Ang Pasko

PLPHP

 

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Pasko

[PLPHP]

 

 

Ang panahon ng pasko ay dumating na naman, at ang pinuno ng kasamaan na si Satanas ay muling pumapaibabaw upang hikayatin ang mga tao na maging bahagi sa pagbabago (sa ritual ng Islam) at shirk. Ang susunod ay ang pagsusuri sa Pasko at ang nararapat na gagawin ng mga Muslim sa panahon ng Pasko.


Anumang kaparaanan ng paniniwala (Pasko o iba pa) sa iba't-ibang relihiyon ay nararapat naangkop sa bawa't isa sa mga saligan upang maturingang tunay:

 

1. Ito ay dapat may batayan mula sa mga kasulatan o mula sa mga mapapanaligang mga pananalita ng Tagapagbalita.

 

2. Ang Tagapagbalita at ang kanyang mga kasamaan ay gigampanan at ipinapalaganap ito.

 

3. Ang Kasulatan o ang mga salita ng Tagapagbalita na pinagmumulan ng panuntunan ng pananampalatayang ito kinakailanangang panatilihin mula sa anumang pagbabago o pagkasira.

 

 

Ang Pasko ba ay may Katibayan mula sa Bibliya?


Ang salitang
'Christmas' ay hindi kailanman matatagpuan sa kabuan ng Bibliya. Ang Bibliya ay tahimik hinggil sa pagdariwang ng Pasko maliban sa isang bagay, ang paglalagay ng palamuti sa puno. Sa kabutihang-palad, sa mga Kristiyano, ang Bibliya ay may nabanggit na isa o dalawang bahagi na nagsasabi sa paglalagay ng palamuti sa 'Christmas tree', subali't sa kasawiang-palad, ang kanilang Bibliya ay hindi sinasang-ayunan o ipinag-uutos ito kundi tinutuligsa ang paglalagay ng palamuti sa mga puno:

 

"Ang kabihasnan ng mga tao ay walang halaga, pumutol sila ng puno mula sa kagubatan, at ang mang-uukit ay ukitan ito sa pamamagitan ng kanyang pait, sasambahin nila ito kasama ng pilak at ginto, pinagdidikit iti sa pamamagitan ng martilyo at mga pako upang hindi magiba at magkakahiwalay." [Jeremiah 10:3,4]

 

Ang mga pagano bago ang mga Kristiyano ay pinaniniwalaang pamahiin na ang kulay berdeng puno ay may natatanging kapangyarihan ng pagtatanggol. Sa katotohanan ang paggamit ng 'Christmas tree' ay nagsimula noong ika-17 siglo sa Strasbourg, Fransya at mula dito ay lumaganap sa Alemanya, Britanya at sa Estados Unidos. Ang pagsasamba sa puno ay ang pangkaraniwang katangian ng relihiyon sa mga taong Teutonic at Scandanivian sa bahaging hilaga ng Europa bago ang pagiging Kristiyano …… ang mga mananakop na Aleman ay dinala ang kinaugaliang 'Christmas tree' sa kanilang mga sinasakupan sa Amerika noong ika-17 siglo. Sa ika-19 na siglo ang gamit nito ay laganap. (Compton's Encyclopedia, 1998 Edition)

 

 

Si Hesus ba ay Isinilang Noong Ika-25 ng Disyembre?

 

Maging ang petsang ika-25 o anumang petsa sa kapanganakan ni Hesus ay walang nabanggit sa Bibliya. Hanggang sa taong 530 C.E. nang ang isang monk, Dionusus Exigus ay itinakda ang ika-25 ng Disyembre ang kapanganakan ni Hesus. Nagkamali siya sa petsa ng kapanganakan ni Kristo ayon sa kaparaanan ng Roman (754 na taon pagkatapos ng pagkatatag ng Romanya) bilang ika-25 ng Disyembre, 753" (Encyclopedia Britannica, 1998 ed.). Ang petsang ito ay maaring pinili upang mapanatili ang mga pista na itinuro sa mga pagano.

 

Ang mga paganong Romano ay ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanilang diyosa ng liwanag na si ‘Mithra’ sa ika-25 ng Disyembre.

 

“Noong ikalawang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Hesus Kristo, ang mga Mithraismo ay higit na laganap sa Imperyo ng Romano kaysa Kristiyanismo na sadyang may naparaming pagkakatulad.” (The Concise Columbia Encyclopedia, 1995 ed.)


”Ang dahilan kung bakit ang Pasko ay ipinagdiriwang sa ika-25 ng Disyembre ay nanatiling hindi natitiyak, subali’t ito marahil ay sanhi na ang naunang mga Kristiyano ay ninais na ang petsa ay kasabay sa pagdiriwang ng mga paganong Romano bilang paggunita sa kaarawan ng: kapanganakan ng hindi masasakupang araw” (natalis solis invicti); ang pagdiriwang na ito ay idinadaos sa taglamig, kapag ang mga araw ay muling magsimulang humaba at ang araw ay magsimulang pumataas sa kalangitan.” (Encyclopedia Britannica, 1998 Ed.)

 

Ang ibang diyos ng mga pagano ay ipinanganak sa ika-25 ng Disyembre katulad ni Hercules – ang anak ni Zeus (Greeks) Bacchus – diyos ng hangin (Romans), Adenis na diyos ni  Greeks Freyr – ang diyos ng Greek-Roman.

 

 

Ano naman ang Tungkol sa Santa Klaus?

 

Muli nating matutunghayan na ang salitang ‘Santa Klaus’ ay hindi makikita sa bibliya. Subali’t si Santo Nicholas (Santa Klaus) ay isang tunay na tao, isa siyang Obispo, ipinanganak tatlong-daang taon pagkaraan ni Hesus. Ayon sa kasaysayan, siya ay labis na mapagbigay at lumalabas sa gabi upang magbigay ng mga regalo sa mga nangangailangan. Pagkamatay niya noong ika-6 ng Disyembre, ang mga kalalakihang mag-aaral sa Europa ay nagdaraos ng araw ng pagdiriwang taon-taon bilang paggunita sa kanyang kamatayan. Si Reyna Victoria sa huli ay pinalitan ang petsa ng pagdiriwang mula sa petsang ika-6 ng Disyembre sa ika-24 ng gabi ng Disyembre.

 

Samakatuwid ito ay isang pagbabago sa kanilang relihiyon, ang pagkakaakibat kay Santa Klaus, at ang pagbago sa petsa ng tunay na petsa ng paggunita sa kamatayan ni Santo Nicholas ay pagkaligaw.Si Hesus at ang kanyang mga kasamahan ba ay ipinagdiwang ang Pasko?

 

Katotohanan, hindi ipinagdiwang ni Hesus at ng kanyang mga kasamahan ang pasko. Wala tayong matatagpuan mula sa mga kasulatan ng mga Kristiyano ang nagpapatunay na ipinagdiwang ang pasko.  Kung sadyang ipinag-uutos ni Hesus ang pagdiriwang na ito sa kanyang mga tagasunod, kanya sanang ipinagdiwang din ito sa kanyang kapanahonan at hinikayat ang kanyang mga tagasunod. Maging ang mga huwad na kasamahan ni Hesus (at hindi ang mga kasamahan ni Hesus na nabanggit sa Qur’an na sinasabing sila ay mga Muslim) na nabanggit sa bibliya ay gumawa ng maraming mga pagbabago sa kanilang relihiyon, subali’t ang pagdiriwang ng Pasko ay kailanman ay hindi nila kinaugalian.

 

“Sa katunayan, ang simbahan ay hindi nagkaroon ng pagdaraos ng pagdiriwang nito hanggang sa ika-apat na siglo.” (Grolier's Encyclopedia)

 

 

Ano ang nararapat gawin ng mga Muslim sa panahon ng kapaskuhan?

 

Hindi tayo maaring manahimik na lamang habang ang ating lipunan ay bihag ni satanas. Ang pag-uutos ng kabutihan at ang pagbabawal ng kasamaan ay nararapat ipatupad ng bawa’t naniniwala.

 

Marapat nating malaman na ang Pasko ay isang shirk (pagkakaakibat sa Allah). Ang Kristiyanismo ay lumabag sa hangganang itinatag ng Allah, kaya’t ang pagpapakita ng kasiyahan at kagalakan sa Pasko, Halloween, Easter, Biyernes Santo, atp ay katulad ng pakikipagkamay kay Satanas at pagsang-ayon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain.


Sinabi ng Allah sa Qur’an:


Magtulungan kayo sa isa’t isa sa Al-Birr at At-Taqwa (kagandahang asal, katuwiran at kabanalan), datapuwa’t huwag kayong magtulungan sa isa’t isa sa kasalanan at pagsuway. At pangambahan ang Allah, katotohanang ang Allah ay mahigpit sa kaparusahan. [Qur’an, 5:2]

 

Samakatuwid, ang isang Muslim ay hindi maaring sumali o maghikayat sa anumang bahagi ng Pasko sa pagdadahilang si Hesus ay propeta rin sa Islam at pinanarangalan lamang namin siya sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Pasko. Mahalaga na ating tanggapin na ang Pasko ay isang pagbabago at daan sa shirk at ating alalahanin ang babala ng Propeta Muhammad na ang lahat ng pagbabago at shirk ay nararapat tanggihan. Samakatuwid, ang pagtanggap ng paanyaya sa Pasko, pagdalo ng mga handaan sa Pasko, ang pagbili ng mga palamuti o laruan na may tanda ng pasko ay ipinagbabawal.

 

Sa ating pagbati sa mga Kristiyano ng ‘Maligayang Pasko’ nagpapahayag tayo ng pagtanggap at pagsang-ayun sa Pasko, sa paglabas sa gabi at manood at pagmasdan ang mga palamuti sa mga kabahayan, ating kinagagalak ang isang bida’a sa ating mga mata, sa paglalagay natin sa ating mga anak sa kandungan ni Santa Klaus sa mga gusaling pamilihan ay iniaabot natin sila sa isang kaibigan, sa pagsasara sa ating mga Islamikong Paaralan sa panahon ng pasko ay nagpapahayag ng ating pagtanggap, sa pagtitinda ng mga bagay-bagay na nauukol sa pasko sa ating mga tindahan, ating pinapagtibay ang mga haligi ng kawalan ng paniniwala o kufr.


Katotohanan ang Islam ay dumating upang wasakin ang haligi ng Kufr at palitan ito sa mga haligi ng Islam. Taglay ang katotohanan hinggil sa Pasko at ang kagandahan ng mga salita sa Islam, ang pintuan ng Daw'ah sa mga Kristiyano ay marapat mabigyang daan.


Kapag ang mga Kristiyano ay makita tayong umiiwas sa pagdiriwang ng Pasko, maari nila tayong tanungin kung ano ang dahilan. Ang pagkakataong ito ay maari gamitin ng bawa't Muslim upang talakayin ang Islam at anyayahan ang mga di-Muslim sa Islam.


Samakatuwid sa mga puso at isipan ng mga di-Muslim ay kinakailangang ipamulat ang mabubuting mensahe ng Islam.

  

1
3228
تعليقات (0)