Dalawampung Katangian ng Pananampalataya

--

Tinipon at isinalin ni Khalid Evaristo

Kabilang sa kinatawan ng Azd Suwayd ibn Al-Harith ang nagsalaysay:Isa ako sa pitong kalalakihang inatasan bilang kinatawan na magpunta kay Propeta Muhammad (sallalahu alaihi was-sallam). Nang pumasok kami sa Masjid at nakipag-usap sa kanya, nakita namin ang kanyang kasiyahan sa aming mga anyo. Nagtanong siya kung sino kami.Kami ay sumagot: “Mga mananampalataya kami.”Ngumiti ang Propeta at nagsabi: “May kahulugan ang bawa’t pangungusap. Ano ang kahulugan ng inyong sinabi at ang inyong mga paniniwala?”

Ang aming tugon: “May 15 kaming katangian, ang 5 dito ay ipinag-utos sa amin na paniwalaan ng iyong mga isinugo, at ang 5 ay ipinag-utos sa amin na isagawa, at ang 5 ay bahagi ng aming kaugalian bago pa dumating sa amin ang Islam, na aming pinanatili maliban lamang kung ipagbawal mo ito sa amin.”

Nagtanong ang Propeta: “Ano ang limang ipinag-utos sa inyo ng aking mga isinugo upang inyong paniwalaan?”

Kami ay sumagot: “Ipinag-utos sa amin na maniwala sa Allah, sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo at sa Muling Pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan.”

Nagtanong ang Propeta: “Ano ang limang ipinag-utos sa inyo ng aking mga isinugo upang inyong gampanan?”

Nagsabi kami: Ipinag-utos sa amin ang pagsaksi na walang tunay na diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, ang pagganap ng Salaah, ang pagbabayad ng Zakah, ang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan at ang pagganap ng Hajj kung kaya naming gampanan ito.”

Pagkaraa’y tinanong kami ng Propeta: “Ano ang limang bahagi ng inyong kaugalian bago pa dumating ang Islam na inyong pinanatili?”

Kami ay sumagot: “Ang maging mapagpasalamat sa panahon ng kasaganaan, at maging matiisin sa panahon ng pagsubok. Ang pagtanggap sa anumang kinahinatnan, ang pagpapakita ng katatagan sa pagharap sa kalaban, at ang di pagpapakita ng kasiyahan sa pagsubok at kasawiang nagaganap sa aming mga kalaban.”

Nagsabi ang Propeta: “Ang mga taong ito’y matatalino at nag-aral. Katotohanan, sadyang napakatalino nila upang malapit abutin ang antas ng mga Propeta.”

Pagkaraa’y nagsabi siya: “Magdaragdag ako ng 5 upang magkaroon kayo ng buong dalawampu. Kung gayon nga kayo ayon sa inyong mga tinuran, magkagayo’y huwag mag-imbak na hindi naman ninyo kayang kainin, huwag magpagawa ng mga bahay na hindi naman ninyo titirhan, at huwag magpaligsahan sa mga bagay na inyo namang iiwanan kinabukasan, maging matakot sa Allah kung Kanino kayo magbabalik at mananagot, at maging handa kayo sa tiyak ninyong haharapin na kung saan kayo mananahanan magpakailanman.”

Mula sa aklat: “Muhammad: Man and Prophet” – Adil Salahi, pp.762-763

tanglaw buhay

1
7733
تعليقات (0)