Ang Diwa ng Pagpapatirapa

Ahmed Baguec

 

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Diwa ng Pagpapatirapa

[Ahmed Baguec ®]

 

 

Sa pagpapari sa simbahang Katoliko, bago maging ganap na pari ang isang mag-aaral pagkatapos ng mahabang panahon na ginugul (i.e. ng siyam hanggang labing-isang taon sa kolehiyo ayon sa Konggregasyon) ay kinakailangang dumaan sa isang panghuling rituwal na kung tatawagin ay ‘Ordinasyon’. Dito babasbasan ang isang nagtapos sa lahat ng ipinag-uutos ng pamunuan ng simbahan tulad ng mga Obispo at isa sa bahagi ng rituwal ay ang pagpapatirapa bilang tanda ng pagsuko at pagtalima sa batas ng simbahan at ang pag-aalay sa kanyang buong buhay sa pagsisilbi kay Hesus. Kasama rin sa rituwal na ito ay ang pagsumpa na kailanman ay hindi mag-aasawa at manatiling binata (i.e. Soltero). Samakatuwid ang pagpapatirapa ay isang pribilehiyo o tanging karapatan sa pamunuan ng simbahang katoliko lamang at hindi isang pangkalahatang gawain ng mga taga-sunod sa simbahan bilang tanda ng pagsuko at pagtalima alinsunod sa kanilang katuruan.

 

Sinabi ng AllahU:

 

Samakatuwid, inyong alalahanin Ako (sa pagdarasal at pagluwalhati). Aalalahanin Ko (rin) kayo. Magkaroon kayo ng damdamin ng pasasalamat sa Akin (sa hindi mabilang na biyaya na ipinagkaloob Ko sa inyo), at huwag magtakwil sa pananampalataya. [Qur'an, 2:152]

 

At (gunitain) nang ipahayag ng inyong Panginoon sa madla: “Kung kayo ay may utang na loob ng pasasalamat (sa pamamagitan nang pagtanggap sa Pananalig at pagsamba lamang sa Allah), kayo ay higit Kong pagkakalooban (ng Aking mga Biyaya), subalit kung kayo ay walang pasasalamat (walang pananampalataya), katotohanan, ang Aking parusa ay tunay na matindi.” [Qur'an, 14:7]

 

Matutunghayan natin dito na ang pagpapatirapa ay isang kautasan ng AllahU sa lahat ng naniniwala at ito'y isang tungkulin na nararapat tuparin bilang pagluwalhati at pasasalamat. Sapagka't ang As-Salah ay bahagi ng limang haligi ng Islam, pangalawa sa As-Shahada, ang pagtupad nito ay hindi maipagkaila ang kahalagahan sa isang naniniwala.

 

Sinabi ng AllahU:

 

At alalahanin nang Aming gawin ang Tahanan (ang Ka’ba sa Makkah) bilang isang lugar ng pagtitipon sa mga tao at isang lugar ng kaligtasan. At kayo ay Aming dinala sa Himpilan ni Abraham bilang isang lugar ng dalanginan at Aming ipinag-utos kay Abraham at Ismail na nararapat nilang dalisayin ang Aking Tahanan sa mga tao na pumapalibot dito, o namamalagi rito (sa pag-aala-ala sa Allah), o sa mga yumuyuko at nagpapatirapa rito (sa pananalangin). [Qur'an, 2:125]

 

Ang pagdadasal (Salah) ay ipinag-uutos kay Propeta Muhammadr, noong umakyat siya sa kalangitan. Higit pa rito, nang ang AllahU ay pinuri ang mga naniniwala, gaya ng sa Surah Al-Mu’minoon, ang isa sa mga unang paglalarawan na Kanyang binanggit ay ang debosyon sa Pagdadasal (Salah).

 

Minsan tinanong ng Propetar ang tungkol sa pinakamabuting gawain. Ang Propetar, ay nagpahayag ang pinakamahusay na gawain ay ang pagdadasal (Salah). Paulit-ulit na tinatanong ng lalaki, ang unang tatlong ulit, muling sinagot ng Propeta Muhammadr, “Ang Pagdadasal (Salah).” At ipinahayag niya sa pang-apat na ulit na sagot, “Jihad sa landas ng Allah.” [Ito ay mula sa hadeeth na tinipon ni Ahmad and ibn Hibban, ang hadeeth ay hasan. Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Targheeb wa al-Tarheeb (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1982), vol. 1, p. 150]

 

Ang kahalagahan ng pagdadasal (Salah) ay inilarawan sa maraming pagpapahayag ng Propetar. Halimbawa, binanggit ng Propetar;

 

“Ang unang bagay na lilitisin sa Araw ng Paghuhukom ay ang Pagdadasal (Salah). Kapag ito ay maayos, ang lahat ng iba niyang gawain ay maayos. At kapag ito ay masama, ang lahat ng ibang gawain ay masama rin.” [Tinipon ni al-Tabarani. Ayon kay al-Albani, ito’y sahih. Al-Albani, Sahih al-Jami, vol.1, p. 503].

 

Ang kahalagahan ng pagdadasal (Salah) ay nasusukat sa katotohanan na kahit na ano man ang ating mga gagawin sa buhay na ito, ang pinakamahalaga ay ang ating ugnayan sa ating tagapaglikha, ang AllahU, ito ay ang ating Imaan [paniniwala], Taqwa [takot sa AllahU], Ikhlas [pagkadalisay], Ibaadah [pagsamba]. Ang ating ugnayan sa AllahU ay kapwa inilalarawan at ginagampanan ganoon din ang pagpapabuti at pagpaparami nito sa pamamagitan ng pagdadasal (Salah). Kaya’t kapag ang pagdadasal (Salah) ay tanggap at maayos ng AllahU, ang lahat ng gawain ay tanggap at maayos din; at kapag ang pagdadasal (Salah) ay hindi tanggap at maayos, ang lahat ng mga gawain ay hindi tanggap at hindi maayos, ayon sa mismong pagpapahayag ng Propetar.

 

Sa kabilang bahagi, ang kahalagahan o kahulugan ng pagpapatirapa ay hindi sa panahon ng pagsasagawa lamang nito kundi kabilang ang mga bagay na napapaloob sa diwa nito na sumasaklaw sa ating paniniwala na nailalarawan ng ating pang-araw-araw na gawain. Nabanggit natin sa una kung paano binigbigyang halaga ng mga kuffaar (katoliko) ang pagpapatirapa at ginawa pa itong isang karangalan sa iilan lamang sa pamunuan ng simbahan subali't kapansin-pansin ang kahulugan nito sa kanila o ang diwa nito sa kanila bilang tanda ng – 'pagsunod at pagtalima'. Hindi ba na ang mga Muslim ang higit na may karapatan nito? Sa tuwing ang adhan ay tinawag, hindi ba't tayo'y sumusunod at tumatalima sa ating pagsasagawa ng As-Salah? Sa ating pagpapahayag at pagsasaksi (La Ilaha Illa Allah, Muhammad ar-Rasul Allah) na walang ibang Diyos na nararapat sambahin maliban sa AllahU, at si Muhammadr ay ang huling propeta at sugo ng AllahU ay ang pagtanggap sa kaisahan ng AllahU at ang Kanyang Propetar. Ganoon din ang pag-aayuno (sawm), pagbabayad ng zakat, at pagsasagawa ng Hajj sa mga may kakayahan ay kabilang sa limang haligi ng Islam at lahat ginagampanan at tinutupad ng bawat Muslim.

 

Ayon sa pangkaraniwang pagbibigay kahulugan sa Al-Islam ay ang pagsuko, pagsunod at pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Allahr at sa Propeta Muhammad na sugo at alipin ng AllahU at ang mga Muslim ay ang mga taga-sunod ng Al-Islam. Mapapansin natin dito ang tatlong pangunahing salita: ang 'pagsuko', 'pagsunod' at 'pagtalima', na sadyang naglalarawan sa tungkuling napapaloob sa limang haligi ng Islam. Samakatuwid napapaloob sa ating pagtanggap ng Al-Islam ang, pagsunod at pagtalima sa kautusan ng nag-iisang AllahU at sa Propeta Muhammad na sugo at alipin ng AllahU. Subali't ilan sa mga Muslim na ito ang tunay ngang sumusuko, sumusunod at tumatalima sa kautusan ng nag-iisang AllahU at sa Propeta Muhammadr na sugo at alipin ng AllahU?

 

Sinabi ng AllahU:

 

Ipagbadya (O Muhammad): “Sundin ninyo ang Allah at ang Tagapagbalita (Muhammad).” Datapuwa’t kung sila ay tumalikod, kung gayon, ang Allah ay hindi nalulugod sa mga hindi sumasampalataya. [Qur'an, 3:32]

 

Siya na tumatalima sa Tagapagbalita (Muhammad), ay katotohanang tumatalima sa Allah, datapuwa’t siya na tumatalikdan, kung gayon, ikaw (O Muhammad) ay hindi Namin isinugo upang maging tagapagbantay nila. [Qur’an, 4:80]

 

Hindi marapat sa isang nananampalataya, lalaki man o babae, na kung ang isang bagay ay napagpasyahan na ng Allah at ng Kanyang Tagapagbalita, na magkaroon pa kayo ng pamimilian sa kanilang pasya; at kung sinuman ang sumuway sa Allah at sa Kanyang Tagapagbalita, katotohanang siya ay napaligaw sa maling landas. [Qur'an, 33:36]

 

Ang isa sa mga bagay na labis binigyang kahalagaan sa katuruan ng Islam ay ang pagmamalasakit at ang pagdadamayan sa ating kapwa Muslim. Subali't karamihan sa mga tao ngayon ay sadyang salat sa pang-unawa sa diwa nito dahilan marahil sa pagkamasarili o pagsawalang bahala o labis na pagkalasing sa luho ng mga makamundong bagay.

 

Si Propeta Muhammadr ay nagsabi:

 

"Makikita ninyo ang mga nananampalataya sa kanilang pagdadamayan at pagmamahalan sa isa't isa kagaya ng isang katawan.  Kung ang isang bahagi ay may karamdaman, ang ibang bahagi ay nakiki‑isa sa pagdaramdam at siphayo." [Bukhari at Muslim]

 

"Isinusumpa ko sa Allah na may hawak ng aking kaluluwa, ang isang alipin (sumusunod sa Allah nang walang pagtutol) ay hindi magiging isang tunay na nananampalataya hangga't hindi niya naisin sa kanyang kapuwa kung ano ang nais niya sa kanyang sarili." [Bukhari at Muslim]

 

"Sinumang magbigay sa pangangailangan ng aking tagasunod na naglalayong bigyan siya ng kasiyahan, binigyan niya ako ng kasiyahan.  Siya na nagbigay kasiyahan sa akin ay nagbigay kasiyahan sa Allah. At siya na nagbigay kasiyahan sa Allah ay ipapasok siya ng Allah sa Paraiso."  [Baihaqi]

 

"Ang mga nananampalataya sa isa't isa ay katulad ng isang gusali na ang mga bahagi nito ay umaalalay sa isa't isa."  [Bukhari at Muslim]

 

"Ang isang Muslim ay kapatid sa kapuwa Muslim; hindi niya ito ginagawan ng masama o hinahayaang magdusa. Kung sinuman ang tumulong sa pangangailangan ng kanyang kapatid, tutulungan siya ng Allah sa kanyang pangangailangan. Kung sinuman ang mag‑alis sa ligalig ng kanyang kapatid, aalisin ng Allah ang ligalig sa kanya sa Araw ng Pagbabangong-Muli. Kung sinuman ang magtago sa lihim ng kapatid, itatago ng Allah ang kanyang mga lihim sa Araw ng Pagbabangong-Muli." [Bukhari at Muslim]

 

"Tulungan ang inyong kapatid maging siya ay mapang-api o inaapi." May isang tao ang tumutol, "O Sugo ng Allah, tutulungan ko siya kapag siya ay naaapi, subali't paano ko siya tutulungan kung siya ay gumagawa ng pang-aapi" Siya ay sumagot, "Pigilin mo siya sa kanyang pang-aapi. Iyon ang tulong mo sa kanya." [Bukhari at Muslim]

 

Ganoon din ang pagpapahalaga at pagbibigay sa nararapat na paggalang at karapatan sa ating kapwa lalong-lalo sa ating mga kapatid na Muslim. Tungkulin nating iwasan ang mga bagay na maaring magiging sanhi ng kaapihan ng iba sa pamamagitan ng ating mga kamay, dila (pananalita), pag-iisip, atp.

 

Si Propeta Muhammadr ay nagsabi:

 

"Ang Muslim ay siya na sa kanyang dila at kamay ay ligtas ang kapwa Muslim" (Ang Muslim ay hindi dapat manakit ng iba maging sa salita o sa gawa). [Bukhari at Muslim]

 

"Walang idudulot ang magaspang na salitaan kundi kabastusan, at walang idudulot ang pinong salitaan kundi kabutihan." [Tirmidhi]

 

"Ang isang Muslim ay kapatid sa kapuwa Muslim: hindi niya ito ginagawan ng masama, tinatalikuran o hinahamak. Ang kabanalan ay natatagpuan dito (itinuro ang dibdib ng tatlong ulit). Ang paghamak sa kapatid na Muslim ay sadyang napakasama upang gawin ng isang Muslim. Ang dugo, ari‑arian at dangal ng bawa't Muslim ay sagrado (banal) sa isang Muslim."  [Muslim]

 

Marapat din nating panatilihing dalisay ang ating puso't isipan na maaring maging magdudulot upang malabag natin ang katarungan, mahusgahan at malapastangan ang dangal ng iba.

 

Si Propeta Muhammadr ay nagsabi:

 

"Huwag mapoot sa isa't isa, at huwag mainggit sa isa't isa, at huwag tumalikod sa isa't isa. O sumasamba sa Allah!  Maging magkakapatid. Hindi pinahihintulutan sa sinumang Muslim na talikuran (di-kausapin) ang kanyang kapatid nang higit sa tatlong araw."  [Bukhari]

 

Iwasan ang paghihinala, sapagka't ang paghihinala ay pinakamasamang uri ng kasinungalingang masasabi. Huwag maging mausisa sa bawa't isa, o maniktik (manubok) sa isa't isa. Huwag magpaligsahan sa pagtataas ng halaga. Huwag mainggit sa isa't isa. Huwag mapoot sa isa't isa. At huwag manirang-puri sa isa't isa. Bagkus maging mga alipin (pagsunod nang walang pagtutol sa Allah) at maging magkakapatid sa isa't isa." [Bukhari at Muslim]

 

At huwag tumalikod at sumira sa pagtitiwala ng iba sa inyo, maging tapat sa inyong mga kasunduan, at maging patas sa pakikitungo sa kaninuman.

 

Si Propeta Muhammadr  ay nagsabi:

 

"Ibigay ang iyong tiwala sa nagtitiwala sa iyo, subali't huwag dayain ang nandadaya sa iyo." [Tirmidhi, Abu Dawud and Darimi]

 

Kaya’t dahilan sa kanilang hindi pagtupad ng kanilang Kasunduan, sila ay Aming isinumpa, at hinayaan Namin ang kanilang puso ay tumigas. Sila ay nagpapalit (o nagbabago) ng mga salita sa kanyang (tamang) kahulugan at lubha nilang iniwan ang magandang bahagi ng Kapahayagan na ipinadala sa kanila. At kayo ay hindi matitigil na makatuklas ng pandaraya sa kanila, maliban lamang sa ilan sa kanila. Datapuwa’t sila ay inyong patawarin at kalimutan (ang kanilang masasamang gawa). Katotohanang ang Allah ay nagmamahal sa Al-Muhsinun (mga gumagawa ng kabutihan, ang mga nagbibigay ng kagandahang loob sa mga karapat-dapat). [Qur'an, 5:13]

 

Ang mga naunang nabanggit na mga hadith at mga ayat mula sa Qur’an ay ilan lamang sa mga kautusan ng AllahU at ng Kanyang Propetar na bahagi ng pagsasabuhay sa diwa ng pagpapatirapa (pagsunod at pagpapakupkop). Datapwa’t likas na suwail ang tao, bunga nito napakaraming mga Muslim ang nagdurusa, siniraan ng puri, nilapastanganan ang dangal, pinagbintangan ng mga walang katotohanang paratang, naapi, pinagtawanan at mga pamilyang winasak, ito ay marahil sadyang makapangyarihan ang ‘pagsunod sa hawaa (pagnanais at pagkamuhi), o kaya’y bunga ito ng ‘pangingimbulo’ at poot sanhi nito, o kaya’y bunga ito ng ‘kakumpitensiya na may maitim na budhi’ at ‘masamang pakikipagpaligsahan’. Nguni’t ang Islam ay ang panuntunan sa buhay ng bawa’t Muslim at siyang nagsisilbing gabay sa tuwid na landas at tungkulin nating sumunod upang makamit ang kaligtasan.

 

Sinabi ng AllahU:

 

Katotohanan! Ang tao ay nasa kawalan (at pagkapahamak), [Qur’an, 103:2]

 

Maliban sa mga sumasampalataya (sa Kaisahan ng Allah at sa Islam), at nagsisigawa ng mga kabutihan at  magkabalikat sa pagtuturo ng Katotohanan (nagtatagubilin sa kanya [kanila] na magsagawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na ipinag-uutos ng Allah at pag-iwas sa lahat ng masasamang gawa na ipinagbabawal ng Allah), at nagtatagubilin sa isa’t isa  sa pagtitiyaga at pagiging matatag (sa mga pagdurusa, kapinsalaan, at sakit na maaaring maranasan ng sinuman sa panahon ng kanyang pangangaral ng Kanyang Pananampalataya, atbp., tungo sa Kapakanan ng Allah). [Qur’an, 103:3]

 

Samakatuwid isang malubhang pang-aapi mula sa isang Muslim ang siyang magdudulot o maging katulong sa pagdurusa at pasakit sa kapwa Muslim.

 

Sinabi ng Propeta Muhammadr:

 

"Isang labis na kasamaan ang hamakin ang kanyang kapatid. Itinuturing ng isang Muslim na ang dugo, ari-arian at dangal ng kapuwa Muslim ay sagrado (banal) at di-malalabag."  [Muslim]

 

 

 

----- + -----

 

Copyright © 2005

Pandaigdigang Lupon para sa Pagtatanggol sa Huling Propeta

Ahmed Baguec

 

­­­----- + -----

1
3216
تعليقات (0)