Mahalagang Panawagan

PLPHP

MAHALAGANG PANAWAGAN

 

Kinakailangan nating ipagtanggol ang ating Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan. Aming inihahatid ang panawagang ito para sa lahat ng Muslim sa lahat ng bahagi o antas ng pamayanan, lalong-lalo na sa mga Eskolar at Mag-aaral ng Kaalaman [Islam]. Nakakalungkot isipin na may mga Muslim na buong tapang na ipinagtatanggol ang kanilang Shiekh at ang kanilang mga simbulo, ngunit kanilang ipinagwalang-bahala ang pinaka-mahalagang tao kung saan ang lahat ng Muslim ay dapat magkaka-isa.

 

Kanilang hindi pinapansin ang ganitong mga bagay na ukol sa Prophet at sabihin na pagsasayang lamang ng oras ang pagsagot sa mga hindi nananampalataya. Ang tanong nila: Ano ba ang maasahan sa nga taong iyon?  Hindi ganito ang nararapat na saloobin. An ating dalisay at ganap na ating relihiyon ay ipinadala sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang aming pangunahing layunin, ay upang ihatid ang Mensahe ng Propheta, Sumakanya nawa ang kapayapaan, sa kanila. Kanyang ipinag-utos sa atin na gawin ito: "Ihatid ang Magandang Balita kahit na sa pamamagitan ng isang ayat lamang".

 

Ang mga pag-aalinlangan na kanilang iniuukol ngayon ay hindi pangkaraniwang bagay, kundi ang pangalawa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya, ang tanging tao na nagdala sa atin ng ating pananampalataya. Itoy maliwanag at lantarang pagtuligsa sa napakahalagang batayan ng Islam.


Nararapat tayong magkaisa sa ating mga pagsisikap. Kinakailangan nating subaybayan ang kanilang mga gawain at ang kanilang mga pagpapahayag sa mga balita, sa kanilang pagpupulong, at ang kanilang mga Website. Kinakailangan natin silang sagutin at salungatin sa bawat nilang layunin o paniniwala ng ating layunin at paniniwala, ang kasinungalingan ng katotohanan.

 

Kinakailangan nating magtatag ng website sa kanilang sariling wika upang pabuluanan ang kanilang mga maling pagkaunawa at mapanlinlang na mga pangangatwiran sa pamamaraang puno ng karunungan at ng may maliwanag na katibayan. Hamunin silang magbigay ng pruweba sa kanilang mga maling pahayag.

 

Kinakailangan tayong magkaisa ngayon din. Hindi natin maaring ipabalikat o ipaubaya ang lahat ng pananagutang ito sa ating mga Eskolar at Mag-aaral ng Karunungan. Kinakailangan tayong magkaisa sa ating mga Gawain. Bawat isa sa atin ay kinakailangang gampanan ang kanyang tungkulin. May mga taong magmungkahi ng opinion o palagay, ang iba ay suriin ang kanilang website at mga lathalain upang hanapin ang kanilang mga maling pahayag. Ang mga iba ay magsalinwika sa kanilang mga lathalain upang ang mga Eskolar at Mag-aaral ng Karunungan ay mabasa ang mga ito upang ang kanilang mga paratang ay mapabuluanan ng matapat at ng hindi maramdamin. Ang mga iba ay makipag-ugnayan sa ibat ibang Samahang Pang-Islam at mga pinuno ng mga Muslim upang makasiguro na ang kanilang mga ginagawa ay kapupunan ng mga ginagawa ng bawat isa.

 

Hindi natin maaring kalimutan ang bahaging ginagampanan ng pamayanang Muslim sa kanluran sa pamamagitan ng kanilang mga Masjid at mga katipunan o kapisanan. Kinakailangan nilang makipag-ugnayan sa lahat ng mga Muslim upang ang bawat isa ay may mahalagang ginagampanan.

 

Tayoy maglathala ng pagpahayag na sinasang-ayunan ng ating mga Eskolar ng lahat ng ibat-ibang Samahang Pang-Islam.

 

Ito ay pagpapakita ng ating pagkakaisa kahit na patuloy tayong hindi magkasundo sa mga sukursal na bagay. Itoy pagsaalang-alang sa nakahihigit na kailangan, kinakailangan nating magkaisa at harapin ang kanilang hamon.


Ang Tanggapan ng Kilusan para sa Pagtatanggol sa Huling Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan.

1
655
تعليقات (0)