Salah (Pagdarasal)

--

“Katotohanan, ang Salah ay pumipigil sa tao mula sa paggawa ng kalaswaan at kasamaan.” (Quran 29:45)

Ang Salah ay pinakamahalaga sa lahat ng itinakdang pamamaraan ng ibadah. (paglilingkod at pagpapaalipin sa Allah). Ito ay kinabibilangan ng paulit-ulit at pagbabalik-alaala sa Allah limang beses araw-araw. Ang paglilinis ng katawan (wudhu), pagpunta sa masjid, ang pagyuko (ruku), pag-upo (jalsa), ang pagpapatirapa sa lupa (sujud), ang pagtayo (qiyam), ito ay sumasagisag bilang tanda ng pagsuko at pagsunod sa Allah; ang pagbigkas ng mga Quranic verses ay mga paalala ng kasunduan ng muslim sa Allah. Ang mga Muslim ay humihingi ng Patnubay at laging nagsusumamo sa Kanya upang makaiwas sa parusa at sumunod sa kanyang piniling landas. Ang salah ay nagbibigay alaala sa Araw ng Paghuhukom, na ang mga Muslim ay haharap sa Panginoon sa Araw na yaon upang tanggapin ang bunga ng mga gawa sa mundong ito.

Sa pagsasagawa ng Salah, ang mga Muslim ay tumatalikod pansumandali sa kanilang gawain at muli kanilang itinutuon ang kanilang isip sa Panginoon, maging sa pagsapit ng takipsilim, muling tinutupad nila ang pananagutan sa Kanya at binibigyang buhay ang pananampalataya at pananalig. Dahil sa dalas at oras na ginugugol sa Salah, hindi nalilimutan ng mga muslim ang tunay na layunin ng buhay, ang manatiling isang tunay at tapat na alipin ng ating Tagapaglikha. Ang Salah ay siyang paraan upang maging matatag ang haligi ng Iman (pananampalataya) at ito ay isang paghahanda sa buhay na may layon ng kabutihan at pagtalima sa Allah. At dahil sa palagiang Salah, umuusbong sa sarili ang katapatan, makahulugang buhay, kalinisan ng puso, katatagan ng kaluluwa at pagkakaroon ng dangal at moral.

ANG PANANAGUTAN

Ang mga Muslim ay nagsasagawa ng paglilinis sa katawan (wudhu) ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad (snk) at ang mga Muslim ay nagdarasal ayon sa kanyang aral at kautusan.

Bakit ginagawa ito?

Sapagkat ang mga Muslim ay naniniwala kay Propeta Muhammad (snk) bilang Tunay na Sugo ng Allah at sila ay napag-uutusan na ang pagsunod kay Propeta Muhammad (snk) ay pagsunod sa Allah.

Ang mga Muslim ay bumibigkas ng mga talata (ayat) ng Quran sa paraang mahusay at maayos.

Bakit ginagawa ito?

Sapagkat mayroon ang mga Muslim na matibay na pananampalataya na ang Allah ay nakakakita sa lahat ng kilos at galaw.

Bakit nagdarasal sa itinakdang oras bagamat wala namang tao ang pumupuna kung nagdarasal ba o hindi?

Sapagkat ang mga Muslim ay may pananalig at pananampalataya na ang Allah ay lagi sa tuwina ay nakamasid sa lahat ng kanyang nilikha.

Bakit ang mga Muslim ay tumitigil pansumandali sa kanilang mga gawain at trabaho? Bakit ang mga Muslim ay gumigising sa madaling araw at iniiwan ang higaan, Bakit ang mga Muslim ay pumupunta sa masjid kahit sa panahon ng taglamig o tag-init?

Walang ibang dahilan kundi dahil sa ang mga Muslim ay mayroong pagpapahalaga sa tungkulin at pananagutan sa Allah-isang pananagutan na nagbibigay paalala na dapat tuparin ang tungkulin sa Panginoon anuman ang kalagayan sa buhay.

Bakit ang mga Muslim ay natatakot kung sila ay nagkamali sa pagdarasal?

Sapagkat ang kanilang puso ay tigib ng takot sa Allah kalakip ng pagmamahal nila sa Kanya at alam nila na sila ay haharap sa kanya sa Araw ng paghuhukom. mayroon pa bang ibang paraan maliban sa Salah na siyang gumigising sa kanilang damdamin?

SALAH

ANG TATAK NG PANANAMPALATAYA

Ang Salah ay siyang unang palatandaan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Pagkaraan na ang isang tao ay nagpahayag ng Shahada (Laailaaha illallah Muhammadur Rasulullah) ang unang bagay na binibigyan ng pagpapahalaga ay ang pagsasagawa ng Salah. Isang pagpapatunay sa katotohanan na kung ang isang tao ay may pananampalataya, at naniniwala na siya ay isa lamang alipin ng Allah at ang Allah lamang ang tanging Panginoon, ang paniniwalang ito ay nabibigyan ng tunay na kahulugan sa pamamagitan ng Salah. Sa Banal na Quran, ang Salah ay binanggit kasunod ng pananampalataya.

“Tunay na yaong mga nananampalataya ay gumagawa ng kabutihan at nagsasagawa ng Salah.” (Quran 2:277)

Ito ay nagpapahiwatig sa katotohanan na kung ang punla ng pananampalataya ay itatanim sa puso, ang unang usbong na lumitaw ay ang Salah. Ang Salah ay hindi lamang unang palatandaan ng pananampalataya, kundi sa katotohanang itong Salah ang siyang makatuwirang nagiging bunga ng pananampalataya. kapag ang puso ay nagkaroon ng pananampalataya, ang kaisipan ng tao ay nakakaramdam ng isang pagnanasang sumuko at sumunod sa Allah. Ang Salah ang siyang malalim na simbuyo ng pagkilala sa Allah na naipapahayag lamang sa pamamagitan nito. Kaya ang Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi:

“Ang pagitan ng pananampalataya at kawala ng pananampalataya ay ang Salah” (Muslim)

Sa isang Hadith ni Propeta Muhammad (snk), siya ay nagsabi:

“Ang isang bagay na kinaiiba natin mula sa mga mapagkunwaring muslim ay ang ating Salah.” (An-Nasaai)

Dito sa nabanggit na Hadith ni Propeta Muhammad (snk) nangangahulugan na kahit ang isang tao ay ipinanganak na muslim, ang mga magulang ay musim, hindi ito sapat upang siya ay ituring na isang muslim sa tunay na kahulugan nito maliban kung siya ay nakatutupad sa aral ni Propeta Muhammad (snk). Ang Islam ay hindi namamana bagkus ang Islam ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapaunlad ng pananampalataya. Kahit na ang isang tao ay may pangalang Abdullah o siya ay arabo at kung siya naman ay hindi nagsasalah, ano ang pagkakaiba niya sa isang kafir (walang pananampalataya)?

Kaya ang Salah ay tunay na nagsisilbing tatak ng mananampalataya. Ang Salah ay mahalaga sa pananampalataya katulasd din ng puso na mahalaga sa katawan ng tao. Kung ang puso ay may sigla, init at lakas, ang daloy ng dugo ay patuloy na pumapasok sa ibang bahagi ng katawan kaya napapanatiling buhay ito at masigla. Ngunit kung ang salah ay hindi naisasagawa, ang pagpapatupad at pagsunod sa ibang batas ng Allah, ay hindi rin naisasakatuparan. Kaya ang salah ay isang bagay na nagpapanatili at nangangalaga sa pananampalataya ng tao. Ito ay tumatayo bilang haligi ng kabanalan.

SALAH

ANG PAG-ALA-ALA SA ALLAH.

Bagamat, ang Zakat, Hajj, at pag-aayuno (Sawm) ay isinasaalang-alang bilang haligi ng Islam, ang Salah ay mayroong natatanging kahalagahan bilang Haligi ng Islam. Ito ay nagsasaad ng kabuuan ng pananampalataya. Maaaring maitanong kung bakit ito ang kabuuan ng Pananampalataya. Ang Quran ay nagbigay ng kasagutan nito:

“Magsagawa ng Salah para sa pag-aalaala sa Akin.” (Quran 20:14)

“Magpatirapa at humayong lumapit sa Allah” (Quran 96:19)

Si Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi;

“Ang tao ay napakalapit sa Allah sa oras ng kanyang pagpapatirapa sa lupa.” (Muslim)

Upang maalala ang Allah, mapalapit sa Kanya at makausap Siya - ito ay sa pamamagitan ng Salah. Mayroon pa bang hihigit na bagay na maaaring isaalang-alang bilang diwa ng Pananampalataya at pagsuko maliban sa Salah? Bawat galaw na ginagawa para sa pagsamba sa Allah ay bunga ng malalim na pananampalataya. ngunit ang ugat ng pananampalataya ay kumukuha ng lakas at sigla sa pag-ala-ala sa Allah o pag-gunita sa Allah. Kung ang puso ng tao ay walang pag-ala-ala sa Allah, ang pananampalataya ay hindi mananatili sa sarili sapagkat ang kabanalan, pagkatakot at pagmamahal sa Allah ay hindi katatagpuan sa isang walang pananampalataya. Ang kabanalan ay umuusbong lamang sa isang taong may pananampalataya na may lakip na sigla at lakas na kung saan nagmumula sa pamamagitan ng pag-ala-ala sa Allah (dhikr). Ang pag-alaala sa Allah ang siyang daluyan ng lahat ng kabutihan sapagkat ang pinakadakilang gawa ay nasa pag-alaala sa Allah. Kayat ang kabanalan atpagsamba sa Allah ay nakasalalay sa Salah. An Quran ay nagsabi:

“Alalahanin ang Allah habang nakatayo, nakaupo at nakasandig.” (Quran 4:103)

“Tunay na sa pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan at sa pagpapalitan ng gabi at araw ay mga tanda (ng Kanyang Kapamahalaan) para doon sa mga taong may pang-unawa na inaalala ang Allah, nakatayo, nakaupo at nakasandig at pinagbubulay-bulayan ang pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan, na nagsasabi: O, Panginoon hindi Mo ito nilikha ng walang kadahilanan.” (Quran 3:190-191)

SALAH

ANG PAGKAIN NG KALULUWA

Ang katawan ng tao ay may dalawang bahagi. Ito ay ang pisikal na bahagi at ang ispirituwal na bahagi ng katawan. Ang dalawang bahagi ng katawang ito ay kapwa nangangailangan ng pagkain upang manatiling malakas. Ang pisikal na bahagi ay pinapakain sa pamamagitan ng kanin, tubig o karne at mga bagay upang maging malusog ito. Sa kabilang dako, ang ispirituwal na bahagi ay nangangailangan din ng pagkain upang manatiling malusog at malayo sa sakit ng pagkakasala. Ang pagkain nito ay ang Salah. Ang pisikal na baagi ay dapat maging malinis kaya ang tao ay nararapat maligo sa pamamagitan ng tubig. Ang ispirituwal na bahagi ay kailangan ding malinis at ang panlinis sa dumi ng ispirituwal na bahagi ay ang pagsasagawa ng Salah.

Si Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi:

“Sabihin mo sa akin, kung may isang ilog sa tabi ng inyong pintuan at doon kayo ay naghuhugas (naglilinis) ng limang ulit maghapon, mayroon pa kayang matitirang dumi? Nang marinig ni Propeta Muhammad (snk) na may nagsabing “walang matitira”, Siya ay nagsabing muli na “Iyan ay katulad ng limang ulit na pagsasagawa ng salah na kung saan tinatanggal ng Allah ang mga Kasalanan.” (Bukhari & Muslim)

Si Abu Dhaar ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi:

“Ang muslim na nagsasagawa ng Salah ng dahil sa Allah, ang kanyang mga kasalanan ay nalalaglag katulad ng mga dahon na nalalaglag mula sa (sanga ng) punong kahoy.” (Ahmad)

SALAH

SAKSI SA ARAW NG PAGHUHUKOM

Dahil ang kamatayan ng tao ay dumarating sa anumang takdang panahon, si Propeta Muhammad (snk) ay nagbigay aral sa lahat na:

“Ituring ang inyong pagsasalah bilang inyong huling Salah.” (Ibn Majah & Ahmad)

Kung ang kamatayan ay laging nasa isip ng mga muslim, sila ay laging nakapagsasagawa ng Salah ng buong taimtim at buong puso. Sa araw ng Paghuhukom ang unang tungkulin ng mga muslim na pananagutan ay ang kanilang Salah. Ayon kay Abdullah bin Amr, si Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi na:

“Sinoman ang palagiang nagsasagawa ng Salah, ang kanyang mukha ay magliliwanag, ito ang saksi sa katatagan ng kanyang pananampalataya, ito ang dahilan ng kanyang kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom. At sinoman ang magpapabaya ng kanyang salah, hindi niya makakamit ang liwanag, o ang katatagan ng pananampalataya o ang daan ng kaligtasan. At ang kasamahan niya ay sina Paraon, Haman at Qaroon at si Ubay bin Kalaf.” (Bukhari)

ADHAN

UNANG TAWAG NG SALAH

Kapag narining ng mga muslim ang Adhan, upang maghanda sa pagsasagawa ng Salah, agad maririnig ang Ash-hadu an lah ilaaha illallah. (wala nang ibang diyos maliban sa Allah). Ito ay nangangahulugan na ang mga muslim ay inaanyayahan na sumaksi sa isang dakilang bagay, isang dakilang bagay na ang kahulugan at kahalagahan ay higit pa sa anumang yaman na maaaring angkinin ng isang tao. Ito ang pagpapahayag at pagsaksi na wala nang ibang dapat sambahin maliban sa kanilang Panginoong Tagapaglikha. Ang mga muslim ay inaatasang sumaksi sa likas na katotohanan. Ang Propeta Muhammad (snk) ay nagsabi na:

“Sinoman ang nagpahayag (ng buong puso at tapat) na walang ibang diyos maliban sa Allah, siya ay makapapasok sa Paraiso.” (At-Tirmidhi)

Kaya sa limang ulit maghapon, ang mga muslim ay paulit-ulit na sumasaksi sa Makapangyarihang Allah. Ito ang nagpapaalala sa kanila na sila ay nilikha ng Allah bilang kanyang alipin. Na sila ay dapat tumupad sa kasunduan, isang kasunduang umuugnay sa pagiging Alipin ng mga Muslin at ang Allah bilang kanilang Panginoon. Kaya sa Adhan pa lamang naroon na ang pagpapala ng Allah sa mga taong may pananampalataya.

QATAR LIVING

1
5499
تعليقات (0)