Ang Paraiso (Al Jannah)

Abdulmalik Marasigan

 Sa Ngalan ng Allâh ang Mapagpala ang Mahabagin

Ang Kagandahan ng Paraiso ay hindi kayang ilarawan ng isipan at maging ng imahinasyon ng tao. Walang maihahalintulad sa nilalaman ng Paraiso sa anumang bahagi ng mundong ito. Kahit gaano pa kaunlad ang buhay, kahit gaano pa kalayo ang narating, at gaano pa ang taglay na kaligayahan, ang angking kapangyarihan at karangalan na nararanasan sa buhay ng sinumang tao ay hindi kayang pantayan ang nilalaman ng Paraiso. Ito ay inihanda ng Allâh (swt) para sa Kanyang mga alipin na may tunay na pagkatakot sa Kanya. Tanging ang nagsasabuhay lamang ng pananampalatayang Islam (pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng nag-iisang Tagapaglikha) ang siyang makapapasok sa mga pinto ng Paraiso.

Subali’t yaong may takot sa kanilang Panginoon (Allâh) at matapat sa kanilang mga tungkulin sa Kanya, may mga mahaharlikang mga silid na magkapatong-patong, na sa mga ilalim ay may mga umaagos na ilog (sa Paraiso). (Ito) Ang Pangako ng Allâh; at ang Allâh ay hindi bumibigo sa (Kanyang) Pangako. (Az-Zumar, 39:20)

Isang Sahabah ang nagtanong sa Propeta (saws) ng tungkol sa mga tirahan sa Paraiso; at siya ay sumagot ng isang napakagandang sagot: "Ang pader ay ginto at pilak, at sa loob nito ay mabangong musk, ang mga buhangin ay perlas at sapphire, ang lupa nito ay saffron. Sinuman ang makapasok dito ay mapupuspos ng kagalakan at hindi makalalasap ng kalungkutan. Sila ay mabubuhay magpakailanman at hindi na mamamatay. Hindi sila mauubusan ng damit at hindi sila tatanda at lagi silang bata." (Ahmad, Tirmidhi at Ad-Daarimi 3/29).

Ang (walang hanggang Hardin) Paraiso Adn (Eden), kung saan ang mga pinto ay bubuksan para sa kanila (mga sumasamba ng tanging sa Allâh). [Qur'an 38:50]

Ang Pinto ng Paraiso

…At ang mga anghel ay magsisipasok (upang magbigay pagbati) sa kanila sa bawa’t pintuan (ng Paraíso) na nagsasabi: Salaamun Álaikum (Sumainyo ang Kapayapaan), kayong nagtiyaga sa pagtitiis! Tunay na napakahusay ang inyong huling tahanan. [Qur'an 13:23-24]

Walo ang pinto ng Paraiso, isa sa mga pinto nito ay tinatawag na ar-Rayyaan. Ito ay inilaan lamang para sa mga mananampalatayang matapat na nagsisipag-ayuno ayon sa ipinag-uutos ng Allâh (swt).

Iniulat ni Sahl ibn Sa'eedi na ang Sugo(saws) ng Allâh (swt) ay nagsabi:

Sa Paraiso ay may walong pinto. At may isang pinto na kung tawagin ay ar-Rayyaan. Walang sinumang makapapasok dito maliban lamang sa mga taong nagsasagawa ng Pag-aayuno, at matapos na sila ay makapasok ang pintong ito ay ipipinid sa likod nila, at wala ng iba pang papasok dito. (Bukhari at Muslim: 2/214).

Ang Antas ng Paraiso

Ang Paraiso ay binubuo ng iba’t ibang antas, ang ilan sa mga ito ay higit na mataas kaysa sa iba, at ang mananahanan doon ay ayon din sa kani-kanilang antas at katayuan sa Paraiso.

Subali’t sinumang lumapit sa Kanya (Allâh) bilang isang mananampalataya (sa kaisahan ng Allâh), at gumawa ng mabubuti, sila ang mga matataas ang antas (sa kabilang buhay). [Qur'an 20:75]

Iniulat ni Abu Hurayrah na ang Propeta (saws) ay nagsabi: "Sinumang sumampalataya sa Allâh (swt) at sumunod sa Kanyang Sugo (saws), isinagawa nang maayos ang pagdarasal at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, ay makapapasok sa Paraiso sa kapahintulutan ng Allâh (swt). Maging siya man ay nakipaglaban para sa landas ng Allâh (swt) o hindi. Ang mga tao ay nagsabi, O Sugo ng Allâh (swt) maaari ba naming sabihin sa mga tao ang magandang balitang ito? Siya ay nagsabi; ang Paraiso ay may isang-daang antas na inihanda ng Allâh (swt) para sa mga Mujaahideen na siyang nakikipaglaban para sa Kanya, at ang pagitan ng dalawang antas nito ay katulad ng pagitan ng mga langit at mundo. Kaya kung hihiling kayo sa Allâh (swt) ng anumang bagay, hilingin ninyo ang al-Firdaws, kung saan ito ang pinakamainam at pinakamataas na bahagi ng Paraíso…" (Saheeh Al-Bukhari: 11/418.)

Ang Lupa ng Paraiso

Iniulat ni Abu Hurayrah na siya ay nagtanong sa Propeta (saws): "O Sugo (saws) ng Allâh (swt), sa pamamagitan ba ng ano ginawa ang tao? Sinabi niya, mula sa tubig. Kami ay nagtanong, sa ano ba binuo ang Paraíso? At sinabi niya, sa mga tipak na ginto at pilak na ang loob nito ay musk; ang kanyang mga buhangin ay katulad ng mga mamahaling uri ng bato (perlas at rubi), at ang lupa nito ay saffron. Sinumang makapasok dito ay pagkakalooban ng walang hanggang kaligayahan at hindi kailaman malulungkot sa kanyang buhay. Mananatili siya roon at kailanma’y hindi makararanas ng kamatayan. Ang kanyang damit ay hindi kukupas at ang kabataan ay hindi maglalaho." (Ahmad, Tirmidhi at Ad-Daarimi: Hadith # 5630).

Ang Mga Ilog ng Paraiso

At ibigay ang magagandang balita sa mga mananampalataya at gumagawa ng mabubuti, na para sa kanila’y mga Hardin na sa ilalim nito’y mga umaagos na ilog. [Qur'an 2:25]

Iniulat ni Anas ibn Maalik na ang Propeta (saws) ay nagsabi: "Habang ako ay naglalakad sa Paraíso, nakita ko ang isang ilog na ang magkabilang pampang nito ay may malawak na kubol ng mamahaling bato (perlas) at ako ay nagtanong: Ano ito, O Ánghel Jibreel? Sinabi niya: Ito ang Al-Kawthar na ibinigay para sa iyo ng iyong Panginoon. At ang amoy ng putik nito ay halimuyak ng pabangong musk”. (Bukhari: 11/464).

Ang mga Bukal ng Paraiso

Katotohanan, ang Muttaqûn (mga taong may takot sa Allâh at masunurin sa Kanya) ay nasa gitna ng mga Hardin at mga bukal ng tubig (sa Paraiso). [Qur'an 15:45]

Katotohanan, ang Abrâr (mga matutuwid) ay iinom mula sa isang tasang may inuming hinaluan ng Kâfûr (tubig mula sa bukal ng Paraiso). Isang bukal na kung saan ang mga alipin ng Allâh ay magsisi-inom, na magpapaagos nito nang masagana. [Qura'n 76:5-6]

Katotohanan, ang Abrâr (mga matutuwid) ay nasa Kasiyahan (Paraiso). Nasa mga luklukan, (habang) sila ay nagmamasid (sa lahat ng biyayang nakamtan). Iyong mababanaag sa kanilang mga mukha ang ningning ng kasiyahan. Sila ay paiinumin ng inuming dalisay na Rahîq (isang uri ng alak sa Paraiso) na mahigpit na tinakpan. Na nilakipan ng musk (amoy ng pabango). At para rito, hayaang magsumikap yaong nagnanais magsumikap (sa matapat na pagtalima sa Allâh). At (sila’y bibigyan ng) hinaluan (sangkap) ng tubig ng Tasnîm, Isang bukal na inuman ng mga malalapit (sa Allâh). [Qur'an 83:22-28]

At sila’y bibigyan doon ng inumin sa isang tasang hinaluan ng Zanjabil (luya). At naroroon (din), ang isang bukal ng tubig na (kung tawagin ay) Salsabil. [Qur'an 76:17-18]

Ang mga Tirahan sa Paraiso

Subali’t yaong may takot sa kanilang Panginoon (Allâh) at matapat sa kanilang mga tungkulin sa Kanya, may mga mahaharlikang mga silid na magkapatong-patong, na sa mga ilalim ay may mga umaagos na ilog (sa Paraiso). (Ito) Ang Pangako ng Allâh; at ang Allâh ay hindi bumibigo sa (Kanyang) Pangako. (Az-Zumar, 39:20)

Iniulat ni Umm Habeebah na ang Sugo (saws) ng Allâh (swt) ay nagsabi: "Sinumang manalangin ng labindalawang Rak'aahs (extra supererogatory) o (sunnah ar-Rawatib) araw-araw, ang Allâh (swt) ay magtatayo para sa kanya ng tahanan sa Paraiso.”(Muslim, Ahmad, Abu Dawood, Nasaai' at Ibn Maajah: 5/316, Hadith # 6234).

Ang mga Puno at Prutas ng Paraiso

Katotohanan, para sa mga Muttaqûn (mga taong may takot sa Allâh at masunurin sa Kanya), ay magkakaroon ng tagumpay (Paraiso), mga Hardin at malalawak na ubasan. [Qur'an 78:31-32]

Iniulat ni Abu Hurayrah na ang Propeta (saws) ng Allâh (swt) ay nagsabi: "Sa Paraiso ay may isang puno na ang lilim nito ay kasing lawak ng isang-daang taon ng paglalakbay kung ito ay babagtasin ng isang manlalakbay." Pagkatapos sinabi niya (Sugo ng Allâh) bigkasin kung inyong nais (ang Qurán 56:30): "At sa lilim na higit na Pinalawak." (Saheeh al-Bukhari: 6/319).

Iniulat ni Abu Hurayrah na ang Sugo (saws) ng Allâh (swt) ay nagsabi: "Walang puno sa Paraiso na ang mga sanga nito ay hindi yari sa ginto."(Tirmidhi, Ibn Hibbaan at Al-Bayhaqi: 5/150)

Mga Asawa sa Paraiso

At (magkakaroon) ng Hur (magagandang dilag) na may malalaki at kaakit-akit na mga mata (bilang mga asawa ng mga Muttaqûn). [Qur'an 56:22]

Ang mga Mananahanan sa Paraiso

Ang pambihirang katangian ng Paraiso at ang nilalaman nito ay inilalaan lamang ng Allâh sa Kanyang mga matatapat na sumusunod na alipin. Kung ating iisipin ang pagiging alipin ng tao ay napakadali at hindi ito nagdudulot ng anumang pahirap sa kanyang sarili. Subali't ang taoang nagpapahirap sa kanyang sarili upang maging masalimuot ang kanyang buhay sa mundong ito na natutulak sa kanya palabas ng Paraiso. Marami sa atin ang nagsasabing inaasam ang biyaya ng Allâh at hinahangad na mapunta sa Paraiso sa kabilang buhay. Nguni’t hindi gumagawa ng mga bagay na magdadala sa kanya sa Paraiso bagkus itunuon ang buhay sa makamundong bagay.

At yaong mga may takot sa kanilang Panginoon ang siyang mangunguna sa karamihan sa pagpasok sa Paraiso hanggang sa sila ay sumapit doon: ang mga pintuan ay bubuksan at ang mga tagapagbantay ay magsasabi, Kapayapaan sa iyo! Mabuti ang iyong ginawa! Pumasok ka, at manirahan dito magpakailanman. [Qur'an 39:73]

Iniulat ni Abu Hurayrah na ang Sugo (saws) ng Allâh (swt) ay nagsabi: "Ang unang pangkat na papasok sa Paraíso ay magniningning ang kanilang mukha na kasing ganda ng kabilugan ng buwan. Hindi sila dudura at hindi magbabahin ang kanilang mga ilong. Ang kanilang sasakyan ay mga ginto, ang kanilang suklay ay mga ginto at pilak, ang kanilang amoy ay aloe at ang kanilang pawis ay musk. Ang bawa’t isa sa kanila ay may dalawang asawa na ang loob ng kanilang buto ay mababanaag ang kanilang laman dahil sa kanilang sukdulang linaw at ganda. Walang pagtatangi, pagkakaiba, galit at poot mula sa kanila (sa mga mananahanan sa Paraíso); ang kanilang mga puso ay magiging isa, at luluwalhatiin nila ang Allâh (swt) sa umaga at gabi”. (Saheeh al-Bukhari: 6/318)

Ilan lamang ito sa mga katangian ng Paraiso na tunay na makakamtan ng mga matatapat na alipin ng Allâh. At ang lahat ng biyayang ito ay naghihintay sa kabilang buhay. Kung pagsisikapan nating makamtan ang lahat ng biyayang ito, katotohanan magiging mabuti rin ang ating buhay sa mundong ito - habang naghahanda tayo sa tunay na patutunguhan ng buhay. Nawa’y ibilang tayo ng Allâh sa mga papapasukin Niya sa Pinto ng Kanyang Paraiso at makamtan natin ang Kasiyahan at Kagalakan magpakailanman sa Kabilang Buhay. Ameeen.

http://www.tanglawbuhay.com/content/view/119/51/

1
6649
تعليقات (0)