Tagubilin sa Pangalawang Kapulungan

PLPHP

Tagubilin sa Pangalawang Kapulungan

 

 

Buhaying Muling ang Diwa ng Islam sa Pamamagitan ng Pagsunod at Pagtangkilik sa Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang Kapayapaan.

 

Mga tagubilin sa Pangalawawang Kapulungan para sa Pagtatanggol sa Huling Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan, Toronto, Canada, Ika 4-5 ng Nobyembre, 2003.

 

Walang pagkakaisa na naganap na katulad ng pagkakaisa ng mga bansang Arabo at mga bansang Muslim at ang mga samahan upang isumpa ang pagsalakay noong Ika-11 ng Septyembre sa Estados Unidos. Isinang-tabi nila ang kanilang paniniwala at pagkasanay, buong lakas silang nagsalita laban sa kabuktutan na bumawi ng maraming inosenteng buhay. Marami ang nakiramay at nagbigay tulong, lantaran o patago, upang tulungan ang Amerika laban sa sinasabing "Terorismo". Kanilang isinagawa ito ayon sa prinsipyo na "Kayo ay kakampi ng Amerika o Kaaway ng Amerika". Ngunit walang ginagawa upang itigil ang mga pagtutuligsa na sadyang ginawa upang ang mga tao ay kasuklaman o kamuhian ang Islam at mga Muslim. Ang pinakamasama sa mga pagtutuligsa ay ang mga nauukol sa Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang Kapayapaan, at ang mga pangungutya sa Islam. Ang labanang ito ay lumalawak sa bawat paglipas ng araw. Maraming pangunahing pinuno at mga taong intelektuwal sa Estados Unidos, kasama na dito ang maraming tanyag na pinuno ng simbahan at pamahalaan ay sumama sa naturang labanan sa tulong ng Pangkat ng mga Hudyong Namamahayag.    

 

 

Ano ang Nararapat nating Gawin


Ang Muslim sa boung mundo ay umaabot ng 1.25 Billion katao, halos 23% ng mamamayan sa boung daigdig. May Limamput Apat (54) na bansang Muslim na sinasakupan ng 19% ng lupain sa buong daigdig. Tayoy kasama sa bumubuo sa humigit isang daan at dalawampu (120) lipunan sa mundo. Kinakailangang ipaalam sa madla na ating tinututulan ang mga paratang na iniuukol sa Propeta, Sumakanya nawa ang Kapayapaan
, sa mga Muslim, at ang pananampalatayang Islam. Kinakailangan nating bigyang-diin na ang ganitong mga pagtuligsa ay magiging sanhi ng "Salungatan ng Sibilisasyon o Kabihasnan". Ito ang gustong mangyari ng ilang samahan sa kanluran. Silay tinutulungan ng mga radikal na Hudyo. Makikita ang batayan ng kanilang pananaw sa mga Teoriya ni Samuel Huntington, na sa kanyang "Class of Civilization" ay itinataguyod upang sulsulan ang mga Mambabatas sa Kanluran na salungatin ang Sibilisasyon o Kabihasnan ng Islam. At ang kay Francis Fukuyama na "The End of History" na pinupuri ang Sibilisasyon o Kabihasnan sa Kanluran at ipinahahayag ang kanilang pagiging superyor o nakatataas, at iginigiit ang kanilang karapatan sa patuloy nitong pamamalagi. At nariyan ang "The End of the Era of Ideologies", na ang Paniniwala ng Amerika ay ipinahayag na nakahihigit sa lahat kaysa iba.

 

Itoy isang pananagutan ng mga Muslim na magising at intindihin ang mga pananakot at mga hamon na hinaharap ng mga Muslim ngayon. Mahalaga na hindi tayo magparaya sa mga pampagalit ng mga panatiko na gusto tayong gumanti na wala sa katwiran at bigyan sila ng sapat na dahilan upang lusubin tayo na hindi pa tayo handa. Atin ring pananagutan na magtulungan alang-alang sa diwa ng Pagdadamayan upang pigilan ang masasama nilang samahan laban sa atin. Kinakailangan nating pagkaisahin ang lahat ng ating husay at talino upang ating pabulaanan ang mga kasinungalingan na kanilang ipinapalaganap at ipaliwanag ang katotohanan sa buong mundo. Nararapat lamang na ating itabi ang mga bagay na hindi natin napapagsang-ayunan upang harapin ang mas matinding pananakot.

 

Ang mga Muslim ay kinakailangang maging matatag sa kanilang pagtataguyod sa Islam na ayon sa Quran at Sunnah. Liwanagin nating mabuti na walang pagbibigayan sa ating Paniniwala at sa ating Prinsipyo. Sa pamamagitan nito, yaong mga samahan laban sa Islam ay mawawalan ng pag-asa sa kanilang mga binabalak. Mauunawaan nila na ang dulot ng kanilang mga gawain ay kabaligtaran ng kanilang mga minimithi kapag maipamalas sa kanila na lalong naging matatag at nagka-isa ang mga Muslim ng  kanilang Deen[1] ay tinutuligsa at ang kanilang paniniwala ay nasa bingit ng panganib. Kayat ang pagkakaisa nating mga Muslim ngayon bilang mga Eskolar, Pinuno, at mamamayan ay dapat nababatay sa Quran at ang mapapananaligang Sunnah ng Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang Kapayapaan.

 

Ang mga Arabo at mga Samahang Pang-Islam ay may pananagutan upang magtatag ng isang Pandaigdigang Ugnayan laban sa mga samahang nagkakalat ng sama ng loob sa Islam at mga Muslim. Ang ugnayang ito ay kinakailangan manawagan upang itigil itong nakakalasong kumpanya na naglalayong pigilin ang mga tao na makita ang katotohanan at nagbigay daan sa mundo ng hindi makatarungan at hindi mapigilang pagdaloy ng dugo. Ito rin ay mananawagan na itigil ang mga paninirangpuri sa Islam at sa Propeta, Sumakanya nawa ang Kapayapaan. Karapatan nating hilingin lalong-lalo sa mga pinuno sa Kanluran na sapilitang sinasabihan ang mga Pamahalaang Muslim na pananagutan ang mga gawain ng ilang Muslim na hindi naman naninirahan sa sinasakupan ng kanilang bansa. Nakakabuti sa lahat kung itong mga pinuno sa Kanluran, lalong-lalo ang Amerika na gumawa ng paraan upang matigil ang mga paninirangpuri mula sa mga kilala at maimpluwensiyang tao sa kanilang lipunan. Marami sa kanila ang may malapit na ugnayan sa mga may matataas na tungkulin sa mga liderato na nagbibigay ng pagpapasya sa kanilang Pamahalaan. Tungkulin ng mga Arabo at mga Samahang Pang-Islam na ipaliwanag sa mga radikal na Kristyano at Hudyo na may mithiin na tulungan ang Israel ay siyang may kagagawan sa mga walang saysay na kumpanya laban sa Islam sa pamamagitan ng kanilang impluwensiya sa mga mamamahayag (Sulating Pahayagan, Telebisyon, radyo).  

 

Tungkulin ng lahat ng Muslim na mamuhay ayon sa gabay ng Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang Kapayapaan, at ipamalas sa buong mundo ang kagandahan ng Islam at ang mabuting naidudulot nito sa pamamagitan ng kanyang Habag, Hustisya, at ang kanyang Pagpaparaya. Ang pamamaraan ng Propeta, Sumakanya nawa ang Kapayapaan, na dinala ang kanyang sarili sa mga hindi Muslim ay ang pinakamahusay na pagpapaliwanag sa mga dakilang katangian na hinahanap ng sinuman.

 

Tungkulin ng ating mga manggagawa sa Islam, mga pinuno ng mga dalubhasa, mga mamamahayag sa buong pamayanan ng Arabo at mga Muslim upang harapin sa pamamagitan ng may pakinabang na talakayan sa mga taga-Kanluran, lalong-lalo na tungkol sa mga salungatan, paninirangpuri, mga hindi pagkakapantay, ang mga piling pananaw, ang moral bankruptcy, at ang maraming suliranin na plague ang Kabihasnan sa Kanluran at ang mga mamamayan sa Amerika.

 

Sa ating pagtatapos, aming tinatawagan ang lahat ng mga tao na pigilan sa mga paninirangpuri at mga terorista na nagtatanim ng sama ng loob at kaguluhan upang gumawa ng paraan sa mga suliranin na banta sa ating lahat.

 

 

Pandaigdigang Lupon para sa  Pagtatanggol sa Huling Propeta (PLPHP)

 [1]  Ang pinakamalapit na kahulugan sa wikang Pilipino ay "Isang Pamamaraan ng Pamumuhay".

1
657
تعليقات (0)