Ang Pambungad

Dr. Muhammd Ali Alkhuli

Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin

 

 

ANG PAMBUNGAD

 

 

Si Propeta Mohammad, Sumakanya nwa ang kapayapaan - (saws), ay isinilang noong 570 A.D. sa lunsod ng Makkah sa Arabia. Noong siya ay nasa gulang ng apatnapu, siya ay tumanggap ng Kapahayagan mula sa Allah. Ang mga talata ng Banal na Qur'an ay unti-unting inihayag kay Propeta Mohammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa loob ng dalawampu't - tatlong taon sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Siya ay namatay sa gulang na animnapu't-tatlong taon.

 

Ang Banal na Qur'an ay ang tunay na Salita ng Allah at ito ay ang pangunahing saligan ng Islam. Ang pangalawang saligan ng Islam ay ang "Sunnah" - mga Tradisyon ni Propeta Mohammad (saws). Ang mga ito ay inihayag din ng Allah kay Propeta Mohammad (saws). Ang Banal na Qur'an ay inihayag sa salita at kahulugan, samantalang ang mga Sunnah ay inihayag sa kahulugan lamang.   Ang mga inihayag na Sunnah ay may tatlong uri: kung ano ang Winika, Ginawa, at Pinahintulutan ni Propeta Mohammad (saws).

 

Ang mga Tradisyon ni Propeta Mohammad (saws) ay mahahalagang bahagi ng Islam na pinagtibay ng Allah sa Banal na Qur'an. Ito ay nagpapaliwanag at nagpapakita kung paano isagawa ang pagsamba na nasasaad sa Banal na Qur'an, o kaya'y nagbibigay ito ng detalye sa mga maiikling talata sa Banal na Qur'an.  Ito rin ay nagtatangi sa masasaklaw na pahiwatig sa mga talata ng Banal na Qur'an, o kaya'y nagbibigay ng malawak na paliwanag sa mga pagbabawal nito.

 

Ang Muslim ay kailangang sundin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Banal na Qur'an at manatiling tapat sa mga Tradisyon, sapagka't ang mga ito ay inihayzg din ng Allah. Ang mga Winika ni Propeta Mohammad (saws) ay tinatawag na "Hadith". Sa Aklat na ito ay ilalahad ang ilan lamang sa mga Hadith upang bigyan ang mambabasa  ng  kaalaman  sa  kadakilaan  at  kabantugan ng Islam. Ang mga Hadith ay tumatalakay sa iba't-ibang paksa kagaya ng pananampalataya, kaalaman, Wudhu (pagpapakadalisay), Salaah (pagdarasal), Zakat (kawanggawa), Sawm (pag-aayuno), Hajj (paglalakbay sa Makkah), pangangalakal, pag-aasawa, pamumuno, pagkain, pananamit, pag-uugali, atbp. Ang mga Hadith ay orihinal na isinulat sa wikang Arabik. Ang inyong matutunghayan sa aklat na ito ay salin lamang ng kanilang kahulugan. 

 

Nawa'y tulungan tayo ng Allah na tumalima sa Kanya at ipamahagi ang Kanyang Salita, Ameen.

 

 

Dr. Muhammad Ali Alkhuli

Riyad, Saudi Arabia

P.O. Box 4274

 

 

1
2090
تعليقات (0)