Pagkapropeta ni Muhammad (saw)

PLPHP

Sa Nglan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

Ipinanganak si Muhammadr sa isang sambayanang lumihis sa paniniwala sa kaisahan ng AllahU. Siya ay nalulungkot at naalibadbaran sa kabulukan ng lipunan na nakapaligid sa kanya. Madalas siyang pumunta sa Yungib ng Hira sa bundok na malapit sa Makkah, na sa huli ay tinaguriang ‘Jabal An-Nur’ (ang bundok ng liwanag). Dito niya pinag-iisipang mabuti ang nangingibabaw na kadiliman at kakulangan ng kaalaman. Sa yungib na ito'y nanatili siyang mata-imtim sa pananalangin sa Panginoon ng mga daigdig. Isang gabi, habang siya’y nagninilay-nilay sa Yungib Hira, si Anghel Gabriel ay dumating sa kanya. Pinukaw siya ng malakas na tinig ni Anghel Gabriel na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Siya’y nalito at hindi malaman ang kanyang gagawin. Inutusan siyang magbasa, at ang sagot niya: “Hindi ako nakakabasa!” Tatlong ulit na sinabihan siyang magbasa ni Anghel Gabriel subali't ganoon pa rin ang sagot niya. Sa huli, sinabi ng Anghel:

Ipahayag! Sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha, na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay. Ipahayag! At ang iyong Panginoon ay Ang Mapagbigay, Siya na nag-turo (sa paggamit) ng panulat, na nagturo sa tao sa hindi niya nalalaman. [Qur’an, 96:1-5]

Ito ang unang pahayag na natanggap ni Muhammadr. Siya ay 40 taong gulang sa panahong yaon, at nag-patuloy ang pagdating ng mga pahayag sa kanya sa loob ng 23 taon.

Ang pagkasunod-sunod ng mga pahayag na ito ay isinaayos ayon sa mga pamamatnubay na ibinigay kay Propeta Muhammadr. Tinipon ito sa anyong aklat na tinawag na “Al-Mushaf” o “Qur’an[1]” (Pagbabasa). Halos lahat ng mga taludtod ay may malinaw na kahulugan. Ilang mga taludtod ay naipapaliwanag sa pamamagitan ng ibang taludtod sa Qur’an, at ang ang iba ay naipaliwanag mismo ng Propetar sa kanyang mga salita, mga gawa, pagpapahintulot, pagbabawal at paghatol. Kilalang-kilala ito sa tawag na “Sunnah” (Salaysay at gawain).

Ang Qur’an[2] at ang Sunnah[3] ay ang pangunahing batayan ng patnubay at panuntunan ng buhay para sa mga isinusuko ang kanilang buhay sa AllahU. Ang mga taong sumusunod sa patnubay at panuntunan ng buhay na ito ay pinangakuan ng AllahU na maliligtas sa mundong ito at sa kabilang buhay.

Notes:
[1] Ang huling Kapahayagang ibinigay ng Allah sa Kanyang huling Sugo na si Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng 23 taon.
[2] Ang pahayag ng AllahU sa Propeta Muhammadr (Rebelasyon) na tinipon sa anyong Aklat na siyang pangunahing patnubay sa mga Muslim.
[3] Ang mga gawain, winika, pagpapaliwanag, at hatol ni Propeta Muhammadr.

1
5471
تعليقات (0)