Sabr (Pagtitiis / Pagpipigil / Pagpapaumanhin / Pagtitiyaga)

Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Tinipon at isinalin ni Khalid Evaristo

Ang pagpigil sa ating sarili laban sa kawalan ng pag-asa at sa pagkatakot. Ang pagpigil sa ating dila sa pagdaing o pagreklamo sa tao. Ang pagpigil sa ating kamay sa pagsampal sa sariling mukha at pagpunit ng damit (halimbawa: pagwawala) sa panahon ng hinagpis at sa tindi ng pagkabalisa.

Ang mga Paham sa Islam ay nagsabi:

Ang taong may pagtitiis ay yaong inihanda ang sarili na harapin ang kahirapan at mga suliranin. (Abu Uthman)

Ang kahulugan ng pagtitiis ay manatiling malapit sa Allah at tanggapin nang mahinahon ang mga pagsubok na Kanyang ipinadadala, nang walang pagdaing o pagkalungkot. (Amr Ibn Ithman-Al-Makki)

Ang pagtitis ay pagsunod sa mga batas ng Qur’an at ng Sunnah ng Propeta. (Al-Khawwas)

Ang pagtitiis ay ang paghahanap sa tulong ng Allah. (Ali ibn Abi Talib)

Ang pagtitiis ay yaong pagturing sa panahon ng kaginhawahan at sa panahon ng kahirapan nang magkatulad, na laging nasisiyahan sa lahat ng panahon. (Abu Muhammad Al-Hariri)

Pinagkunan: Patience and Gratitude – Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Tanglaw buhay

1
8873
تعليقات (0)