Ang Islam at ang kasiguruhan

--

Isa sa mga mahalagang pangangailangan ng tao ay ang madama niyang siya ay matiwasay, ang damdaming nakakasiguro ay isang pangkaisipang pangangailangan na kinakailangang mabigyan kasiyahan upang matamo ang pagkakaisa at pagbibigay ng isang tao, katulad ng pagkakaalam natin, ang pangangailangan ng tao ay dalawang uri; Pangkatrawan at pankaisipan, ang pangangailangan pankatawan ay sinasakop ang pangangailangan ng tubig,pagkain at kasiglaan,ang pangkaisipan pangangailangan naman ay sinasakop ang pangangailangan ng ariarian, kasiguruhan at pagmamahal ,kapag ang isasng pangkatawang pangangailangan ay hindi nabigyang kasihayahan,ito ay karaniwang nagwawakas sa pagkasira ng katawan ,sa kabilang dako kung ang isang pangkaisipang pangangailangan ay hindi nabigyang kasihayan,ito ay karaniwang umaakay sa kaisipang walang ayos,kawalan ng kaligayahan,pagkabahala at iba’t ibang uring palatandaan ng pagkabalisa.

Panloob na Pakikiisa

Pang Islam ay nagbibigay din ng mabuting asal at tuntunin ang maralidad dahil kinakailangan ng tao ang higit sa Tinapay upang mabuhay ng maligaya, kinakailangan ng tao ang panloob na pagkakaisa, Ang tao ay katawan at kaluluwa, ang tao ay hindi katawan o kaya kaluluwa lamang, Sa makatuwid, kinakailangan ng tao kung ano ang nakakapgbigay kasiyahan sa kanyang katawan at nakapagbigay kasiyahan sa kanyang kaluluwa, Ang Islam ay nagbibigay sa tao ng damdaming may kasiguruhan, Itong damdaming nakakasiguro ay nagagawa sa iba’t-ibang paraan.

Ang Kamatayan ay hindi Katapusan

Itinuturo ng Islam sa mga mananampalataya na ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, na ang buhay na ito ay isa lamang yugto ng buhay, na mayroon pang ibang buhay pahgkatapos ng kamatayan, na ang kamatayan ang siyang pasimula at hindi hanganan, ang paniniwalang ito ang siyang nagbibigay ng damdaming nakakasiguro sa tao, Paano nakakasiguro ang isang tao na ang paniwala sa kamatayan ay kanyang katapusan, Ang Islam ay nasasabi sa atin na siguradong patuloy tayong mamumuhay kahit pagkatapos ng kamatayan, Bagama’t sa bagong paraan ng buhay.

Ang paniniwalang ito ang nagpapanatag sa atin, Ang isang Muslim ay hindi natatakot sa kamatayan, dahil alam niya na ang kamatayan ay isang panan-daliang yugto at hindi katapusan ng buhay, kung ang isang tao ay hindi naniniwala sa ibang buhay, siya ay mangingilabot sa pagwari niya sa kamatayan, siya ay nasa ilalim din matinding paghihirap, sa paghahabol ng pera at kasakiman, dahil iniisip niya na ito lamang ang kanyang buhay at huling pagkakataon, ang paghihirap na ito ang siyang aagaw sa tao sa kanyang panloob na kaisahan, kasiguruhan at paninimbang.

Ang pangalawang buhay

Ang isang Muslim ay naniniwala sa kabilang buhay, i.e. sa ibang buhay, kaya siya ay nakakasiguro sap unto upang magsumikap sumulong, at nakakasiguro sa katarungan ng Allah; umaasa siya na magagantimpalahan sa kanyang mga magagandang gawa, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang magandang paguugali, at sa kanyang pagkakasakit, ang damdaming ito ang siyang papawi sa kawalang pag-asa at pagkabalisa, at gagawin niya ang tao na lalong aasa, lalong sisigasig at lalong magtitiwala sa sarili.

Ang Habag ng Allah

Itinuturo ng Islam sa mananampalataya na ang Allah ang pinakamahabagin, ang kaisipang itotungkol sa habag ng Allah ay kinakilangan sa Islam, ang habag Allah ay nakakabuti sa Muslim sa dalawang paraan, Bilang isang halimbawa na ang susundin sa buhay, at bilang isang pintuan sa maaring pagpatawad, kung ang Allah ay siyang mahabagin, kinakailangan ding mahabagin ang tao, ang tao ay kinakailangan mahabagin sa iba’t ibang tao ng lahat ng mga lahi at lahat ng Relihiyon, kinakailangan ding mahabagin ang tao sa mga hayop, ang tao ay kinakailangan ding mahabagin sa mga lalake at mga babae, sa mga magulang, anak, at sa lahat nilalang na nsbubuhay, ang kapaligiran ng awa sa Islam ay siyang nagbibigay sa tao ng isang kasiguruhan, dahil ang habag ay isang bagay na ibibigay mo sa iba at bagay na ibibigay ng iba sa iyo, kung ang lahat ay mahabagin sa kanyang sariling pamamaraan, lahat ay magtatamasa ng habag at nakakasiguro sa kanyang buhay, sa kanyang karangalan, kanyang karapat, at sa kanayang pag-aari.

Gumagawa din sa ibang paraan ang habag ng Allah, kung nagkasala ang tao, hindi habang buhay na pagkakakitan ng Allah ng kanyang biyaya, sa Islam, kung nagkasala ka, ang pintuan ng pagpapatawad ng Allah ay nanatiling bukas, kapag nagkasala ka at pagkatapos ay taos-pusong nagsisi at ipinasya na hindi na uulitin makasalanang gawa.

Ang Allah ay nagpapatawad, ang pormulang ito ng pagkahabag ng Allah at pagpapatawad ay siyang magpapanatili sa isang Muslim upang tumibay ang kanyang kaugnayan sa Allah at titibay din ang kanyang tuntunin pangmoralidad at panghinaharap na asal.

Makataong Habag

Ang pagkakaintinding ito sa habag ng Allah at bahaging pantaong habag ay binibigyan diin ng Islam, kapag ang isang Muslim at magsusumamo, hinhingi niya ang habag ng Allah, kapag babasahin ng isasng Muslim ang Qur’an sasabihin niya, Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang mapagmahal, sa pagdarasal, binabangit ng Muslim ang pagka maawain ng Allah ng maraming dusinang besess araw-awar, sa ganito, unuulit-ulit ng isang Muslim ang pang-unawa sa habag ng dosenang beses isang araw.

Nabubuhay ang isang Muslim sa kapaligiran ng awa, sa parehong pangkatawan at pangkaisipan, nagunguna siya sa pagdama na ang Allah ang siyang pinakamahabagin at ang kanyang mga kapatid ay mga maawain, kapag ang kaugnay ng isang tao sa Allah at sa mga tao ay pianamamahalaan ang habag, ito ang gagawa sa kanya upang makasiguro sa ngayon at bukas.

Pananampalataya sa Allah

Ang paniniwala sa Allah ang siyang nagbibigay sa mananampalataya ng isang karamdaman nakakasiguro, paano maramdaman ng isang tao na siya ang nakasiguro kung hindo siya naniniwala sa Allah, ipinipakita sa mga pagsasaliksik na ang kawalang ayos na kaisipan ay kalimitang nakikita sa mga walang pananamapalataya at mas matindi kaysa sa mga mananampalatay, ang isang walang pananamapalatay ay hindi siya nakakatiyak tungkol sa kanyang pinag-mulan, ang kanyang katapusan, at ang kanyang mga adhikain, ang mga kagalingan, minimithi, pang-unawa ng tama, mali, mabuti o masama ng pang-unawa ng tama mali,mabuti o masama ng isang walang pananampalataya ay kanikaniya at higit pa kay sa ganap, kadalasan, ang isang walang pananamapalataya ay isang mapagdudang tao, Balisa, mapangulo at mapagalanganin, sa kabilang dako, alam ng isang Muslim kung paano siya magsimula, nakakatiyak siya tungkol sa kanyang patutunguhan, ang kanyang panlipunang pakikipag-ugnayan, ang kanyang mga karapatan, at kayang mga pinakamimithi at kagalingan.

Pagtitiyak sa mga kagalingan

Ang katiyakan ng isang Muslim tungkol sa kanyang mga kagalingan at mga pinakamimithi ay bumabukal mula sa malawak na alituntunin ng kagandahang-asal na ibinibigay ng Diyos sa tao, kung ang isang tao ay mayroong malinaw na kagalingan, malinaw na minimithi,isang malinaw na simula at isang malinaw na pupuntaham, madarama niyang siya ay nakasiguro, dahil alam niya kung saan siya magsusumikap.

Lumapit tayo sa mas tiyak na mga bagay-bagay na saligan, kung ating titgnan ang mga ibang hindi Islamik na pamayanan, makikita natin na mayroon mataas na antas ng mga taong may magulong pag-iisip. Ito ay dahil sa kawalan ng pagkaalam sa Relihiyon, mararamdaman ng tao na siya ay talunan, walang umaalalay, at mararamdaman niyang wala siyang mga mahalagang layunin, sa kabila nito, kung mayroon paniniwala sa Allah. Ang tao ay makakasiguro dahil nararamdaman niyang siya ay pinapatnubayan at inaalalayan ng Allah, at mayroon siyang mahalagang layunin. Samakatuwid, ang Islam ay nagbibigay sa tao ng kailangan ninyang pangkaisipang kasigurohan sa pamamagitan ng naisulat sa patnubay ng Allah, ang habag ng Allah, at pamayanang Islamik, kapag alam mo na ang iyong buhay ang magpapatuloy sa kabilang buhay, ikaw ay nakakasiguro, kapag alam mo na ang Allah ang siyang pinakamabagin, nakakasiguro ka kapag alam mo na ang Allah ang patnubay at kuamakalinga sa mga sumasampalataya sa kanya, nakakasiguro ka.

Isinalin sa Tagalog ni Abdul-Amil, at Hassan Bargus

ANO ISLAM

1
5500
تعليقات (0)