Pangunahing Ebanghelista na Mapanuri sa mga Kasamahan

PLPHP

Pangunahing Ebanghelista na Mapanuri sa mga Kasamahan

Tungkol sa Islam

 

 

WASHINGTON, Ika-7 ng Mayo, 2002 –  Binatikus ng pamunuan ng mga ebanghelista sa kanilang pagpupulong at tinawag na "Nakakatakot" at "Hindi Nakakatulong" ang mga kontra-Muslim na puna ng mga pinuno sa kanilang mga kilusan at silay nagmungkahi ng mga patnubay sa mga simbahan na kanilang sundin sa pakikitungo sa mga Muslim.

 

Sa pagkakataon din na iyon, muling pinagtibay ng mga pinuno ng mga relihiyon ang kanilang pangako ng pagpapalaganap sa Kristiyanismo at kanilang pinaratangan ang ilang mga Protestante katulad ng World Council of Churches – Pandaigdigang Kapulungan ng mga Simbahan, ng pagkakaroon ng isang payak na talakayan kasama ang mga Muslim upang maiwasan ang sanhi ng hindi pagkakaintindihan sa larangan ng Teolohiya at Politika.

 

Ang pagpupulong ay ginanap sa panahon na ang pinuno ng mga Kristiyano ay may malubhang hindi pinagsasang-ayunan dahil sa pagkakaiba sa kanilang layunin kung sila ba ay kapwa mamuhay na kasama ang mga Muslim o kayay gawin silang Kristiyano. Ang paanyaya ay mula sa National Association of Evangelicals – Pambansang Kalipunan ng mga Ebanghelista na kinabibilangan ng 43,000 na kinatawan ng mga konserbatibo, at ang Paturuan ng Relihiyon at Demokrasya, isang konserbatibong samahan ng mga kristiyano sa Washington na palaging sumasalungat sa mga pangunahing Protastinismo[2].

 

Si Ted Haggard, pangulo ng National Association of Evangelicals – Pambansang Kalipunan ng mga Ebanghelista, at pastor ng New Life Church – Simbahang Bagong Buhay sa Colorado Springs ay nagsabi sa apat-na-pong pinuno na dumalo sa araw na ito, "Dahil tayo ay sa pandaigdigang lipunan, walang pag-aalinlangan nito, kinakailangan nating magtimpi at mag-ingat sa ating mga pagpapahayag o pananalita, at kinakailangan nating makipag-ugnayan sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawain."

 

Isang taon na ang nakaraan ng ang kilalang pinuno ng mga ebanghelista, tulad nina Rev. Franklin Graham, Rev. Jerry Falwell at si Rev. Jerry Vines, mga nakaraang pangulo ng Southern Baptist Convention – Kapulungan ng mga Binyagan sa Dakong Timog, ay lantarang  tinag-urian ang Islam at ang Propeta ng Islam na sa Muhammad, na likas na masama at mapanggulo.

 

Si ginoong Graham, anak ng ebanghelistang si Billy Graham at pinuno ng Global Missions Agency – Samaritans Purse ay nagsabi noong nakaraang taon na ang Islam ay "lubhang masama at makasalanang relihiyon." Inihambing ni Ginoong Vines sa kanyang paglalarawan kay Propeta Muhammad na siyay "inaalihan ng demonyo at may makamundong hangarin o pagnanasa sa bata."

 

Ang mga pinuno ng mga ebanghelista ay nagpahayag kung saan ang isa sa kanila ay tinawag itong "Babala ng pagmamahal" sa kanilang mga kasamahan tungkol sa kanilang puna o pagpapahayag na nagbabahid ng dungis sa mga Kristiyanong Amerikano at inilalagay sa panganib ang siguridad ng mga misyonaryo at ang mga minoridad sa mga bansang Muslim.

 

Si Dr. Clive Calver, pangulo ng World Relief – Pandaigdigang Kawanggawa at relief and development agency of the National Association of Evangelicals – Ahensiya ng Kawanggawa at Pagpapaunlad ng Pambansang Kalipunan ng mga Ebanghelista, ang nagsabi sa samahan, "Masyadong nakakatakot ang magkaroon ng karagdagang sanhi ng hidwaan sa halip na akayin natin na magbalik-loob ang taong naging sanhi ng hidwaan," ang pagtutukoy kay Hesus.

 

Sa isang pakikipanayam, sinabi ni Dr. Calver na habang nagtatrabaho sa Gitnang Silangan kasama ang mga kasapi ng Red Crescent – Pulang Buwan isang ahensiya ng kawanggawa, sinabi ni Ginoong Graham: "Dating pinaratangan ang mga Amerikano at mga Kristiyano," ang sabi ni Dr. Calver na isang Britaniko: "Sadyang inilagay sa panganib ang buhay at kabuhayan ng mga tao sa ibang bansa."

 

Wala sa mga Ebanghelista o mga pinuno ng Protestante na sinalungat ang sumali sa pulong sa araw na ito.

 

Sinabi ni Sayyid M. Syeed, Secretary General ng Islamic Society of North America sa isang usapan sa telepono na kanyang tinatanggap ang pagpapahayag ng mga ebanghelista at ang paghihikayat ng talakayan ng magkaibang pananambalata – maging ang pagbibigay diin ng pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga Muslims.

 

"Wala akong problema nito sapagkat ang talakayan ng magkaibang pananambalata ay hindi nangangahulugan ng paninira sa tradisyon at kultura ng ibang pananampalataya," sinabi ni Ginoong Syeed. "Ang lahat ng kahulugan nito ay lamang ang paggalang sa iba sa kanilang pandaigdigang pananaw."

 

Sinabi ng mga nandito na ayaw nilang sirain ang gawaing misyonaryo ng kapwa nilang ebanghelista at sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng pagtitipon kasama ang mga taong kanilang tinuligsa. Ang tagapagsalita ni Ginoong Graham ang nagsabing siya (Ginoong Graham) ay nasa San Diego sa isang misyon na pinamumunuan ng kanyang ama at hindi maabot para sa kanyang puna.

 

Sinabi ng Ginoong Falwel sa pakikipanayam sa telepono, na kanyang pinagsisihan ang ginawang pagpapahayag ng "60 minuto" noong nakaraang taon na kanyang pagpapahayag na pagkatapos basahin ang mga aklat sa Islam na si "Muhammad ay isang terorista". Sinabi rin niya na siyay nalulungkot sapagkat ngayon lamang niya napag-alaman ang tungkol sa pagpupulong na ito sa tawag ng mga mamamahayag, ngunit kanyang itinataguyod ang panawagan ng pinuno ng mga ebanghelista na maging mahinahon sa mga panalita tungkol sa Islam.

 

"Sa ngayong daigdig na labis ng pinapagalaw ng ibat ibang uri ng pagpapahayag (media), kinakailangan nating maging maingat sa ating mga gawain at mga pahayag upang hindi ito magdulot ng hindi pagkakaunawaan at hidwaan lamang sa pamamaraang hindi rin tayo makipag-ayos sa ating paniniwala at idolohiya," ang sabi ni Ginoong Falwell. "Magpakaganoon hindi rin natin maaring pigilan ang libong daang ebanghelistang pinuno ng mga simbahan na manatiling tahimik sa mga katanungan hinggil sa kanilang pagkaintindi sa relihiyon, dahil sa ang mga relihiyong iyon ay siyang maaring papatay sa kanilang mga gawaing misyonaryo."

 

Ang binabalak na panuntunan ng simbahan sa mga araw na ito ay kapansin-pansin na paghihikayat sa mga ebanghelista, na hindi ginawang pangunahin ang talakayan ng magkaibang pananambalata, na lalo pang makipag-ugnayan sa mga Muslim. Ngunit ang panuntunan ay nagtataguyod ng likas na pagkakaiba sa pamamaraan sa ugnayan ng magkakaibang pananamplataya na ginagamit ng mga Pangunahing samahan ng Protestante.

 

Binigyan diin ng mga ebanghelista na ang mga Kristiyano ay dapat gagamit ng talakayan sa mga Muslim "magbigay ng pagpapatotoo sa ebanghelyo ni Kristo Hesus, sapagkat ito ay ating tungkulin na dapat gawin." Ang panuntunan ay hinihikayat ang mga Kristiyano na gamitin ang talakayan upang linawin ang mga bagay na hindi pinagkakaunawaan ng Islam at Kristiyanismo, at upang manawagan sa mga Muslim na pag-ukulan ng pansin ang kakulangan ng sapat na kalayaan sa relihiyon sa mga bansang Muslim.

 

Si Alan F. H. Wisdom, pangalawang pangulo ng Institute on Religion and Democracy - Paturuan ng Relihiyon at Demokrasya, na siyang sumulat ng burador[3] sa panuntunan, sinabi na marami sa mga ginanap na talakayan ng mga Muslim at Kristiyano sa buong Estados Unidos pagkatapos ng Setyembre 11, 2001, ay nag-udyok na "tunay, ngunit hindi magandang hangarin na bigyan ng katiyakan na hindi lahat nila tayo kinamumuhian."

 

Sinabi ni Ginoong Wisdom, "May pagkakataon na maaring maitatag ang muling pagkakasundo na nagpapatunay ng katotohanan."

 

Ang sagot sa mga pagtutuligsa sa isang pagtatanong sa telepono, ni Dr. Robert Edgar, General Secretary ng National Council of Churches – Pambansang Kalipunan ng mga Simbahan, na kinakatawan ng nakararaming Protestante at bilang ng mga Orthodox at palaging nakipagtalakayan sa mga Muslim, ang nagsabi na kanyang sinasang-ayunan na ang bawat pananampalataya ay dapat hindi dungisan ang kanilang pangalan at karangalan.

 

Ngunit sinabi ni Dr. Edgar: "Naniniwala kami na maaring magkaroon ng talakayan na walang pag-uusap hinggil kay Hesus. Ang aking paniniwala ay ang talakayan ay maitatag sa pamamagitan ng mabuting pakikitungo. Kinakailangang magkaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan ang bawat isa, magtiwala sa isat isa, magka-ibigan, at sa ilang pagkakataon mahalin ang isat isa bago magkaroon ng tunay na pag-aaral at pakikinig.

 [2] Protestante.

[3] Draft.

1
654
تعليقات (0)