Sino ang Tunay na Diyos?

Mohammad Mendoza

Sino ang tunay na Diyos? Ang maikling lathalaing ito ay naghahangad na mabigyan ng paliwanag ang tungkol dito. Nawa’y pahintulutan ng ating Dakilang Lumikha na maunawaan ng mambabasa kung Sino nga ba Siya at paano Siya dapat kilalanin.

Marami sa mga di Muslim ang nag-aakala na ang Allah(swt) na sinasamba ng mga Muslim ay kaiba sa Diyos na lumikha kay Adan at kay Eva. Marami rin ang hindi nakababatid na ang Diyos na tinatawagan ng mga Muslim sa kanilang pagdarasal ay yaong Diyos na nagpadala ng mga Sugo at Propeta dito sa daigdig katulad nina Noah, Abraham, Moses, Hesus, atbp. Upang maitama ang maling pananaw na ito, ating tunghayan ang ilang mga patunay na naitala sa Banal na Qur’an – ang pangwakas na Aklat na ipinahayag ng Allah sa Kanyang huling Sugo at Propeta na ipinadala sa buong sangkatauhan – si Muhammad bin Abdullah(sas).

At hindi Ko nilikha ang jinn at tao malibang sumamba lamang sila sa Akin. (Kabanata Adh-Dhariyat-51:56)

Malinaw sa talatang nabanggit na ang layunin sa pagkakalikha sa tao ay sumamba lamang sa kanyang Tagapaglikha. Subali't paano sasambahin ng tao ang Allah(swt) kung wala siyang sapat at tamang kaalaman tungkol sa Kanya? Narito ang ilang mga pahayag na makatutulong sa tao sa pagkilala sa Allah(swt), ang Dakilang Lumikha. Tunghayan natin ang talatang ito:

Sabihin! Siya ang Allah, ang Nag-iisa. Allah – ang Walang Hanggan. Ang Ganap – sandigan ng lahat. Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak, at Siya ay walang katulad. (Kabanata Al-Ikhlas-112:1-4)

Ang Allah(swt) ay Nag-iisa. Siya ang Panginoon ng buong sandaigdigan. Siya lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. Nasa Kanya ang mga katangiang magpapatotoo sa Kanyang walang hanggang Kadakilaan. Wala Siyang pangangailangan mula sa Kanyang mga nilikha. Hindi Siya nagkaanak at wala Siyang kabahagi sa Kanyang Pagka-Panginoon. Siya ay Nananatiling Buhay at Tagapanustos sa mga pangangailangan ng lahat ng nilikha. Ang Allahswt ang lumikha ng lahat ng bagay na nasa mga kalangitan at sa kalupaan. Sapat na ang Kanyang Kapangyarihan upang pangalagaan ang mga ito. Hindi Niya kailangan ang anumang bagay na iniuugnay sa Kanyang Kamaharlikaan upang Kanyang mapanatili ang pangangalaga ng buong sandaigdigan. Tunghayan natin ang kahulugan ng Kanyang pahayag na nasusulat sa Banal na Qur’an:

Allah! La Ilaha illa Huwa – walang Tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Al Hayyul-Qayyum – ang Lagi at Nananatiling Buhay, ang Tagapanustos at Tagapangalaga sa lahat ng nilikha. (Kabanata Al-‘Imran-3:2)

At sa iba pang talata:

Siya ang Allah – walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang Tanging Hari, ang Banal, ang Isang Malaya sa anumang kahinaan, ang Nagbibigay ng Katiwasayan, ang Tagapagmasid sa lahat ng Kanyang mga nilikha, ang Makapangyarihan, ang di-Mapaglalabanan, ang Kataas-taasan. Kaluwalhatian sa Allah. Higit Siyang Mataas sa lahat ng mga iniuugnay sa Kanya. (Kabanata Al-Hashr-59:23)

Ang Allah(swt) ang nagmamay-ari ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan ng mga ito. Walang mangyayaring anuman malibang Kanyang pinahintulutan. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala at sa Kanya magbabalik ang lahat ng mga ito. Lahat ng Kanyang mga nilikha ay lumuluwalhati sa Kanyang Kadakilaan. Tunghayan natin ang kahulugan ng isang talata sa Banal na Qur’an:

Sa Kanya ang paghahari ng mga kalangitan at kalupaan. Siya ang nagbibigay-buhay at nagdudulot ng kamatayan. At Siya ang may Kakayahang gawin ang lahat ng bagay. (Kabanata Al-Hadid-57:2)

Siya ang Nagpadala ng mga Sugo at Propeta.

Ang Allah(swt) ang Siyang nagpadala sa lahat ng mga Sugo at Propeta sa buong kasaysayan ng sangkatauhan sa magkakaibang panahon upang magsilbing gabay sa mga taong may tamang pagpapasiya at pang-unawa. At ang bawa't Propeta ay nagturo ng pagsamba lamang sa Allah(swt) – ang Nag-iisang Diyos. Iisa ang pananampalatayang kanilang ipinahayag – ito ang pananampalatayang Islam na nagtuturo ng pagsamba sa Allah(swt) – ang Dakilang Tagapaglikha. Kaya't sinuman ang tumalima sa mga kautusang itinuro ng mga naunang Propeta, sila ay makaaasa ng dakilang gantimpala mula sa ating Panginoon. Ating basahin ang kahulugan ng isang talata sa Banal na Qur’an:

At katotohanan, Aming ipinadala sa gitna ng bawa't Ummah (pamayanan) ang isang Sugo na nagpapahayag: Sambahin lamang ang Allah at iwasan ang Taghût (mga diyus-diyusan). At ang ilan mula sa kanila’y pinatnubayan ng Allah,, at mula sa kanila’y may ilang makatwiran lamang sa sila’y ilagay sa pagkaligaw. Kaya maglakbay sa kalupaan at masdan kung ano ang naging wakas ng mga nagsipagtakwil (sa katotohanan). (Kabanata An-Nahl-16:36)

At sa iba pang talata:

...kaya maniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo. At kung kayo ay naniwala at may takot sa Allah, magkagayon, inyong makakamtan ang dakilang gantimpala. (Kabanata Al-‘Imran-3:179)

Katotohanang ang lahat ng Propetang ipinadala ng Allah(swt) ay pawang mga Muslim sapagka't sila’ y sumunod at tumalima sa kalooban ng Dakilang Lumkha – na siyang kahulugan ng salitang Muslim. Iisa lamang ang pangunahing panuntunan ng pagsamba na kanilang ipinamuhay noong kanilang kapanahunan. Bilang pagpapatunay, tunghayan natin ang nasusulat sa Banal na Qur’an:

Si Abraham ay hindi isang Hudyo o isang Kristiyano, bagkus, siya ay isang Muslim (sumasamba sa Nag-iisang Diyos – ang Allah,) at hindi siya kabilang sa mga nagtambal sa pagsamba sa Allah. (Kabanata Al-‘Imran-3:67)

At sa iba pang talata:

Sabihin: Kami ay naniniwala sa Allah at sa ipinahayag sa amin at sa ipinahayag kay Abraham, at Ismael, at Isaac, Hakob, at sa Al-Asbat (ang 12 anak ni Hakob) at yaong ipinahayag kay Moises at Hesus, at yaong ipinahayag sa mga Propeta mula sa kanilang Rabb (Panginoon). Hindi kami nagtatangi sa bawa't isa sa kanila, at sa Kanya kami sumusuko bilang Muslim. (Kabanata Al-Baqarah-2:136)

Siya ang Nagpadala sa lahat ng Kapahayagan.

Sa paglipas ng panahon magmula pa sa panahon ng unang taong si Adan, ang Allah(swt) ay nagpadala ng mga Kapahayagang magsisilbing gabay at patnubay sa sangkatauhan. Marami sa tao ang tumalima at nagsabuhay ng mga naunang batas. Kabilang dito ang mabubuting angkan ng mga Propetang nauna sa atin. Subali't, marami rin ang nagtakwil at di sumunod sa mga kautusang ito. Kaya naman ang Allah(swt) ay patuloy na nagpadala ng mga Batas para sa ikabubuti ng tao. Hanggang sa dumating ang huling Sugo na si Muhammad bin Abdullah(sas). na isinilang mula sa Angkan ng mga Quraish sa Makkah. Bilang patunay, ating matutunghayan sa Banal na Qur’an:

Siya (Allah) ang nagpahayag sa iyo (O Muhammad) ng Aklat (Banal na Qur’an) na makatotohanan, na nagpapatunay sa anumang ipinahayag na mga Kasulatang nauna rito. At ipinahayag din Niya ang Tawrah (Torah) at ang Injeel (Ebanghelyo). (Kabanata Al-‘Imran-3:3)

At sa iba pang mga talata:

Sabihin: “Ito (Banal na Qur’an) ay ibinaba Niya, na Siyang Nakaaalam sa lihim ng mga kalangitan at ng kalupaan. Katotohanan, Siya ang Laging Mapagpatawad – ang Maawain. (Kabanata Al-Furqan-25:6)

Ang paghahayag ng Aklat (Banal na Qur’an) ay nagmula sa Allah, ang Ganap na Makapangyarihan, ang Matalino. (Kabanata Al-Jathiyah-45:2)

Ang Banal na Qur’an ay katulad ng mga naunang Kapahayagan na nagtuturo ng pagsamba sa Allah(swt) – ang Nag-iisang Diyos. Nakapaloob dito ang mga batas na nagsisilbing gabay tungo sa masagana at mapayapang pamumuhay. Matatagpuan sa Banal na Qur’an ang kasaysayan ng sangkatauhan. Dito matutunghayan ang iba't ibang yugto ng kasaysayan ng bawa't pamayanan na naglalarawan ng maraming kaganapan hinggil sa pamumuhay ng mga naunang tao. Maraming kaparusahan ang idinulot ng Allahswt sa mga suwail at sa mga nagsipagtakwil ng Kanyang Batas. Sa kabila nito, marami pa rin sa tao ang nagmalabis. Gayunpaman, ang Allahswt ay patuloy sa nagkakaloob ng Kanyang Habag sa mga taong nagnanais tumupad sa Kanyang mga Kautusan. Bilang pagpapatunay, tunghayan natin ang nasasaad sa Banal na Qur’an :

Ta-Sin. Ito ang mga talata ng Banal na Qur’an at isang Aklat na nagbibigay-linaw sa lahat ng bagay. Isang patnubay at magandang balita para sa mga mananampalataya (sa Kaisahan ng Allah). (Kabanata An-Naml-27:1-2)

Sa iba pang mga talata:

(Ito ay Kanyang ginawang) matuwid upang magbigay-babala (sa mga di-nananampalataya) sa isang matinding kaparusahang magmumula sa Kanya, at nagbibigay ng magandang balita sa mga mananampalatayang gumagawa ng mabubuti, upang makamtan ang makatarungang gantimpala (ang Paraíso). (Kabanata Al-Kahf-18:2)

Ito (Qur’an) ay isang maliwanag na kabatiran at katibayan sa sangkatauhan, at isang patnubay at habag para sa mga taong may tiyak na pananampalataya. (Kabanata Al-Jathiyah- 45:20)

At katotohanang may dumating na balita sa kanila (Banal na Qur’an) na kinapapalooban ng (sapat na) pagpigil (sa paggawa ng kasamaan). (Kabanata Al-Qamar-54:4)

Ang mga talatang nabanggit mula sa Banal na Qur’an ay paalala sa mga taong may sapat na pang-unawa at babala sa mga taong walang pagpapahalaga sa kanilang kasalukuyang katayuan sa buhay. Maaaring ang iba nama'y sadyang nagpabaya pagkaraang kanilang matunghayan ang mga paalaalang hatid ng Banal na Kasulatan.

Siya ang Nagpadala ng Pananampalatayang Islam. Bilang patunay tunghayan ang bahagi na Kanyang Kapahayagan:

Sa araw na ito, Aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyo, Aking ginawang lubos ang pagpapala sa inyo at itinalaga para sa inyo ang Islam bilang inyong Deen (panuntunan ng buhay). (Kabanata Al-Ma’idah-5:3)

Sa iba pang mga talata:

Katotohanan ang Deen (panuntunan ng buhay) para sa Allah ay Islam. (Kabanata Al-‘Imran-3:19)

At sinumang maghangad ng anumang pananampalataya bukod pa sa Islam, kailanma’y hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa Huling Araw mabibilang siya sa mga talunan. (Kabanata Al-‘Imran-3:85)

Malinaw sa mga talatang nabanggit na ang Allah(swt) ang Siyang humirang sa pananampalatayang Islam bilang isang ganap na pamamaraan ng buhay na ipinahayag sa Kanyang Huling Sugo na si Muhammad bilang gabay sa tao hanggang sa magwakas ang buhay dito sa mundo. Ang Islam ang magsisilbing pamantayan kung ang tao ay nasa tamang landas o nasa pagkaligaw. Napapaloob dito ang mga batas, kautusan, magagandang balita at mga babala na ipinahayag ng Allah(swt) bilang tulong at habag sa sangkatauhan, kahapon, ngayon at hanggang sa kawakasan ng panahong itinakda ng Allah(swt). Tunghayan natin ang kahulugan ng isang talata sa Banal na Qur’an:

Siya (ang Allah) ang nagtalaga para sa inyo ng magkatulad na Relihiyon na itinalaga kay Noah, at yaong Aming ipinahayag sa iyo (O Muhammad), at yaong Aming itinalaga kay Abraham, Moises at Hesus na nagsasabing dapat ninyong itatag ang Relihiyon at huwag magkawatak-watak. (Kabanata Ash-Shura-42:13)

Bilang pagpapatunay ng Kanyang Habag sa sangkatauhan, ang Allah(swt) ay patuloy na nag-anyaya sa tao upang makilala Siya at sumamba lamang sa Kanya. Nagbigay din ang Allah(swt) ang paalaala kung ano ang kahihinatnan ng mga taong magtatakwil sa Kanya. Tunghayan natin ang nasasaad sa Banal na Qur’an:

Katotohanan! Ako ang Allah. La illaaha illa Ana (walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Akin). Kaya, sambahin Ako at magsagawa ng Salaah bilang pag-alaala sa Akin. (Kabanata Ta-Ha-20:14)

Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagbibigay-katambal sa pagsamba sa Kanya. Subali’t pinatatawad Niya ang ibang kasalanan maliban dito sa kaninumang Kanyang naisin. At sinumang magtambal ng iba sa pagsamba sa Allah, tunay na siya ay nakagawa ng isang napakalaking kasalanan. (Kabanata An-Nisa-4:48)

At bilang paalaala sa mga taong nagtakwil, ating mababasa sa Banal na Qur’an:

At sino ang gumagawa ng higit na kamalian kaysa sa isang pinaalalahanan ng mga Ayat (tanda, patunay) ng kanyang Panginoon, at pagkaraan ay tumalikod mula rito? Katiyakang ilalapat ang parusa sa mga Mujrimun (kriminal, makasalanan, di-mananampalataya). (Kabanata As-Sajdah-32:22)

Kabilang sa mga pahayag na nasusulat sa Banal na Qur’an ay ang pagbibigay ng Allah(swt) ng kalayaan sa tao ng pagpili, na siya ay may layang sumunod o sumuway, at may layang tumalima o tumalikod sa paanyaya. Kung siya ay sumunod, siya ay maihahanay sa mga taong nagabayan sa matuwid na landas at magkakamit na dakilang gantimpalang walang sinuman ang makapagbibigay maliban sa Kanya. Sabi ng Allah(swt):

Walang sapilitan sa relihiyon. Katotohanan, ang tunay na landas ay maliwanag kaysa sa maling landas. Sinuman ang di-maniwala sa Taghut(1) at maniwala sa Allah ay tunay na tumangan sa matatag na hawakang kailanman ay hindi mababali. Ang Allah ay Ganap na Nakaririnig ng lahat, ang Maalam. (Kabanata Al-Baqarah-2:256)

Ano ang Biyayang Matatamo ng isang Taong Tumanggap ng Islam?

Sinumang nagnanais manumbalik sa kanyang Panginoon at taus-pusong tumanggap ng Kanyang pananampalataya, may magandang balitang maghihintay sa kanya: ang di-mapapantayang katiwasayan ng kanyang kalooban sa pananatili dito sa mundo at ang walang hanggang kasiyahan at kapayapaan sa Kabilang Buhay. Ang tanging kondisyon upang makamtan ito ay mamuhay nang tama ayon sa mga patnubay na Kanyang ipinahayag sa Kanyang huling Propeta(sas):

Walang alinlangan! Sinuman ang isinuko ang sarili sa Allah (sumunod sa Relihiyon ng Pagsamba sa Nag-iisang Diyos, ang Allah) at siya ay isang Muhsin (gumagawa ng mabuti para sa Allah lamang), magkagayon, ang kanyang gantimpala ay nasa kanyang Rabb (Panginoon). Sa ganito’y walang pangamba at wala silang dalamhati. (Kabanata Al-Baqarah-2:112)

Yaong tunay na matatapat sa kanilang Amanat (ipinagkatiwala sa kanila) at tumutupad sa kanilang mga kasunduan, at yaong maingat na nangangalaga ng kanilang Salawat (pagdarasal sa tamang oras), katotohanang sila ang mga tagapagmana, na magmamana ng Firdaws (pinakamataas na antas ng Paraiso). Sila ay maninirahan doon magpakailanman. (Kabanata Al-Mu’minun-23:8-11)

Ano ang Parusang Naghihintay sa mga Taong Nagtatakwil?

Ang mga taong nagtakwil at nagpabaya sa kanilang tungkuling pagsamba sa Nag-iisang Diyos, katiyakang kapahamakan ang kanilang hahantungan. At ihahanay sila sa mga taong parurusahan at itatapon sa Apoy ng Impiyerno upang kanilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Doon sila mananatili magpakailanman at walang tulong na makakamtan mula sa kanilang Panginoon. Tunghayan natin ang babala ng Allah(swt) ay mga taong makasalanan.

At sino ang higit na gumagawa ng kamalian kaysa sa isang naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah, habang siya’y inaanyayahan sa Islam? At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong Zalimun (di-mananampalataya, mapaggawa ng masama at sumasamba sa diyus-diyusan). (Kabanata As-Saff-61:7)

At yaong mga Fasiq (mga di-mananampalataya at suwail sa Allah), ang magiging tirahan nila ay Apoy. Tuwing sila'y magnanais tumakas mula rito, sila'y dadalhin pabalik at sasabihin sa kanila: "Lasapin ninyo ang parusa ng Apoy na palagi ninyong itinatakwil. (Kabanata As-Sajdah-32:20)

Katotohanan, ang Parusa ng iyong Panginoon ay tiyak na magaganap. Walang sinumang makapipigil nito. (Kabanata At-Tur-52:7-8)

Ang mga talatang nabanggit ay ilan lamang sa mga patunay na tumutukoy sa walang hanggang Kadakilaan ng ating Panginoon – ang Allah(swt). Sinuman ang maniwala at sumamba sa Kanya ay makatitiyak sa dakilang gantimpalang hindi maihahambing sa anumang yaman sa mundong ito. Nawa’y magsilbing paalaala ito sa mga taong nagnanais makamtan ang Paraiso at sa mga taong umaasam ng kaligtasan laban sa Apoy ng Impiyerno sa Kabilang Buhay.

Bilang pangwakas, tayo ay manalangin!

O Allah(swt), Nawa’y igawad Mo sa amin ang Iyong Habag at Kapatawaran. Kaluwalhatian sa Iyo, O Allah(swt)! Katotohanang ipinaalam Mo sa amin ang Iyong mga Tanda upang matanggap namin ang Iyong pagpapala, kahit sadyang di-sapat ang aming pasasalamat sa Iyo. At kami ay naging mga suwail sa hindi namin pagtupad ng aming mga tungkulin bilang Iyong mga abang alipin. Sadyang hindi kami naging makatarungan sa aming mga sarili sa hindi namin pagbibigay sa Iyo ng tamang paggalang. Sadyang kay tigas ng aming mga puso at hindi kami marunong magpakumbaba sa Iyong Kadakilaan at Kapangyarihan.

O Allah(swt), nawa'y ibilang Mo kami sa hanay ng Iyong mga alipin na nagsisikap magampanan ang mga bagay na Iyong itinakda para sa amin.

O Allah(swt), nawa’y palambutin Mo ang aming mga puso at kami'y matutong magpakumbaba sa Iyong harapan.

O Allah(swt), hinihiling namin ang Iyong Kapatawaran, Habag at Pagpapala sa mundong ito at higit sa Kabilang Buhay.

Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah(swt) lamang – ang Panginoon ng mga daigdig. Nawa'y igawad ng Allah(swt) ang kapayapaan at pagpapala kay Propeta Muhammad(sas)., sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng kanyang mga tagasunod na tumatahak sa tamang landas. Ameen.

Taghut. Ang salitang Taghut ay sinasakop ang malawak na kahulugan nito. Ang kahulugan nito ay anumang bagay na sinasamba maliban sa Tunay na Diyos [Allah(swt)], nguni’t ang sinumang hindi sumasang-ayon upang siya ay sambahin ay hindi kabilang dito. Ang Taghut ay maaaring si Satanas, o isang rebulto, bato, bituin, propeta, santo o santa, mga anghel, mga tao na sinasamba at itinuring bilang Taghut. Kung minsan naman ang salitang Taghut ay tumutukoy sa isang huwad na Hukom na nagbibigay na huwag na paglilitis o paghuhusga. Tafsir ibn Kathir, at Surah 4:51)

swt – Subhanahu wa Taala (Ang Papuri ay sa Allâh lamang – ang Kataas-taasan)

sas – Sallallahu Alaihi Wasallam. Isang pangungusap na binabanggit sa tuwing sasabihin o maririnig ang pangalan ni Propeta Muhammad(sas), na isinalin sa isang malapit na kahulugan:

“Nawa’y itampok ng Allah ang pagbanggit sa kanya at ilayo siya sa anumang kamalian (imperfection) at iligtas siya sa anumang kasamaan (evil).”

islamscocg

1
6855
تعليقات (0)