Ang Pagmamahal sa Kabutihan ayon sa Iniibig ng Allah

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng AllahU, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Pagmamahal sa Kabutihan ay Nararapat Tugma Kung

Ano ang Iniibig ng Allah

[PLPHP]

 

Ang kaisipang ito ay ang pagmamahal ng isang naniniwala kung ano ang mabuti, at ang kanyang poot kung ano ang masama, at ang kanyang pagnanais na maipatupad ang mabuti at ang kanyang pagnanais sa pag-iwas at pagpipigil ng kasamaan ay kinakailangang angkop sa minamahal at kinamumuhian ng AllahU. Iniibig ng AllahU ang lahat ng Kanyang ipinag-uutos sa atin sa Kanyang Shari’ah at kinamumuhian ang lahat ng Kanyang ipinagbabawal sa Kanyang Shari’ah. Dagdag dito, ang mga gawain ng mga naniniwala sa mga bagay na kanyang iniibig (ang kabutihan), at ang Kanyang pag-iwas at pagsalungat sa mga bagay na kanyang kinapopootan (kasamaan), sa abot ng kanyang makakaya at ng kanyang lakas, sapagkat, ang AllahU ay hindi hihilingin sa atin ang anumang bagay na higit sa ating kakayahan.

 

 

Sinabi ng AllahU:

 

Kaya’t panatilihin ninyo ang inyong tungkulin sa Allah (at pangambahan Siya) sa pinakamabuti na inyong magagawa; makinig at sumunod; at gumugol sa kawanggawa tungo sa kapakanan ng inyong sariling kaluluwa. At sinuman ang iligtas ng kanyang sariling kaluluwa sa pagkagahaman, kung gayon, sila ang magkakamit ng kasaganaan. [Qur'an, 64:16]

 

 

Ang Pag-ibig at Poot ng Puso

 

Kung anuman ang makakamit sa kanyang mga gawain ay hindi maaring mapagkamalang sa kanyang mga tungkulin sa mga kahingian ng puso. Mararapat sa isang naniniwala sa kanyang pagkapoot sa kasamaan at ang kanyang pagmamahal sa kabutihan, ang ang kanyang pagnanais na gumawa ng kabutihan at ang kanyang pagnanais na salungatin at iwasan ang kasamaan upang maging ganap, buo, at walang pag-aalinlangan o pagdadalawang isip. Ang kakulangan sa bahaging ito ay walang iba kundi kakulangan sa paniniwala (iman). Ito ay kabaligtaran ng mga gawain ng kanyang katawan na tanging napapaloob sa kanyang kakayahan.

 

Kapag ang pagnanasa ng puso, ang kanyang mga nais at hindi nais ay buo at ganap (i.e. ayon sa pag-ibig at poot ng AllahU) at kapag ang isang naniniwala ay ginawa ang lahat sa abot ng kanyang makakaya, siya’y mapapagkalooban ng gantimpala ng isang lubusang sumunod sa ipinag-uutos ng AllahU. May ilang mga tao na may mga pag-ibig at mga poot na hindi magkatugma sa pag-ibig ng AllahU at ng Propetar at ang poot ng AllahU at ng Propetar, at ito ay isang uri ng hawaa (ang mga hilig, karangyaan, o layaw). Kapag kanyang sinunod ang mga ito, nagiging tagapagsunod siya ng hawaa. Sinabi ng AllahU:

 

Datapuwa’t kung sila ay hindi makinig sa iyo (ang hindi maniwala sa iyong doktrina ng Islam at Kaisahan ng Allah), kung gayon, kanilang mapag-aalaman na sinusunod lamang nila ang kanilang mga sariling pagnanasa. At sino pa kaya ang higit na napapaligaw, maliban sa kanya na sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa, na walang anumang patnubay mula sa Allah? Katotohanan! Ang Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Dhalimun (mga lulong sa kamalian, palasuway sa Allah at mapagsamba sa mga diyus-diyosan). [Qur'an, 28:50]

 

Ang pinagmulan ng hawaa ay ang mga bagay na kinagigiliwan ng katawan, at ang kinamumuhian ng katawan ay ang dulot nito.

 

Ano ba ang HAWAA?

 

Ang kahulugan ng hawaa ay ang pagmamahal at pagkapoot na nasa sarili. Bagay na hindi likas na kinamumuhian, sapagka’t ito’y wala sa kapangyarihan ng tao, bagama’t ang kinamumuhian ay ang pagsunod sa ganitong mga uri ng pag-ibig at poot. Sinabi ng AllahU kay Dawud:

 

O David! Katotohanang ikaw ay ginawa Namin na maging tagapagmana sa kalupaan, kaya’t ikaw ay humatol sa pagitan ng mga tao sa katotohanan (at katarungan), at huwag mong sundin ang iyong pagnanasa, sapagkat ito ang magliligaw sa iyo sa Landas ng Allah. Katotohanang sila na naglilibot nang ligaw sa landas ng Allah ay makakasumpong ng matinding kaparusahan sapagkat kinalimutan nila ang Araw ng Pagsusulit. [Qur'an, 38:26]

 

At sa iba pang ayah, sinabi ng AllahU:

 

Datapuwa’t kung sila ay hindi makinig sa iyo (ang hindi maniwala sa iyong doktrina ng Islam at Kaisahan ng Allah), kung gayon, kanilang mapag-aalaman na sinusunod lamang nila ang kanilang mga sariling pagnanasa. At sino pa kaya ang higit na napapaligaw, maliban sa kanya na sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa, na walang anumang patnubay mula sa Allah? Katotohanan! Ang Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na Dhalimun (mga lulong sa kamalian, palasuway sa Allah at mapagsamba sa mga diyus-diyosan). [Qur'an, 28:50]

 

Sinabi ng Propetar:

 

‘Tatlong bagay ang magliligtas: ang takot sa Allah sa pribado at publiko, ang kainaman sa karukhaan at sa kayamanan, at ang pagsasabi ng katotohanan kapg galit at kapag matiwasay. At tatlong bagay ang magdudulot ng pagkasira: ang kasakiman, ang pagsunod sa hawaa, at ang taong pinupuri ang sarili.’

 

Ang pag-ibig at poot na ating tinatalakay ay magbibigay ng isang ‘karanasan’ at mga damdamin at mga pagnanasa kasama ang iniibig o kinapopootang bagay. Sinuman ang sumunod sa mga pagnanasa at damdamin na walng pag-uutos ng AllahU at ng Propeta ay siyang inilarawan na sumusunod sa kanyang hawaa. Sa katunayan, ito ay maaring marating ang antas ng shirk, na ginawa niyang diyus-diyusan ang kanyang hawaa! Sinabi ng AllahU sa Qur’an:

 

Kaya’t Kami ay naningil ng ganti sa kanila, ngayon, inyong pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga nagtakwil (sa katotohanan, sa Islam at sa Kaisahan ng Allah)! [Qur`an, 43:25]

 

 

-----------------------------------------------

Ang lathalaing ito ay hango sa akda ni Ibn Taymiyya na pinamagatang “Ang Pag-uutos ng kabutihan at ang Pagbabawal ng Kasamaan”

1
3221
تعليقات (0)