Agn Islam at ang layunin ng Buhay

--

Ano ang layunin ng aking buhay? ano ang layu-nin ng iyong buhay? ano ang layunin ng ating buhay? ang mga ganitong katanungan ay kalimi-tang nagugunita ng mga mapag-isip na tao.

Ang mga katanungang ito ay sinasagot ng mga tao sa ibat ibang mga paraan, ang ibang mga tao ay naniniwala na ang layunin ng buhay ay upang ma-ging mayaman, pero ang mga taong ito hindi na alam kung ano na ang kanilang layunin pagkatapos silang maging mayaman, nakaipon na sila ng milyong Dolyar? para ano? at pagkatapos ano? ano ang magiging layunin nila pagkatapos nilang makuha ang milyon-milyong dolyar na ito? kung ang layunin ng buhay ay upang maging mayaman, wala ng layunin pagkatapos maging mayaman, at sa totoo, dito darating ang problima ng ibang walang pananampalataya o hindi nananampalataya, sa ibang mga yugto ng kanilang buhay, ginagawa nila ang pag-iipon ng pera na siyang tinutudla ng buhay, kapag naipon na nila ang pera na kanilang pinangarap, mawawala na ang layunin ng kanilang buhay at mamumuhay sila sa pag-aalaala at pagka-balisa at magdudusa mula sa pagkatakot ng ka-walaan.

MAAARI KAYANG LAYUNIN ANG KAYAMANAN

Kadalasang naririnig natin na ang isang mil-yonaryo ay nagpakamatay, kung minsan hindi mismo ang milyonaryo, kundi ang kanyang Asawa o anak na lalake o babae, ang katanungan ay ito; Ang paglala-yon ba ng kayamanan ay makapagbibigay ng kaliga-yahan sa isang tao karamihan, ang sagot ay Hindi. Ang layunin ba ng pag-iipon ng kayamanan ay isang pirmihang layunin gaya ng pagkakaalam natin, ang batang. may edad na limang taon ay hindi tumtingin, sa kayamanan, mas gugustuhin pa niya ang isang laruan,

kaysa milyong Dolyar, ang kasibulan ng labing walong taon ay hindi mangangarap ng kayamanan, dahil siya ay abala sa mas mahalagang mga bagay, ang siyamnapu’t taong matandang lalake ay hindi iintindihin ang pera, dahil mas nag-aalala siya tung-kol sa kanyang kalusugan, ito ang nagpapatunay na ang kayamanan ay hindi kailan man magiging isang pirmihang layunin sa lahat na mga yugto sa buhay ng isang tao.

Kaunti lang ang magagawa ng kayamanan upang mabigyang kasiyahan ang isang walang pananampalataya, dahil ang isang walang pana-nampalataya ay hindi nakakatiyak tunkol sa kan-yang katapusan o kanyang kapalaran, ang isang walang pananampalataya ay hindi alam ang layu-nin ng kanyang buhay, at kung siya ay may isang layunin, ang layuning ito ay nakakatakdang ma-ging pansamantala o sariling pagkasira.

Ano ang silbi ng kayamanan sa isang walang pananampalataya kung siya ay takot sa katapusan at mapagduda sa lahat ng bagay, ang isang walang pananampalataya ay maaaring makinabang o mag-tatamo ng maraming salapi, pero katiyakang ma-wawala naman niya ang kanyang sarili.

PAGSAMBA SA ALLAH BILANG ISANG LAYUNIN,

Sa kabila nito, ang paniniwala sa Allah ang siyang nagbibigay sa mga mananampalataya ng layunin sa buhay na kailangan niya, sa Islam ang layunin ng buhay ay upang sambahin ang Allah, ang katawagan “Pagsamba” ay sumasaklaw sa lahat ng gawang pagtalima sa Allah, Ang pang islamikong layunin ng buhay na ito ay isang pirmi-hang layunin, ang tunay na Muslim, ay mananatili sa layuning ito sa bilang yugto ng kanyang buhay, siya man ay bata, nasa kabataan, nasa gulang o isang matanda.

Ang pagsamba sa Allah ay siyang gagawa sa buhay upang may layunin at may halaga lalo na sa balangkas ng Islam, Ayon sa Islam, ang makamon-dong buhay na ito ay isa lamang maikling yugto ng ating buhay, pagkatapos mayroong ibang buhay, ang unang buhay at pangalawang buhay ay pina-hihiwalay ng yugtong kamatayan, na isang pansa-mantalang yugto sa pagitan ng yugto ng unang buhay at yugto ng pangalawang buhay, ang uri ng pangalawang buhay na makakamtan ng isang tao ay batay sa kanyang mga gawa sa unang buhay, sa katapusan ng yugtongkamatayan, parating ang araw ng paghuhukom, sa araw na ito, gaganti-palaan o paparusahan ng Allah ang mga tao ayun sa kanilang mga gawa sa unang buhay.

ANG UNANG BUHAY BILANG ISANG PAGSUSULIT,

Kung gayon, itinuturing ng Islam na ang unang buhay ay isang pagsusulit ng tao, ang yugtong kamatayan ay maitutulad sa isang yugtong pama-mahinga pagkatapos ng pagsusulit, i.e. pagka-tapos ng unang buhay, ang araw ng paghuhukom ay maitutulad sa araw ng pagpapahayag sa kinala-basan ng mga kumuha ng pagsusulit, o taga sagot, ang pangalawang buhay ay siyang panahon kung kailan ang bawat taga sagot, ay matutuwa o mag-dudusa mula sa kinalabasan ng kanyang asal sa panahon ng pagsusulit. Sa Islam ang guhit ng buhay ay malinaw, pangkaraniwan, at makatwiran, ang unang buhay, kamatayan, pagkatapos ang araw ng paghuhukom, at pagkatapos ang pangalawang buhay sa pamamagitan ng malinaw na guhit ng buhay na ito. Ang muslim ay may isang malinaw na layunin sa buhay, alam ng Muslim na siya ay nilalang, ng Allah, alam ng muslim na siya ay gugugol ng mga ilang taon sa kanyang unang buhay, na sa panahong ito kinakailangang sundin niya ang Diyos,

dahil tatanungin siya ng Diyos at pananagutin siya sa kanyang mga gawa, ginawa man niya ito ng hayagan o pansalirinan, dahil alam lahat ng Allah ang gawain ng lahat ng tao, alam ng Muslim na itong unang buhay ang siyang magpapasya sa uri ng kanyang pangalawang buhay, alam ng Muslim na ang kanyang unang buhay ay napakaikli, isang-daang taon, humigit o kumulang, Datapuwat, ang pangalawang buhay ay walang katapusan.

ANG KAWALANG KATAPUSAN NG PANGA-LAWANG BUHAY,

Ang palagay na ito sa kawalang katapusan ng pa-ngalawang buhay ay mayroong isang napaka-laking epekto sa Muslim, sa panahon ng kanyang unang buhay, dahil naniniwala ang Muslim na ang kanyang unang buhay ang siyang magpapasya sa hugis ng kanyang pangalawang buhay, Bukod dito, ang pagpapasiyang ito ay sa pamamagitan ng pag-huhukom ng Allah, ang pinaka-makatarungan at pinakamakapangyarihan. Sa paniniwalang ito sa pangalawang buhay at sa araw ng paghuhukom, ang buhay ng isang Muslim ay maaari nang mag-karoon ng layunin at maaari na ring magkaroon ng kahalagahan. Ang pirmihang layunin ng isang muslim ay ang makapunta sa paraiso sa panga-lawang buhay. Sa ibang salita ang palagi ang layunin ng isang Muslim ay upang sumunod sa Allah, pasakop sa Allah, tumalima sa Kanyang mga utos, at manatili sa walang patid na pakikipag-ugnayan sa kanya, sa pamamagitan ng Dasal {limang beses isang araw} sa pamamagitan ng pag-aayuno {isang buwan sa isang taon}, sa pama-magitan ng pagbibigay kawanggawa {palagi kung maaari} at sa pamamagitan ng pagbibisita sa banal na bahay ng Allah {Hajj} isang beses sa buong buhay.

ANG PANGANGAILANGAN PARA SA ISANG PIRMIHANG LAYUNIN

Ang mga walang pananampalataya ay may mga layunin sa kanilang mga buhay kagaya ng pangi-ngilak ng salapi at ariarian, magpasasa sa seks, pagkain, pag-inum, at pagsasayaw, pero ang lahat ng mga layuning ito ay lilipas, lahat ng mga layu-ning ito ay darating at aalis, tataas at bababa, ang mga gawaing pangsekswal ay hindi panghabang panahon, ang lahat na kasakimang ito sa salapi pagkain at seks ay hindi masasagot ng tao ang katanungan sa kanyang sarili, para ano? Pagka-tapos ano?.

Gayunman, inililigtas ng Islam ang muslim sa matigatig na pagtatanong, dahil nilinaw ng Islam sa mga muslim, mula pa sa simula, na ang pirmihang layunin ng muslim sa buhay na ito ay ang tumalima sa Allah upang makapunta sa paraiso sa panga-lawang buhay.

NOUR AL ISLAM

1
5395
تعليقات (0)