Ang Kalagayan ng Pangaral sa Islam

PLPHL - Shiekh Osama Khayyat

1)   Ang paghahangad ng mga Muslim na mapalapit sa Allah.

2)   Ang kagandahang loob ng pangaral.

3)   Ang kabutihan ng pagtanggap ng pangaral.

4)   Ang kadakilaan ng pagbibigay ng taos-pusong pangaral.

5)   Ang totoong kahulugan ng pangaral ng Allah.

6)   Ang totoong kahulugan ng pangaral ng Kanyang Sugo, Sumakanya nawa ang kapayapaan.

7)   Ang totoong kahulugan ng pangaral sa Aklat ng Allah.

8)   Ang totoong kahulugan ng pangaral sa mga pinunu ng mga Muslim.

9)   Ang totoong kahulugan ng pangaral sa mga Muslim ng pangkalahatan.

10) Ang patuloy na pagdiriwang para sa pagiging masunurin.

 

 

Ang Unang Sermon

O mga Muslim! Ang kagandahan ng buhay na ito kasama na ang lahat ng ningning at kasiyahan ay hindi kailan man naging hadlang para sa mga mapagkumbabang mananampalataya na maging malapit sa Allah, ang pagiging matiisin at ang pagpapasya na hindi kailan man nanghihina.

 

Ang mga tao na ang pangunahing gawain ay ang makamundong kapakanan ay pinag-uukulan ito ng pansin at ang pagseselos ang siyang bantay sa kanilang mga nakamit at mataas na tungkulin sa buhay. Ganoon din ang mga taong may pananaw at pamamatnugot sa tuwid na landas, ang mga tunay na alipin ng Lubos na Mahabagin, ay labis na pinangangalagaan ang mataas na antas ng kanilang pananampalataya, ang walang tigil ns pagtitiwala sa Allah, Kabanalan, ang Kadalisayan ng paniniwala sa kaisahan ng Allah, ang katiyakan ng pagsunod sa Sunnah, at ang kabutihan ng mga pananalita at gawain. Sa ganitong dahilan, habang kanilang iniingatan ang mga biyayang nagmula sa Allah sa mundong ito, hindi nila nakakalimutan sa kanilang isip at puso na ang pinakamahusay na biyaya sa lahat pagkatapos ng paniniwala sa Kanya at sa kaisahan sa Islam ay ang biyaya sa pagkakaroon ng mga tunay na kapatid sa pananampalataya at ang patuloy na pangangaral at pagpapaalala sa Allah, ang mga taong nagpapaalala sa kanyang mga nagawang pagkakamali na lingid sa kanyang kaalaman at kanilang pinapalinawagan siya sa mga bahagi ng mayroon siyang pagkukulang at pinapangaralan siya sa bagay na maaring magdulot sa kanya ng pagkasira. Katotohanan sa pamamagitan ng mga pangaral na ito, ang ganitong mga tao ay napapalapit sa tagumpay at patnubay. 

 

Ang pagkakaunawa sa lahat ng ito ang naniniwala ay boung talino at taos-puso sa mga pahayag ng ilan sa mga Sahabah, ang habag ng Allah nawa'y mapasakanila, ng kanilang sinabi: "Alalahanin mo na ang nagbibigay ng pangaral sa iyo ay ang siyang tunay na nagmamahal sa iyo at ang nagsasabi sa iyo ng palaging matatamis na salita ay siyang nanloloko sa iyo."


O mga alipin ng Allah! Ang pagtanggap ng pangaral at pagpapaalala ay mga dakilang katangian at marangal na ugali; inilalarawan nito ang kabutihan ng pag-iisip at ang mga maayos na katangian at panlabas na kadalisayan. Ang mga taong nagtataglay ng ganitong mapagbigay na ugali ay boung naiintindihan na ang tao ay may pagkakasala at pagkukulang ay palaging magkamali, kanila ring nauunawan na ang katumpakan ay bihira at hindi nila kayang labanan ang kanilang kasamaan at ituwid ang kanilang pagkakamali maliban lamang sa tulong ng Allah at sa tulong at gabay ng mga tapat na mananampalataya na nagbibigay ng pangaral sa kanila.


Ang katumpakan ng mga pagpapahayag na ito ay naiintindihan ng mga taong may buong pang-uunawa sa kahulugan ng salitang "pangaral", tulad ng pagpapaliwanag ng mga Eskolar ng Islam:

 

"Ang nagkamit ng maraming biyaya ay ang tumanggap ng mga pangaral". Ito ay dahil sa ang salitang 'pangaral' sa wikang Arabic ay nangahuhulugan ng "ang pagpapakadalisay" (i.e., ang tao ay napapadalisay mula sa kanyang mga pagkakamali na bunga ng mga pangaral na kanyang tinanggap at ang kanyang pagtupad nito).

 

Paano tayo mag-alinlangan sa katumpakan ng mga salitang ito pagkatapos malaman na kung sino man ang tumanggi na tanggapin ang pangaral ay kahambugan at sinira ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtangging tanggapin ang katotohanan? Hindi ba natatakot ang mga taong ito na tumanggi sa pangaral na maari silang mabilang sa mga inilarawan ng Allah sa Banal na Qur'an:

 

"At ng masabi sa kanya: Matakot sa Allah, ang kayabangan sa kasalanan ay nagpipigil sa kanya. Tama sa kanya ang Impiyerno. At gaano kaawa-awa ang lugar ng pahingaan." (Al-Baqarah: 206)

 

Paano natin mapag-aalinlangan ang kawastuan ng mga salitang ito habang binibigkas nila ang Aklat ng kanilang panginoon sa araw at gabi at mapag-alaman kung paano pinarusahan ng Allah ang nakaraang henerasyon dahil sa kanilang kahambugan, kayabangan at pagtanggi sa pangaral ng mga Propeta at Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan; tulad ng kwento tungkol kay Thamood na kung saan ang mga tao ni Propeta Saleh, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ay tumanggi sa kanyang pangaral at isinara ang kanilang mga tainga sa kanyang mga babala, ang Allah ang nagsabi:

 

"At kanilang tinalian ang babaing kamelyo at sinuway ang ipinag-uutos ng kanilang panginoon at sinabi: O Saleh! Dalhin mo ang iyong ipinangako sa amin, kung tunay ka ngang kabilang sa mga Sugo. At nilipol sila ng lindol at natagpuan silang nagpapatirapa sa kanilang tahanan kina-umagahan. At hinarap sila ni Saleh at sinabi: O aking mga tao! Akin nang naipahayag sa inyo ang mensahe ng aking Panginoon at pinangaralan ko kayo ngunit ayaw ninyo sa mga mangangaral." (Al-A'raaf: 77-79)

 

Mga Alipin ng Allah! Dahil sa marangal na luklukan at ang antas ng kadakilaan ng mga nagbibigay ng taos-pusong pangaral na ang Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ay binigyan diin sa mga gustong maging Muslim. Si Ziyaad Ibn Alaaqah, Kahabagan nawa siya ng Allah. Sa araw ng Al-Mugheera Ibn Shu'bah, Kahabagan nawa siya ng Allah, na namatay pagkatapos niyang pinuri at pinaluwalhatian ang Allah: Ang takot ay sa Allah lamang, at panatilihin ang kaayusan at katahimikan hanggang sa dumating sa inyo ang bagong pinunu. At kanyang sinabi: 'Hilingin sa Allah na patawarin ang inyong pinunu (Al-Migheerah) sapagkat dati na niyang minahal ang paghingi ng kapatawaran mula sa Allah kaya't kanyang ipinagpatuloy ang sinasabi: 'Galing ako sa Propeta ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan, at sinabi sa kanya: Gusto kung ibigay sa inyo ang pangako ng pagiging Muslim, kanyang binigyan diin ang kahalagahan nito sa kanyang sinabi: "Kinanakailangan kayong magbigay pangaral sa bawat Muslim," kaya't nangako akong gawin ito. Ipininapangako ko sa Panginoon sa Masjid na ito! Sinasabi ko ito bilang taos pusong pangaral sa inyo (bilang panata sa Propeta, Sumakanya nawa ang kapayapaan)." (Bukhari).


Mga Minamahal kong mga Kapatid! Hindi nakapagtataka na ang kahulugan ng Islam ayon sa pagpapaliwanag ng Propeta Muhammad Sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang pagbibigay ng pangaral. Iniulat ni Tameen Ad-Daari, nawa'y pagpalaan siya ng Allah, na sinabi ng Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ng tatlong ulit:

 

"Ang Deen ul-Islam ay pagbibigay ng pangaral." Tinanong siya ng mga sahabah: "Kanino O Propeta ng Allah?" Ang sagot niya: "Ang Allah, ang Kanyang Aklat, ang Kanyang Sugo, sa mga pinuno ng mga Muslim at sa mga Muslim ng pangkalahatan." (Muslim)

 

Si Imam Ibn Hajar, nawa'y kahabagan siya ng Allah, ang nagsabi tungkol sa Hadith na ito:  

 

v      Ang pangaral ng Allah ay nangangahulugan ng pagsasagawa ng dalisay na kaisahan sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisahan ng Allah, ang Kanyang Banal na Pagka-panginoon at lahat ng Kanyang mga pangalan at katangian; ang pagsuko sa Kanya ng panloob at panlabas; ang pagsaalang-alang sa karapatan ng Allah bago ang iba; ang paggawa ng mga bagay ng ikalulugod ng Allah; ang takot sa kanyang galit at parusa sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga gawaing nagiging sanhi ng hindi pagsunod sa Kanya; at ang pagsusumikap na tulungan ang mga suwail na bumalik sa landas ng Allah.

 

v      Ang pangaral sa Aklat ng Allah. Ito ay nangangahulugan ng ito'y pag-aralan; ituro sa iba; ang pagsasabuhay sa mga katuruan nito; ang pag-aaral kung paano ang tamang pagbigkas nito; pag-intindi at pang-unawa sa mga kahulugan nito; panindigan ang mga hangganan na kanyang itinatag; at ang pagtatanggol nito laban sa mga pagtutuligsa at paninira ng mga sinungaling at mga mangkakatha.

 

v      Ang pangaral sa Sugo ng Allah, Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ay nangangahulogan ng pagmamahal sa kanya; pagsunod sa kanya; pagtatanggol sa kanya (i.e. ang kanyang Sunnah); pagbuhay sa diwa ng Sunnah sa pamamagitan ng pag-aaral nito; pagtuturo sa iba at pagsasabuhay nito; ang tularan siya sa kanyang mga salita at gawa; at ang pag-iwas ng Bida'a at mga pagmamalabis sa bagay na nauukol sa Islam.

 

v      Ang pangaral sa mga pinuno ng mga Muslim. Ito ay nangangahulugan ng pagtulong sa kanila upang magampanan at matupad ang kanilang mga tungkulin; paalalahanin sila kapag sila'y nagpapabaya o nakakalimot at pinagkaka-isa ang mga tao sa kanilang pamumuno. Ang mga pinuno ng mga Muslim ay kinabibilangan din ng mga pinuno sa Kaalaman, tulad ng mga kilalang Eskolar; ang pangangaral sa kanila ay nangangahulugan ng pagpapalaganap ng kaalaman na kanilang ipinamahagi ganoon din ang mga magaganda nilang katangian.

 

v      Ang pangkalahatang pangaral sa mga Muslim. Ito ay nangangahulogan ng pagiging mabuti sa kanila, ang pagiging bahagi ng mga gawain para sa kanilang ikabubuti; ang pagtatanggol sa kanila laban sa mga pananakit o sakuna na maaring maging sanhi ng kanilang dalamhati o sakit; ang pagmamahal sa kanila sa mga bagay na minamahal ng bawat isa para sa kanyang sarili; at kapootan ang mga bagay na magdudulot ng dalamhati sa kanila, tulad ng pagkapoot ng bawat isa na maaring magdulot ng dalamhati sa kanilang sarili. 

 

 

Ang Pangalawang Sermon

 

Mga Alipin ng Allah! Isa sa mga usapin na tinalakay ng mga sumunod sa mga Sahabah, Nawa'y kahabagan sila ng Allah, ay ang Eid o Pagdiriwang ng Islam at kung ano ang kanilang kahalagahan at kahulugan. Ang iba sa kanila ang nagsabi: "Ang Eid ay anumang araw na naging masunurin sa Allah." Ang ibig sabihin nito ay ang mga araw na ito ay naging sanhi ng galak at kaligayahan tulad ng sa 'Eid', subalit ang mga araw na ito ay mga pagdiriwang na ito ay hindi tulad ng mga pagdiriwang na sangayon sa katuruan ng Islam.


Mga Alipin ng Allah! Katotohanan bawat araw na ang Muslim ay nakapagpipigil mula sa pagiging suwail sa Allah ay isa sa mga araw ng pagdiriwang, kaya't magsumikap palagi na iwasan ang mga gawaing hindi pagsunod sa kagustuhan ng Allah upang ang lahat ng iyong mga araw ay pagdiriwang. 

 

1
866
تعليقات (0)