa AllahU at ang katumpakan ayon sa batas ng AllahU ay tinatanggap. Ang tapat na gawain ay ang tuwid na gawainay ang dalisay na ginawa ng hinggil sa AllahU, at ang tamang gawain ay yaong angkop sa Sunnah ng Propetar.

 

Isang kahilingan sa tuwid na mga gawain na nararapat gawin ito ng dahil sa AllahU lamang, sapagka’t ang AllahU ay hindi tatanggap ng mga gawain maliban sa mga naghahangad na makaharap siya. Ito ay ipinahayag sa sahih hadith na isinalaysay ni Abu Huraira na sinabi ng Propetar:

 

‘Sinabi ng Allah: Ako ay hindi katambal at hindi ako nangangailangan ng katambal. Kapag ang isang tao ay gumawa ng kilos, bahagyang sa akin at bahagyang sa inisip na katambal, Ako ay lubos na malaya sa ganitong gawain, at ito’y buong sa katambal na iniaakibat sa akin.”

 

Ito ay ang diwa ng tawhid na siyang batayan ng Islam. It ay ang deen (paraan ng pamumuhay) ng AllahU na sanhi ng pagpapadala niya sa lahat ng mga propeta. Dahil dito, nilikha niya ang lahat ng nilikha, at ang Kanyang karapatan sa lahat ng Kanyang mga alipin: na siya lamang ang kanilang sasambahin, at hindi magkakaroon ng anumang kaakibat sa Kanya.

 

Ang matutuwid na mga gawain na ipinag-uutos ng Allah at ng Kanyang Propeta ay lahat nuukol sa katapatan. Bawa’t gawain ng katapatan ay isang matuwid na gawain, at ito ay ang gawaing pag-uutos ng Shari’ah at ang Sunnah. Ang lahat mga ito’y ipinag-uutos sa atin bilang tungkulin o kapuri-puring mga gawain. Bagama’t ang mga ito’y matutuwid ng mga gawain (Al-'amal As-saalih), at ito ang mabuti (hassan), at ito ay ang pagkamatuwid (Al-Birr), at ang mga ito ay kabutihan (Al-Khair). Ang salungat ay pagsuway (Ma’siya), at mga gawaing kabuktutan (Al-'amal Al-faasid), masamang gawain (As-Sayyi'aat), pag-alsa (Al-fujuur), pang-aapi (Adh-dhulm), at paglabag (Al-baghyu).

 

Bawat kilos ay dapat naglalaman ng dalawang bagay: layunin at gawa. Sinabi ng Propetar:

 

‘Ang pinakamatapat na mga pangalan ay Harith (i.e siya na nagbubungkal ng lupa) at Hammam (siya na nagtatag ng mga layunin at itinataguyod ang katuparan).’

 

Bawa’t isa ay tagapagbungkal at isang tagapagtaguyod ng mga layunin ay may mga gawain, at siya ay may mga layunin. Subali’t ang tanging kapuri-puring layunin na tinatanggap ng AllahU at pinagkakalooban ng gantimpala, ay ang mga layuning gumagawa ng nauukol sa AllahU lamang.

 

Ang kapuri-puring gawain ay ang matutuwid, at ito ay ang mga gawaing ipinag-uutos sa atin. Kaya’t madalas sinasabi ni Umar ibn Al-Khattab sa kanyang du’a:

 

O Allah! Gawin mo na ang aking mga tuwid na mga gawain, at gawin mo silang dalisay para sa iyong paningin, at huwag mong hayaang magkaroon ng kaakibat sa iba.’

 

Ito ang lagay ng lahat ng matutuwid na mga gawain, ito rin ang lagay sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, at ito ay karapat-dapat sa ganito (i.e. ang gawain pag-uutos o pagbabawal ay nararapat maayos at kapuri-puri na ating natunghayan na tama at ng dahil sa AllahU lamang, ay masunurin sa AllahU, at ito ay ginawa para sa lihim na adhikain). Ito’y nababatay sa isang nag-uutos at nagbabawal ng iba.

 

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3215
تعليقات (0)