Maliwanag na pagkaunawa sa mga relihiyon

Bro. Jalaludeen

Original written in English by Bro. Jalaludeen and posted as : Insight to Religions at http://www.geocities.com/Athens/Delphi/2571/ translated into tagalog by Bro. Omar Gonzales

Mahal kong mga kapatid,

Bati ng kapayapaan sa lahat.

Malugod na pagtangap dito sa Religious Research Centre, (home page). Ang sentrong ito ay higit ang trato sa mga araling pahambing na isinasagawa sa pagitan ng halos ay kalimitan ng alam na paraan ng mga paniniwala na isinasagawa ng sangkatauhan.

Kung hindi n'yo pa naitatala, meroon halos 100,000 o higit pa na site sa internet, na nagtataguyod ng iba't ibang paniniwala sa relihiyon at maituturing n'yo kami na isa lang sa kanila.

Nasa inyo ang Pagpili, subalit aming ipapayo na mag-ukol kayo ng ilang minuto na basahin ang mga nilalaman ng site na ito, ito ay, aming tinitiyak sa inyo, na bibigyan kayo ng higit na maliwanag na pagkaunawa sa mga relihiyon sa kabuuan. Kung ikaw ay nagmamadali, i-download lamang (sa pamamagitan ng pag- click ng inyong save button doon sa file menu) o i-bookmark, sa dahilang itong site, kung ipahihintulot ng Diyos, ay i-a-update na may karagdagang mga ulat at mga kasagutan mayamaya.

Yayamang mababatid n'yo, ang relihiyon ay ang pinaka-kontrobersyal na paksa sa daigdig, kung kaya, ang bawa't isa ay may karapatan sa kanilang sariling opinyon. Sa kabilang dako, ang lahat ng mga paraan ng paniniwala maliban sa ateismo, paganismo at satanismo ay may kanya-kanyang pinanggalingan mula sa ilang kasulatan na iningat-ingatan ng komunidad na iyon na tinanggap sila bilang kanilang tanging autoridad ng kanilang pananampalataya, subalit ang karamihan sa tao ay hindi tunay na nauunawaan o hindi man lang binabasa ang kanilang sariling kasulatan.

Bagaman maaring nagaari sila nito sa kanilang sariling tahanan, mahilig silang umasa sa mga mapagkakatiwalaang tao, na kung minsan ay hindi naman masyadong mapagkakatiwalaan at pakahuluganan ang mga yaon ng ayon sa kanilang pakinabang o baka naman nagkamali lang sila ng pakahulugan sa kasulatang iyon. Subalit higit sa lahat, lahat tayo ay may uri ng pagkabahala na hipuin man lang ang kasulatan ng ibang pananampalataya at dahil dito ay lubusang tangihan ang alin mang puwang para maunawaan ang anuman na ipinahayag doon.

Iba pang paraan ng pagsasabi nito ay ang tingnan lang ang isang bahagi ng isang larawan at ipalagay na nakita na natin ang lahat nito na tunay na nakalulungkot pansinin sapagkat ang nilalaman ng kabilang bahagi ay maaaring mas mabuti kaysa una nating nakita o baka nabigyan tayo ng mas mabuting pang-unawa sa anumang nakita natin noon.

Ang Sentrong ito ay itinayo, una sa lahat, upang tingnan ang lahat ng mga kasulatan at paghambingin sila at pag-iba-ibahin ang kanilang mga nilalayon at kanilang mga kakulangan na tunay na isang napakalaking gawain kung kaya pinasasalamatan namin ang inyong feedback, ang inyong mga komentaryo at ang inyong mga mungkahi. Paki-e-mail n'yo lang kami sa religion@jetlink.com.ph. upang mapagbuti namin ang aming ulat na sa aming paniwala ay makabubuti sa lahat ng sangkatauhan.

Ang aming pangunahing layunin ay gawing lantad ang tago, limot at mga maling akala na berso na matatagpuan sa mga iba't ibang kasulatan. Sa pagsasabi namin ng tago, ang ibig lang namin ipakahulugan ay kung ano ang itinago ng demonyo at ng kanyang mga tagasunod at hindi ang kung ano na pinili ng Lumikha na itago sa sangkatauhan. Kami ay hindi isang nagpapalaganap na yunit kundi kami ay isang yunit ng pananaliksik upang magbigay-tulong sa mga naghahanap ng katotohanan na makita ang kanilang daan.

Filipino Guide

1
5219
تعليقات (0)