Paggalang sa mga magulang / Ang isang araw ay hindi sapat

Isinalin ni Raed Capule

Sa America, ang pangalawang Linggo ng Mayo ay nakalaan para sa mga Ina at ang pangatlong Linggo ng Hunyo ay nakalaan naman para sa mga Ama. Ito ay lalong kilala sa tinatawag na Mother’s Day at Father’s Day. Ang ganitong kaikling panahong paggunita tungkol sa pamilya o lalong higit hinggil sa pagpaparangal sa kadakilaan ng Ina at Ama ay lubhang hamak na napakaikli kung ihahambing sa napakaraming walang katuturang bakasyon at kapistahan na pinagkakaabalahan nang mahabang panahon sa buong isang taon. Gayunpaman, katulad ng ibang mga okasyon, ang Araw ng Ina at Ama ay lagi nang nababahiran ng kulay ng komersiyalismo, ng iba’t ibang uri ng paninda na nauukol sa mga Araw na ito; kampanya ng parangal tungkol sa mga magulang; at tila walang katapusang hilera ng mga greeting cards (Happy Mother’s Day … Happy Father’s Day!).

Bilang anak na lumaki sa isang pamilyang Muslim, malimit kaming pinapaalalahanan na ang Araw para sa Ama at Ina ay araw-araw. Sa isang pinagpipitagang Hadeeth ni Propeta Muhammad (saws) ay kanyang sinabi, “Ang Paraiso ay nasa paanan ng Ina.” Sa isa pang Hadeeth ay binanggit na higit na may karapatan sa mga Muslim, pagkatapos sa Allah (swt) at sa Kanyang Sugo (saws), ay ang kanilang Ina (nang tatlong ulit), at pagkatapos ay ang kanilang Ama. Kaya naman ang mga anak na Muslim ay nararapat na maging abala at masigasig sa pagdaraos ng Araw ng Ina at Ama sa araw-araw sa buong taon. Subalit, ito nga ba ang nangyayari? Ang mga anak na Muslim ba ay tunay na namumuhay sa ganoong paraan, na kaiba kaysa sa mga di Muslim?

Ang pahayagang “USA Today” ay nag-ulat tungkol sa isang malawakang survey o botohan na pinangasiwaan ng Hallmark Cards sa halos 507 na mga di Muslim na bata na may edad mula 6 hanggang 11 na taon. Sila ay tinanong ng ganito; “Kung nasa iyo ang lahat ng salapi sa mundo at babayaran mo ang iyong Ina sa lahat ng ginawa niya para sa iyo, magkano ang ibabayad mo sa kanya? Tunay na isang kawili-wiling tanong.

Ang resulta ng survey ay iniulat mula sa apat na rehiyon; Hilagang-Silangan, Gitnang-Hilaga, Timog at Kanluran. Ang sagot ng mga bata sa iba’t ibang rehiyon ay ang mga sumusunod: sa bahaging Timog ay nagsabi ang mga bata na babayaran nila ang kanilang Ina ng $250 lamang, sa bahaging Kanluran ay magbabayad sila ng halos 100 beses nito o $25,000. Ang mga bata naman mula sa Gitnang-Hilaga ay nais magbayad ng $999, samantalang ang mga taga Hilagang-Silangan ay magbabayad ng halagang $3,000.

Ano kaya ang isasagot ng ating mga batang Muslim sa ganitong uri ng tanong? Sa palagay ko ay hindi rin magkakatugma ang kanilang mga sagot. Bakit? Ito ay sa dahilang karamihan sa kanila ay katulad din ng mga batang nabanggit na kung saan ang paaralang pinapasukan ay mga pambublikong paaralan na ang pamamaraan o sistema ay alam naman nating hindi naaayon sa sistemang Islam.

Sabihin na nating dumarami nga sa kasalukuyan ang pinatatayong Islamikong paaralan sa buong bansa, subalit sa katotohanan, hindi rin lingid na 5% lamang na mga batang Muslim ang tunay na nakarehistro o nag-aaral sa mga paaralang ito at ang natitira ay nasa mga pampublikong paaralan pa rin. Tanggapin man natin o hindi ang katotohanan, ang ating mga anak ay gumugugol ng 6 hanggang 8 oras sa isang araw na ang katumbas ay 5 araw sa loob ng isang linggo o halos 9 na buwan sa loob ng isang taon sa isang hindi Islamikong sistema ng pag-aaral. Karagdagan pa nito ay isama natin ang 2 hanggang 3 oras sa bawa’t araw na panonood nila ng TV at pagbabad sa Internet. Ngayon, paghambingin ang kanilang oras sa nasabing mga bagay at ang kanilang oras (kung mayroon man) sa pakikinig o pagdalo sa mga Islamikong panayam, tulad ng… paggalang at kabaitan sa mga magulang.

Samakatuwid, hindi nakapagtataka na ang ating mga anak ay matutuhan ang mga di Muslim na katuruan, na ang binibigyang pagpapahalaga ay ang mismong sarili lamang sa halip na ang pagpapahalaga sa sariling mga magulang.

Noong 1872, si Julia Ward How ang unang nagbigay ng panukala na ipagdiwang ang Araw ng mg Ina bilang araw patungkol sa kapayapaan. Ngayon, ang Araw ng mga Ina ay tila kinapapalooban ng kahit na anong bagay maliban sa kapayapaan. May maiingay at nakakasuyang mga nagtitinda na nagpipilit na mag-alok, mula sa isang bagong kuwintas na kapag binili ay may libreng isa (buy 1 take 1) at may kasama pang libreng pakain sa paboritong restawran ng Ina. Walang masama sa pagbili ng regalo para sa ating mga magulang o dalhin sila sa isang restawran upang kumain, subalit kung ganitong sa nag-iisang araw lamang nakasentro ang lahat ng ito ay tila nawawalan ng puwang ang mga susunod pang mga araw para sa ganitong bagay. Ano na ang susunod pang mga araw pagkatapos nito?

Tungkulin ng isang pamilyang Muslim na bumalangkas ng isang masigasig na programa upang ituro ang mga Islamikong kahalagahan sa kanilang mga anak. Sa halip na punahin ang mga di Muslim sa kanilang pag-uugali at moral na pamumuhay, ay makabubuting ang sariling mga anak ang pagsikapang turuan at akaying isabuhay ang Islamikong katuruan. Ilan lamang sa mga ito ay ang pagpapanatili ng paggalang, pagmamahal at pagrespeto sa mga magulang, hindi lamang sa araw na tinatawag na Mothers’ Day o Father’s Day, kundi sa lahat ng araw sa buong isang taon. Sa pagtuturo sa mga anak ay gamitin bilang halimbawa ang panahon ni Propeta Muhammad (saws), ang kasaysayan ng mga kasamahan ng Propeta (saws). Karagdagan dito, nararapat na ibahagi ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mga alaala ng mga magagandang karanasan sa kanilang mismong mga magulang. Ang ganitong pamamaraan ay magiging mabisa sa tatlong kadahilanan: nailalarawan sa mga bata ang ilang mga Islamikong kahalagahan na bihira nang makita sa kasalukuyan; tumutulong ito sa mga bata na pahalagahan at kilalanin ang kanilang mga ninuno; at higit sa lahat, tumutulong ito na makita ng mga bata na ang kanilang mga magulang ay isinasabuhay kung ano ang ipinapangaral.

Kaysa pikit-matang tanggapin ang lahat ng mga pagdiriwang na makikitang nakapaskel sa mga pamilihan at kusang magpaanod sa agos ng kalakaran ng karamihan, panahon na upang simulan nating itayo at paunlarin ang sariling kultura ayon sa turo ng Qur’an at pamamaraan ng Propeta Muhammad (saws).

Mula sa akda ni Altaf Husain ng Estados Unidos.

(swt) Subhanna wa Taala. Luwalhatiin ang Allah, ang Kataas-taasan.
(saws) Sallallaho alaihi was-sallam. Nawa’y itampok ng Allah ang pagbanggit sa kanya at ilayo siya sa anumang paninira.

source: tanglaw buhay

1
5697
تعليقات (0)