Ang Sampung Walang-kabuluhang Bagay

--

Isinalin ni Khalid Evaristo

1. Ang kaalamang hindi isinasagawa.

2. Ang mga gawang walang katapatan o hindi naaayon sa mga matutuwid na huwaran.

3. Ang tinggal na yaman, na hindi nakapagbigay kapakinabangan sa may-ari nito sa panahon ng kanyang buhay, ni hindi siya nagtamo ng anumang biyaya mula rito para sa Kabilang Buhay.

4. Ang isang pusong hungkag sa pagmamahal at pag-asam sa Allah, at walang pagnanais na mapalapit sa Kanya.

5. Ang katawang hindi sumusunod at hindi naglilingkod sa Allah.

6. Ang pagmamahal sa Allah nang walang pagsunod sa Kanyang mga kautusan, ni hindi inaasam ang Kanyang kasiyahan.

7. Ang oras na hindi ginagamit sa paglilinis ng kasalanan o pagsunggab sa anumang pagkakataong makagawa ng kabutihan.

8. Ang isipang ibinubuhos sa pag-iisip sa mga walang-saysay na bagay.

9. Ang paglilingkod o pakikisama sa mga taong hindi makapaglalapit sa iyo sa Allah, ni hindi makabubuti sa iyong buhay.

10. Ang mag-asam ng pag-asa o magkaroon ng pagkatakot sa sinumang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Allah at ng Kanyang Kamay; gayong hindi siya makapagbibigay-kabutihan o kasamaan sa kanyang sarili, ni kamatayan, ni buhay, ni buhaying-muli ang sarili.

Pinagkunan: “Ten Useless Matters” – Ibn ul Qayyim al Jawziyyah

http://www.tanglawbuhay.com/content/view/204/51/

1
6647
تعليقات (0)