Ang Nakakalasong Kabihasnan mula sa Kanluran

PLPHP

Ang Nakakalasong Kabihasnan mula sa Kanluran     

 

 

Ang mga Muslim, ang kanilang pananampalataya, at Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay palaging ikinakawil sa mga kaguluhan sa Krusada ng mga taga-Yuropa. Kayat ang kasulukuyang salungatan laban sa Islam at ang Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) bilang mga nagpapasimuno upang magkaroon ng digmaan at likas na magulo ay hindi nakapagtataka.

 

Ang mga pagtuligsa na ito ay ginagawa upang makamit ang ilang mithiin:

 

v      Upang gawing labag sa batas ang pakikipaglaban ng mga Muslim laban sa pang-aapi;

 

v      Upang makasiguro na ang mga mahihinang Muslim ay kakampi sa Kanluran laban sa Islam at mga Muslim;

 

v      Upang mahikayat ang publiko na sumpain ang Islam at mga Muslim at makakuha ng tulong sa patakarang pang-militar laban sa kanila.

 

Bahagi ng kumpanyang ito ay upang ipamalas na ang Kristiyano, Hudyo at ibang pananampalataya tulad ng Hinduwismo, Budismo; gayon din ang kabihasnan ng Hudyo-Kristiyano, bilang mapayapa at mapagpaubaya sa kapwa. Sa katotohanan hindi ito malayo mula sa katotohanan. Isang pag-aaral sa kasaysayan ng Kanluran (mga Kristyano sa Yuropa) ang siyang nagbunyag na ito ay isang uri ng kabihasnan na naitatag sa pamamagitan ng pagsamsam, pagnanakaw, pagiging palalo, makasarili at ang pagpatay sa iba. Ang mga Kristiyano sa Yuropa ay ang pinakasalot sa pagpupuksa sa lahat ng panahon.

 

Simulan natin sa mga Krusada (kahit noon, bago ang kasaysayan ng Yuropa, isa sa madalas maging dahilan ng digmaan ay ang krusada). Ang mga pagpuksa at pagdanak ng dugo na gawa ng Krusada laban sa mga walang malay na sibilyan (sa maraming pagkakataon ay hindi mga Muslim) bago nila marating ang mga Muslim, ngayon ay dokumentado. Gayon din sa pagpatay sa mga Muslim 

 

Pinamunuan ng mga Muslim ang Espanya ng 800 taon, ang panahon na kinilala na mapagpaubaya, pag-aaral at pagtatag ng batayan para sa pagsulong ng Siyensiya o Agham sa Yuropa. Inilunsad ng mga Kristyano sa Yuropa ang sadyang pagpuksa sa mga Muslim at Hudyo at inalis ang Islam at mga Muslim mula sa Espanya. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng sapilitang pagpapalaganap ng Kristyanismo, pagpalayas at pagpatay. Pagkaraan ng 800 taon, ang mga Kristyano sa Yuropa ay walang iniwan kahit na isang Muslim na magsasabi sa kanilang kasaysayan. Ang sadyang malawakang pagpuksa sa kasaysayan na ito ay kanilang itinuturing na "Ikisisyon ng Espanya" o "Reconquista". Lubhang hindi mapagparaya ang mga taga-Yuropa na sa loob ng 800 taon ng kanilang kasaysayan, hanggang ngayon ay nawawala sa kanilang mga Aklat ng Kasaysayan at hindi rin ito itinuturo sa mga paaralan at unibersidad.

 

Dumating ang kaguluhan na dulot ng pananakop at ang pangangalakal ng alipin sa atlantiko. Ang pangangalakal ng alipin ay siyang pinakamasamang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Milyong mga Aprikano ang sapilitang kinuha sa kanilang mga tahanan at lupang tinubuan at isinama sa paglalakabay na halos walang saplot sa mga hindi kilala at sa may masasamang ugali sa mga panauhing lupain. May 28 milyong katao ang dumako sa mga bagong lupain na mga ito. May 4 milyong katao ang namatay sa Aprika sa mahabang paglalakad at sa mga digmaan sa pagitan nito na hindi man lang nakarating sa daungan ng barko. Halos 20-30% ng mga Aprikano ang namatay sa mga barko, sa sakit at labis na pagkapagod, at walang nagtala sa mga pobreng kaluluwang ito. Ang mga Aprikanong ito ay nagtiis ng 400 taong maaliping pagtatrabaho sa Amerika at Yuropa hanggang 1865 (137 taon lang ang nakakaraan).

 

Maraming salamat sa mga gawain ngayon ng mga mananalaysay at ating napag-alaman na 30% ng mga aliping ito ay mga Muslim. Ang salaysay ng ating mga kapatid kung paano sila pinakitunguhan at tinanggalan ng kultura at pananampalataya ay nakatala sa "Servants of Allah - (Mga Alipin ng Allah)". Ang kuwento kung paano nagsumikap ang mga Muslim na ito upang mapanatili ang kanilang pananampalataya sa ilalim ng pinakamasama at matinding kalagayan, hanggang sa ang Islam ay tuluyang mawasak sa Amerika. Sa pakikipagsabwatan ng kanilang pamahalaan sa maramihang pagpuksa sa mga tao sa Aprika, ang mga pamahalaang Britanya ay tumangging magbigay ng pagpapaumanhin. Ang pagwawakas ng pang-aalipin sa Estados Unidos ay hindi nangangahulugan ng pantay ng pakikitungo sa mga inanak ng mga Aprikanong ito. Hanggang sa dumating ang taong 1960 (halos 40 taon lang ang nakakalipas) na itong makabagabag-damdaming kasaysayan sa Estados Unidos na kanilang napag-alaman ang pantay-pantay na pakikitungo sa lahat ng tao. Ngayon ang Estados Unidos ay naniniwala na sila ang karapatdapat mamuno sa daigdig, pamunuan ng kabihasnan at karapatang pantao?


Ang kasaysayan ng Pananakop ng mga Kristyano sa Yuropa at ang pananakop sa lupain ng iba (na kanilang tinatawag ng "Kolonya" at "Dayuhan") ay nagdulot din ng pagpatay sa ibang mga tao. Walang mapagkakatiwalaang bilang ng kaguluhan na ginawa ng mga mananakop na
taga-Yuropa. Ang kaguluhan ay madalas kasama ng lahat ng mga Imperyo, pero ito ay naiiba dahil sa mga sadyang maramihang pagpatay ng mga taga-Yuropa sa mga mamamayang sibilyan na kanilang sinasakupan, at kung paano nila maparaang sinira ang kultura, pananampalataya, pagkakakilanlan, at ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao.


Ang mga mamayang Pulang Indyano na siyang tunay na naninirahan sa Amerika ay may bilang na 40 milyon. Sa panahong natapos ng mga taga-Yuropa sa kanila, may nalalabing kumukulang sa isang milyon at ang kanilang mga lupain ay sinamsam sa kanila. Ang mga Indyano bilang mga taong mapagmahal sa kapayapaan ay nagkaroon ng maraming kasunduan sa mga taga-Yuropa, ngunit wala sa mga ito ang tinupad ng mga mananakop. Ngunit ang nakaaakit dito, sa bandang huli, ang lahat ng mga Indyan ay nagsagawa ng mga "suicide missions" laban sa kanilang mga kalaban.

 

Ang mga unang tao sa Australya ay nanirahan dito sa loob ng 40,000 years. May halos isang milyon sa kanila ng dumating ang mga mga taga-Britanya. Matapos silang lipulin ng mga taga-Britanya, may bilang na halos 60,000 katao sa kanila. Pagkatapos nilang pagpapatayin sila, gumawa sila ng bagong patakaran sa pagpasok ng huling siglo, ang pagnanakaw ng mga katutubong bata mula sa kanilang mga tunay na magulang at ipamimigay sa mga puting pamilya o Kristyanong misyonaryo upang silay palakihin at burahin ang kanilang sinang-unang Kultura at pananalita.


Ang saligan ng batas ng Britanya at Australya hanggang 1992 ay ang sapilitang
pagsamsam sa mga lupain ng mga inosente at taong mapagmahal ng kapayapaan ay tinag-uriang "Terra Nullius"; na ang mga lupain bago dumating ang mga taga-Britanya ay walang naninirahan at nagmamay-ari, kayat maaaring angkinin. Mula noong 1992 ang pamahalaan ng Australya ay ipinaglalaban ang karapatan ng mga katutubo upang maibalik sa kanila ang lehitimong pag-aari sa sa mga lupain. Kaya hindi tayo magtataka kung ang mga taga-Yuropang Hudyo na ang kanilang kabihasnan ay hango sa Kanluran, ay inangkin ang lupain ng mga Palistino sa pamamagitan ng subok nilang pamamaraan ng "Kolonya" at ang prinsipyo ng "Ang lupang walang naninirahan ay para sa mga taong walang lupain". Bagamat ang mga Australyano ay pinakikitunguhan pa lamang ang kanilang mamamayan ng pantay-pantay, ngayon iniisip na nila na silay may sapat ng kakayahan at kaalaman upang turuan ang mga Muslim kung papaano makitungo ng makatarungan sa kapwa?

 

Ang pananakop ng lupain ay hindi lamang ang dahilan ng pagdanak ng dugo. Nang ang mga mananakop ay sapilitang umalis sa mga lupaing kanilang sinakop ay walang awa ring pumatay. Ang mga taong lumaban upang ipagtanggol o panatilihin ang kanilang karapatan at pananakop ay itinuring na mga "terorista", kahit silay mga Aprikano, Pulang Indiyano, Indiyano, Arabo o mga Muslim. Pumatay ang mga Fransiya ng isang milyong inosenting Muslim na Algeriano bago sila sapilitang napatalsik.


Umabot sa kanilang mga hangganan ang kaguluhan at walang awang pagpapatay. Nilikha ng mga Kristiyanong taga-Yuropa ang mga naganap na digmaang pandaigdig. Hindi pa sila nasiyahan sa unang digmaang pandaigdig, na umabot ng 10 milyon ang namatay o nawawalang patay na sundalo, at 22 milyon ang nasugatan (walang bilang kung ilan ang namatay, nawawala at nasugatang mga sibilyan). Sa panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig, umabot ng 61 milyon ang namatay na sundalo at sibilyan lamang, at walang maaring bilang ang naiulat sa mga nasugatan.  


Hindi rin nakapagtataka, na ang mga Kristiyano at Hudyong taga-Yuropa ang gumawa ng mga Armas na Niyuklar (Weapons of Mass Destruction), at sila rin ang kauna-unahang gumamit nito sa mga sibilyan. Sa ganitong kasaysayan ng maramihang pagpatay, kinakailangang nila ang mga armas na ito upang tuluyang puksain ang mga tao ng mabilisan. At sila rin, ang mga inanak ng mga taga-Yuropa sa Israel ang maaring gagamit nito sa mga susunod na panahon, hindi ang mga Muslim.

 

Ang kabihasnan sa kanluran ng mga Hudyo-Kristyano sa Yuropa ay sadyang hindi nagsasayang ng panahon upang lumikha ng mga idolohiya na laban sa sangkatauhan at siyang nagdulot ng maramihang pagpatay. Ang lahat ng pinakamasama at mapagsamantalang idolohiya ay nagmula sa Yuropa. Ang mga Krusada, pang-aalipin, pananakop, nasyonalismo, komunismo, kapitalismo, pasismo, globalisasyon, maayos na rasismo, Apartheid at Zionism ay lahat nagmula sa Yuropa. May 75 milyong katao ang napatay sa pamumuno ng Komunistang Ruso lamang.  


Ang kasaysayan ng Yuropa ay nabahiran ng kaguluhan, pagdanat ng dugo at ang paghihikayat ng digmaan. Ang mga Kristyano sa Yuropa ay hindi kailanman naging mapagpaubaya sa mga hindi nila katulad ng kultura, lahi o pananampalataya. Wala tayong makikita sa pamayanan ng Yuropa na may ibang kultura na kapwa sila namumuhay sa isang lipunan, hindi katulad ng pamayanan ng Islam na kung saan ang ibang pananampalataya at kultura ay kapwa
namuhay at umunlad ng dantaon. Ayon sa talaan ng kapayapaan mula 1945-1992 (ang digmaan sa Yuropa ay muling nagsimula sa dating Yuguslabya noong 1992) 47 taong lang ang nakaraan, ngayon ang mga taga-Yuropa ay nagsusumikap kumbinsihin ang buong daigdig na sila ay mga taong mapagmahal ng kapayapaan, at siyang karapat-dapat magbigay ng kapayapaan sa buong daigdig. Sa ganitong uri ng kanilang kasaysayan, hindi tayo dapat magtaka na kanilang mapatay ang 500,000 batang Iraqi ng wala kahit na konting pagsisisi o pagkasuklam.    

 

Ang lahat ng nabanggit sa taas ay bahagi lamang ng kasakiman sa dugo ng mga Kristyanong taga-Yuropa. Maari rin nating mapapag-alaman ang kanilang gawain upang maging alipin sa ekonomiya ang ibang tao na labas ng kanilang nasasakupan. Sila ang nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya ng Aprika at Indya. Pinagnakawan nila ang timog at Latin Amerika at naging dahilan upang bumalik ang mga tao sa lumang pagpapalitan ng kalakal na pinananggalingan ng kanilang kabuhayan o ekonomiya. Ginawa nilang kaputahan o prostitusyon ang ekonomiya ng ilang bansa sa timog Asya. Hindi pa rin sila nasisiyahan sa pagsamsam sa yaman ng mga Muslim, muli nilang itinuon ang kanilang berdugu at magnanakaw na pag-iisip sa mga Arabo at mga Muslim sa Gitnang Silangan at Asya. Kanilang itinatag ang batayan sa gaganaping maramihang paglipol sa mga Arabo at Muslim sa pamamagitan ng pagpapasama/demonizing at dehumanizing sa kanila tulad ng palagi nilang ginagawa sa lahat ng kanilang biktima.

 

Sa mga nagbibintang sa Islam bilang sadyang magulo, ay kinakailangang saliksikin ang kasaysayan at isipin kung bakit ang mga Muslim ay hindi kailanman gumawa ng ganitong uri ng maramihang pagpatay. Nang may 3,000 katao ang namatay sa New York noong Ika-11 ng Septyembre, ang kanluran at ang kanilang tagapagsalita ay nagtanong: "Bakit maraming pagkasuklam sa pamayanan ng nga Muslim sa buong daigdig?" at "Ang mga Muslim ay kinakailangang suriin ang kanilang lipunan at gumawa ng mga pagbabago sa Islam". Kung ang kamatayan ng tatlong-libung katao ay magtamo ang ganitong katanungan, pagkatapos nating mapag-aralan ang kasaysayan ng Yuropa sa maramihang pagpatay, maari na rin nating tanungin ang mga Hudyo at Kristyano sa kanilang kabihasnan: "Bakit masyado kayong galit sa ibang tao na silay inyong pinagpapatay ng milyong bilang. Bakit masyadong kayong hindi mapagpaubaya sa ibang tao sa kanilang ibang pananampalataya, lipi at kultura? At pangalawa, bakit kayo hindi magsasagawa ng pagsusuri sa inyong sarili upang mapag-alaman kung bakit meron kayong mamamatay taong pag-iisip? Maari na rin naming sabihin na ang inyong pag-aangkin sa pamumuno sa daigdig, at ang titulong Tagapaghatid ng Katarungan, Taga-pamayapa at nangunguna sa Karapatang Pantao ay hindi karapatdapat. Ang kasaysayan ay laban sa inyo at ang mga Muslim at mga tao sa boung daigdig na humingi sa inyo ng Hustisya ay lumalangoy pasalungat sa agos ng kasaysayan.

 

At kung sakali man na inilayo kayo ng kasagutan sa mga katanungang ito, ang mga dahilan kung bakit natin makamit ang ganitong kamatayan at pagkasira sa planetang ito ay dahil lamang sa ating paglayo sa katuruan ng Diyos at ang kanyang mga sugo kasama na dito sila Moses at Hesus. Kinakailangan ng mga Muslim na tumayo bilang pinagmumulan ng lakas sa daigdig na ito upang pigilin ang mga uhaw sa dugong Hudyo-Kristyano na taga-Yuropa (tulad ng laban sa mga Muslim). Kailangan ng mga Aprikano at ng mga taga timog Amerika ang Islam upang makabangon. Katotohanan, ang Islam at mga Muslim ay kailangan ng mundo upang makabangon at makaligtas mula sa mga panunulsol ng Hudyong Kristyano sa armagedon ng ekonomiya at militar.

 

 

Jahangir Mohammed

Direktor ng Lundayan para sa Kapakanan ng mga Muslim, based sa UK

 

Jahangir Mohammed (for Ummah news)
9 January 2003
2003-01-09 17:59:10

 

1
652
تعليقات (0)