Biyaya sa Buwan ng Ramadan at Shawwal

Skh. Abdulhadie Gumander

Ang Awa, ang Pagpapatawad at ang Kaligtasan sa Impiyerno. Sinabi ni Propeta Mohammad (SAK):(..Buwan na ang una nito ay awa, at ang kalagitnaan nito ay kapatawaran, at ang huli nito ay kaligtasan sa Impiyerno) Ibno Khuzaimah. Sinabi rin niya: (Sinuman ang mag-aayuno bilang pananampalataya at paghahangad na matamo ang mga biyaya, papatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan) Al-Bukhari.

Ang Pag-aayuno at ang Qur’an ay mga tagapamagitan: Sinabi ni Propeta (SAK): (Ang Pag-aayuno at ang Qur’an ay mga tagapamagitan sa alipin (ng Allah) sa araw ng pagkabuhay na muli. Sasabihin ng Pag-aayuno: Katotohanang pinagbawalan ko siya na kumain, uminom at mula sa kanyang pagnanasa sa mga araw ng Ramadan, kung kaya iligtas Mo siya sa pamamagitan ko. At sasabihin ng Qur’an: Katotohanang pinagbawalan ko siya na matulog sa gabi, kung kaya iligtas Mo siya sa pamamagitan ko, at maliligtas na silang dalawa) Ahmad.

Pagililigtas sa Impiyerno sa bawat pagtigil ng Pag-aayuno: Sinabi ni Propeta (SAK): (Nasa Allah sa bawat pagtigil ng Pag-aayuno ang Kanyang mga ililigtas) Ahmad.

Pagkakamit ng tanggulan mula sa Impiyerno: Sinabi ni Propeta (SAK): (Ang Pag-aayuno ay tagapagligtas at tanggulan mula sa Impiyerno) Ahmad.

Isang araw na Pag-aayuno ay katumbas ng Pag-aayuno sa loob ng sampung araw: Sinabi ni Propeta (SAK): (Ang Pag-aayuno sa Ramadan ay pumapantay sa Pag-aayuno ng sampung Buwan) Ahmad.

Nanalangin ang mga Anghel: Sinabi ni Propeta (SAK): (Nanalangin para sa kanila (mga nag-aayuno) ang mga Anghel ng kapawaran hanggang sa hindi pa nila maitigil ang kanilang Pag-aayuno) Ahmad.

Pagtanggap sa mga panalangin: Sinabi ni Propeta (SAK): (Tatlong panalanging tinutugunan: ang panalangin ng nag-aayuno hanggang hindi pa maitigil nito..) Al-Tirmidhi. At sinabi rin: (Panalangin ng nag-aayuno ay hindi babalewalain (ng Allah sa kanya)) Al-Baihaqi. Sinabi rin niya: (Katotohanang ang nag-aayuno ay mayroong panalangin na hindi babalewalain sa kanya habang ititigil nito) Ibno Majah.

Pagkakamit ng mga gantimpalang hindi kakayaning tuusin: Ayon sa kahulugan ng Talata ng Allah: ((Katotyohanang ipagkakaloob sa mga matiisin (nag-aayuno) ang mga gantimpalang na hindi na kakayaning tuusin)) Surah Az-Zumar 39: 10.

Binubuksan ang mga tarangkahan ng Paraiso, isinasara ang mga tarangkahan ng Impiyerno at itinatanikala ang mga demonyo. Sinabi ni Propeta: (SAK): (Kapag ang buwan ng Ramadan ay sumapit, ang mga tarangkahan ng Paraiso ay nangakabukas, ang mga tarangkahan ng Impiyerno ay nangakasara at ang mga demonyo ay nangakatali) Bukhari at Muslim.

Pagtatakda ng Paraiso sa bawat araw: Sinabi ni Propeta (SAK): (Igagayak ng Allah ang Kanyang Paraiso bawat gabi (ng Ramadan) at nagsasabi: ((Halos ang mga lingkod Kong matutuwid ay alisan na ng paghihirap at kapinsalaan at pagkatapos ay pupunta sila sa iyo (Paraiso)) Ahmad. Sinabi rin niya (Sumakanya ang Kapayapaan): (Sinuman ang mag-aayuno alang-alang sa Allah, itakda para sa kanya ang Paraiso bilang huling hantungan) Ahmad.

Pagpasok sa pintuang “Al-Rayyan” ng Paraiso. Sinabi ni Propeta (SAK): (Nasa Paraiso ang pintuang Al-Rayyan na pinapasukan ng mga nag-aayuno, na wala ng makakapasok bukod sa kanila, at kapag nakapasok na sila, isasara at wala ng makapasok kahit isa man) Al-Bukhari.

Higit na mabango ang amoy ng bibig ng nag-aayuno kaysa sa amoy ng pabamong musko. Sinabi ni Propeta (SAK): (Ang amoy ng bibig ng nag-aayuno ay higit na mabango kaysa sa amoy ng pabangong musko) Muslim.

Pagkakamit ng dalawang kagalakan: Sinabi ni Propeta (SAK): (Makakamit ng nag-aayuno ang dalawang kagalakan; kagalakan sa sandaling itigil niya ang kanyang Pag-aayuno (sa takdang oras) at kagalakan kapag humarap na siya sa kanyang Panginoon dahil sa kanyang Pag-aayuno) Muslim.

Pagkakita sa Allah at pagtanggap ng biyaya mula sa Kanya: Sinabi ni Propeta (SAK): (..Maliban sa Pag-aayuno, sapagkat katotohanang ito ay tanging para sa Akin lamang at gagantimpalaan ko ito) Al-Bukhari.

Sa Ramadan kung kailan isagawa ang mga Dasal na Taraweeh: Sinabi ni Propeta (SAK): (Sinumang na kanyang isagawa ang mga Dasal sa gabi sa Ramadan (Taraweeh) bilang pananampalataya at paghahangad na matamo ang mga biyaya, patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan) Al-Bukhari.

Sa Ramadan kung kailan isagawa ang Iftar at Suhoor: Sinabi ni Propeta (SAK): (Ang mga tao ay patuloy na makatatanggap ng mga mabuti habang minamadali nila ang pagtigil sa Pag-aayuno) Al-Bukhari. Sinabi rin niya: (Kumain kayo ng Suhoor sapagkat nasa gayong pagkain (ang Suhoor) ang mga biyaya) Bukhari.

Sa Ramadan kung kailan isagawa ang pagpapa-Iftar: Sinabi ni Propeta (SAK): (Sinuman ang magpa-Iftar sa isang nag-aayuno ay maroon siyang matamo na gantimpalang katulad ng gantimpala niya (nag-aayuno, na hindi na kailanman mabawasan ang gantimpala ng nag-ayuno) Ahmad at At-Tirmidhi. Sinabi rin niya: (Sinuman ang nagpa-Iftar sa isang nag-aayuno, iyon ay maging kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at kaligtasan niya sa Impiyernon.. At sinuman ang magpainom ng isang nag-ayuno, painumin siya ng Allah sa aking Bukal (Hawd) ng isang beses na hindi na siya makadanas ng pagka-uhaw hangga’t sa kanyang pagpasok sa Paraiso) Ibno Khuzaimah.

Sa Ramadan kung kailan isagawa ang Umrah na katumabas ng Pag-hahajj: Sinabi ni Propeta (SAK): (Ang Pag-uumrah sa Ramadan ay katumbas ng Pag-hahajj na kasama ako) Bukhari at Muslim.

Sa Ramadan kung kailan magagawa ang mga Dasal para sa dakilang gabi, gabi ng karangalan o kapasiyahan (Lailatul Qadr): Ayon sa kahulugan ng Talata ng Allah: ((Katotohanang Aming ipinanaog ito (Qur’an) sa gabi ng Al-Qadr. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang Gabi ng Al-Qadr? Ang Gabi ng Al-Qadr ay higit na mainam sa isang libong buwan)) Surah Al-Qadr 97: 1-3. Sinabi ni Propeta (Sumakanya ang Kapayapaan): (Katotohanang ang Buwan na iyan ay sumapit sa inyo, nasa mga gabi nito ang isang gabing Al-Qadr, na higit na mainam sa isang libong buwan. Sinuman ang mapagbawalan sa mga kabutihang maidudulot nito, katotohanang napagbawalan sa lahat ng mga kabutihan..) Ibno Majah. At sinabi rin: (Sinuman ang magsagawa ng mga Dasal sa gabing Al-Qadr bilang pananampalataya at paghahangad na matamo ang mga biyaya, patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan) Al-Bukhari at Muslim. At sinabi rin niya: (Inyong sikapin maitayo ang Lailatul Qadr sa huling sampung araw ng Ramadan) Bukhari at Muslim.

Sa Ramadan kung kailan isagawa ang I’tikaf: Ayon sa Hadith ni Aisha (Kalugdan siya ng Allah): (Ang Sugo ng Allah ay nananatili sa Moske (nag-ii’tikaf) sa huling sampung araw ng Ramadan). Bukhari at Muslim.

Sa Ramadan kung kailan damihan ang mga gantimpala: Sinabi ni Propeta (SAK): (Sinuman ang lalapit sa Kanya (Allah) sa pamamagitan ng pagsagawa ng anumang mabuti ay parang gumawa ng isang obligasyon sa hindi buwan nito (Ramadan), at sinuman ang gumawa ng obligasyon ay parang gumawa ng pitumpung obligasyon sa hindi buwan nito (Ramadan)) Ibno Khuzaimah.

Sa Ramadan kung kailan damihan ang mga biyaya: Sinabi ni Propeta (SAK): (..At Buwan kung kailan dadami ang mga biyayaya para sa nananampalataya) Ibno Khuzaimah.

Sa katapusan ng Ramadan ay ipinamimigay ang mga kawang-gawa (Zakatul Fitr: Sinabi ni Propeta (SAK): (Gawin niyo silang yayaman sa araw na iyan (Araw ng Eid) Al-Daraqutni at Al-Baihaqi.

Matapos ang Ramadan kung kailan ipagdiriwang ang Eid Al-Fitr: Sinabi ni Propeta (SAK): (Sinuman ang bubuhay ng gabi ng (Eid) Al-Fitr at gabi ng (Eid) Al-Ad’ha ay hindi mamatay ang kanyang puso sa araw na mamamatay ang lahat ng mga puso) Al-Daraqutni.

Matapos ang Eid Al-Fitr kung kailan isagawa ang Pag-aayuno sa anim na araw ng Shawwal: Sinabi ni Propeta (SAK): (Sinuman ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ay sundan ng anim na araw ng Pag-aayuno sa buwan ng Shawwal ay katulad ng siya ay nag-aayuno sa loob ng isang taon) Muslim.

Ang Allah ang Higit na Makapangyarihan at Tagapamatnubay sa lahat.

Skh. Abdulhadie Gumander Executive Director, KPCCenter

ANG ISLAM

1
5517
تعليقات (0)