Ang Ilang Mga Katangian ng Diyos

Abdulkhaliq Saripada

Ang paghahayag ng Aklat (ang Qur’an) ay mula sa Allâh, ang Makapangyarihan, ang Maalam. Ang Nagpapatawad ng Kasalanan, ang Tumatanggap ng Pagsisisi, ang Mahigpit sa Parusa, at ang Mapagkaloob (ng biyaya). Walang tunay na diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya: at sa Kanya ang Huling Hantungan. (Kabanata Al-Ghafir – 40:2-3)

Ang Makapangyarihan

Siya ang Nakapangyayari sa lahat ng bagay. Ang bawa’t kapasiyahan Niya hinggil kaninuman ay lagi nang naisakatuparan; walang maaaring kumalaban o mamayani sa Kanya; at walang makaliligtas sa Kanyang kaalaman.

Ang Maalam

Siya ay hindi nagsasabi ng haka-haka lamang sa anumang bagay, bagkus Siya ay may tiyak na kaalaman sa lahat ng bagay. Alam Niya kung ano ang tunay na tagumpay ang nakalaan sa tao, batas at mga kautusang kakailanganin para sa kanyang kapakanan. Bawa’t katuruan Niya ay batay sa talino at tamang kaalaman, at malaya sa anumang kamalian. Walang maitatago sa Kanya ng anumang kilos at gawa ng tao; na batid Niya ang anumang balakin ng tao, na siyang tunay na hangarin ng kanyang mga gawa.

Ang Nagpapatawad ng Kasalanan at ang Tumatanggap ng Pagsisisi

Ang katangiang ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nabubuhay sa pagkakasala na sila ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa pagpapatawad ng Allah, bagkus nararapat nilang ayusin at baguhin ngayon ang kanilang mga sarili kaakibat ng pag-asa na ang kanilang pagsisisi ay tatanggapin ng Allah. Subalit, dapat ding isipin na ang pagbibigay ng kapatawaran sa mga pagkakamali ay tumutukoy lamang sa mga mananampalatayang malaya sa pagtanggi at yaong nakagagawa ng mga kasalanan dahil sa kahinaang loob bilang tao at hindi yaong nagpupumilit sa kapalaluan at pagkakasala.

Ang Mahigpit sa Parusa

Sa pamamagitan nito, ang tao ay binibigyan ng babala na kung ang Allâh ay Maawain sa mga taong sumusunod sa Kanyang landas, gayundin naman na Siya ay mabagsik sa mga taong mapanghimagsik laban sa Kanya. Kapag ang tao ay lumampas sa mga hangganang itinakda ng Allah, samakatuwid nararapat na rin sa kanila ang Kanyang kaparusahan, at ang Kanyang kaparusahan ay kakila-kilabot na yaon lamang mga taong walang bait sa sarili ang magpupumilit sa paggawa ng masama.

Ang Mapagkaloob

Siya ay Mapagkaloob at Mapagbigay: Ang lahat ng nilikha ay nagagawaran sa bawa’t sandali ng Kanyang mga biyaya at Kagandahang-loob. Kaya, anumang tinatanggap ng mga nilalang Niya’y nagmumula lamang sa Kanyang Habag at Awa.

Pagkatapos ng limang mga katangiang nabanggit, may dalawang katotohanang malinaw na binibigyang-diin:

Una, na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allâh, kahit gaano pa karami ang mga diyus-diyusang sinasamba ng tao.

Pangalawa, na ang bawa’t isa’y tiyak na magbabalik sa Kanya: Siya lamang magbibigay ng pagsusulit at magbibigay gantimpala at parusa. Samakatuwid, ang sinumang taong sumasamba sa iba bukod sa Allah, haharapin niya ang kahihinatnan ng kanyang kahangalan.

Pinagkukunan:

Tungo sa Pangunawa sa Qur’an – ni Abul A'la Mawdudi

http://www.tanglawbuhay.com/content/view/108/51/

1
6651
تعليقات (0)