Ang mga Nakalalabag sa Islam

--

Maaaring matalikod ang isang Muslim sa kanyang Relihiyon sa pamamagitan ng maraming uri na mga bagay na Nakalalabag sa Islam. Kabilang sa pinakamapanganib at pinakamadalas na mangyari sa mga ito ay ang sampung ito:

Ang Shirk o Pagtatambal sa Allah. Nagsabi Siya (5:72): “…Tunay na ang sinumang magtambal sa Allah ay ipinagkait na ng Allah sa kanya ang Paraiso at ang magiging tuluyan niya ang Impiyerno. At mawawalan ang mga lumalabag sa katarungan ng mga tagatulong.” Kabilang din sa Shirk ang pananalangin sa mga patay na, ang pagpapasaklolo sa kanila, ang pamamanata sa kanila, at ang pag-aalay sa kanila.

Ang gumagawa ng mga tagapagitna (intermediary) sa pagitan niya at ang Allah pinanalanginan ang mga ito, hinihilingan ang mga ito ng Pamamagitan (intercession) at inaasahan ang mga ito --- ay nagging Kaafir na.

Ang hindi nagturing na mga Kaarfir ang mga Mushrik o nag-aalinlangan sa pagiging Kaafir nila o nagtuturing na tama ang kanilang paniniwala ay naging Kaafir na.

Ang naniwala na ang patnubay ng iba sa Propeta (sas) ay higit na perpekto kaysa patnubay nito, o ang hatol ng iba pa rito ay higit na magaling kaysa hatol nito, siya ay isa ng Kaafir. Iyan ay katulad ng naniniwala na ang patakaran at mga batas na ginagawa ng mga tao ay mainam pa kaysa sa Batas ng Islam, o ang patakaran ng Islam ay hindi na aangkop na ipatupad sa panahon ngayon, o ito ang isang dahilan ng di pagsulong ng mga Muslim o lilimitihan ang na lamang ang Islam sa ugnayan sa pagitan ng tao sa kanyang Panginoon at hindi na ito manghimasok pa sa aspeto ng buhay, o naniniwala ang pagpapatupad sa patakaran ng Allah kaugnay sa pagpupotol ng kamay ng magnanakaw o pagbabato sa mga mangangalunyang may asawa o dating may asawa ay hindi nababagay sa panahon ngayon.

Napapaloob din ditto ang paniniwalang ipinahintulot na humatol ng hindi ayon sa Batas ng Allah kaugnay sa mga Mu’amalah(ang anumang gawaing ginagawa ng mga tao sa pagitan nila tulad hal. Pagtitinda at pagbibili, pangungutang at pagpapautang , at paghingi at pagbibigay, o pagpapamana at pagmamana at iba pang mga tulad nito) o kaugnay sa pagpataw ng mga kaparusahan at ibapa kahit paman hindi maniwalang ang mga iyon ay mainam kaysa Batas ng Islam sapagkat sa pamamagitan niyon ay itinuring na ipinahintulot ang ipinagbawal ng Allah ang bawat isang nagtuturing na ipinaghintulot ang ipinagbawal ng Allah siya ay isang Kaafir na.

Ang nasusuklam sa anuman sa katuruang ihinatid ng Sugo (sas), kahit paman ginagampanan niya ito, ay naging Kafir na. nagsabi ang Allah (swt) 47:9 “Iyan sapagkat sila ay nasusuklam sa ibinaba ng Allah kaya naman ipinawalang kabuluhan Niya ang kanilang mga gawa.”

Ang nangungutya sa anuman sa Relihiyon ng Sugo (sas) o sa gantimpala o sa kaparusahan nito ay naging Kafir na. Nagsabi ang Allah (9:65-66) “ Sabihin mo:sa Allah, sa Kanyang mga Kapahayagan, sa Kanyang Sugo ba kayo nangutngutya? Huwag na kayong magdahilan; tumalikod na kayo sa pananampalataya pagkatapos ng pananampalataya ninyo…”

Ang Panggaway. (shr ang anumang gawaing gumagamit ng karunungang itim o nagpapatulong sa mga Jinni o mga masamang espiritu o mga maligno. Ang mga taong maituturing gumagawa ng mga panggagaway ay mahikero, abularyo at mangkukulam, faithhealer, mangagayuma, at iba pang maituturing na kabilang sa kanila. Subalit hindi lahat ng taong nag-aangkin o tinataguriang mahikero o albularyo o manghuhula ay mga tunay na manggagaway dahil ang iba sa kanila ay wala naman talagang kapangyarihan manggaway.) ang nagsasagawa nito o tumatangkilik dito ay naging Kaafir na. sinabi ng Allah (swt) 2:102 “…Ngunit hindi nagtuturo ang dalawang ito sa sinuman hanggat hindi sinasabi ang mga ito: Kami ay tukso lamang, kaya huwag kang tumalikod sa pananampalataya.”

Ang pagkampi at ang pakikipagtulungan sa mga Mushrik laban sa kapwa Muslim. Nagsabi ang Allah (swt) 5:51 “… At ang sinuman sa inyong gagawing tagapagtangkilik sila, Tunay na siya ay kabilang na sa kanila. Tunay na ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong Lumalabag sa katarungan.”…

Ang naniniwala na may mga tao na maaaring hindi masaklawan ng Batas na ipinahayag kay Muhammad (sas), siya ay Kaafir na, sapagkat sinabi ng Allah (3:85): “At ang sinumang maghahangad ng iba sa Islam bilang Relihiyon, hindi matatanggap iyon sa kanya; at siya sa kabilang buhay ay mapabibilang sa mga talunan.” Hindi pinahihintulutan ang sinumang inabot ng mensahi ni Propeta Muhammad (saw) na sumunod sa batas ng iba pa sa kanya o ang maniwalang ang kaligtasan ay nasa pagsunod sa pamamaraan ng iba.

Ang pag-ayaw sa Relihiyon ng Allah (sw) {Islam} hindi pinag aralan ito at hindi kumkilos ayon sa mga katuruan nito sapagkat ang sabi ng Allah (32:22): “…Ang sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kaysa sa kanya na pinaaalalahanan na hinggil sa mga kapahayagan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay inayawan pa niya ang mga ito? Tunay na kami, na kami sa mga sumasalansang, ay maghihiganti.” Iyan ay sa pamamagitan ng pag-ayaw na matutunan ang pangunahing katuruan ng Islam na sa pamamagitan ang tao ay nagiging Muslim. Hindi ibig sabihin na obligadong pag-aralan lahat ang detalye ng Islam

Source: Ano Islam

1
5592
تعليقات (0)