Paunang Salita

Khalid Evaristo

Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin

 

Paunang Salita

 

 

Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Iisa, ang Banal, ang Kataas-taasan, ang Mapagpatawad at ang Mahabagin. Walang lakas at walang kakayahan malibang Kanyang pahintulutan - ang Makapangyarihan, ang Maalam. Ako ay lubusang umaasa sa Kanyang habag, Siya ang aking sinasamba at sa Kanya ang aking ganap na tiwala. Nawa'y bigyang laya ng Allah sa anumang pagkukulang si Propeta Muhammad - ang huling Sugo, isang Habag sa sangkatauhan, at ang nagluluningning na tanglaw. Pagpalain nawa ng Allah ang pamilya ng Propeta (saws)[1], ang kanyang mga Sahabah (kasamahan) at ang lahat ng kanyang tagasunod hanggang sa Huling Araw.

 

Si Propeta Muhammad (saws) ay pinili ng Allah upang tanggapin ang Kanyang huling kapahayagan at maging tagapagpaliwanag ng Kanyang mensahe sa sangkatauhan. Ang mensahe ng Qur'an ay nagsasabi sa atin kung ano ang dapat gawin, at ang Propeta (saws) naman ay nagturo sa atin kung paano isagawa ito. Ang Allah ay nagsabi sa Qur'an na ang Propeta (saws) ay hindi nagsalita ayon lamang sa kanyang sarili.  Lahat ng kanyang sinabi ay nanggaling sa Allah - ang Makapangyarihan.  Ating matutunghayan sa Qur'an:

 

"Ni hindi siya (Muhammad) nagsasalita ng ayon lamang sa sariling nais.  Ito ay walang iba kundi  isang Pahayag na ibinaba sa kanya." (Surah An-Najim, 53:3-4)

 

Ang lahat ng winika, pangaral at sinabi ng Propeta   (saws) ay mga banal na inspirasyon. Ito ay tinatawag na Ahadith sa wikang Arabik. (Hadith naman ang tawag kung iisa). Nagbigay ang Allah ng isang masaganang biyaya sa sangkatauhan sapagka't kaalinsabay ng Kanyang mensahe, nagpadala rin siya ng isang Sugo bilang buhay na larawan ng Qur'an.  Ang Allah ay nagsabi:

 

"Katotohanang nasa Sugo ng Allah ang isang magandang halimbawa para sa inyo upang pamarisan, sa kaninumang may pag-asa sa (pagharap sa)  Allah  at  sa  Huling Araw at lagi nang  alaala ang Allah." (Kabanata al-Ahzab, 33:21)

 

Gayundin, lahat ng kilos at mga ginawa ng Propeta (saws) ay mula sa banal na inspirasyon. Ang mga ito ay tinatawag na Sunnah sa wikang Arabik. Hindi mapag-aalinlanganang bilang Sugo ng Allah, hindi niya pinahintulutan o sinang-ayunan ang anumang masamang gawain. Kaya naman, ang kanyang pagpapahintulot at pagbabawal ay tinatawag ding Sunnah. Nararapat paniwalaan nang buong pananalig na ang mga winika (Ahadith) at ginawa (Sunnah) ng Propeta (saws) ay kumakatawan sa naisin at kalooban ng Allah. Samakatuwid, ang bawa't isa sa mga ito ay dapat pamarisan at sundin anuman ang katayuan natin sa buhay. Ating matutunghayan sa Qur'an: 

 

"Sabihin (O Muhammad), 'Kung mahal ninyo ang Allah, sumunod sa akin.  Mamahalin kayo ng Allah at patatawarin ang inyong mga kasalanan, sapagka't ang Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Ang Mahabagin.” (Surah al-Imran, 3:31)

 

Ating matutunghayan sa Qur'an na tayo ay dapat sumunod sa Propeta  (saws) sapagka't ito ay nangangahulugan ng pagsunod sa Allah:

 

"Sinumang sumunod sa Propeta ay katotohanang sumunod sa Allah.." (Surah An-Nisa'a  4:80)

 

Ang pagsunod sa Propeta (saws) ay pag-uutos ng Allah na matutunghayan sa maraming talata sa Qur'an. Gayundin, ang Propeta (saws) mismo ay nag-utos nang maliwanag: 

 

"Hindi ko kailanman nais na makitang kayo'y nakasandal sa inyong supa, na kapag ang isang kautusan hinggil sa aking ipinag-uutos at ipinagbabawal ay dumating, kayo'y magsasabi, 'Hindi ko alam ito. Susundin ko lamang kung ano ang aking nakikita sa Aklat ng Allah'."  (Abu Dawud, Ahmad, Ibn Majah at At-Tirmidhi)

 

Ang babalang ito ay nauukol sa mga Muslim na hindi alintana ang Hadith at Sunnah na siyang pangalawang batayan ng pananampalatayang Islam. Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: 

 

"Mag-iiwan ako sa inyo ng dalawang bagay na kung inyo itong paiiralin nang mahigpit, hindi kayo maliligaw: Ang Kapahayagan ng Allah (Qur'an ) at ang Sunnah ng Kanyang Sugo." (Malik ibn Anas)

 

Samakatuwid, ang mga Muslim ay nararapat na magkaroon ng masidhing pagnanais at pagkawili sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng mga Hadith. Ang isang iskolar na iniuukol ang panahon sa pag-aaral ng Hadith at Sunnah ay tinatawag na Muhaddith.. Ang unang tatlong henerasyon ng mga Muslim pagkatapos ng Propeta (saws) ay nakatulong nang malaki sa pagtitipon at pagpapalaganap ng mga Hadith. Sila ang mga Sahabah (mga kasama ng Propeta), ang mga Tabi'een (mga sumunod sa mga Sahabah), ang mga Tabi'i ut-tabi'een (mga sumunod sa mga Tabi'een).

 

Ang marubdob na pagmamahal at pagmamalasakit sa Propeta (saws) ay nagbigay ng katiyakan sa pagkamakatotohanan ng mga Hadith at Sunnah. Sadyang napakalaki ng kanilang pagkagiliw at pagkamatapat sa kanilang guro na naging dahilan ng kanilang masidhing kasipagan at debosyon sa pagsunod sa Propeta.

 

Ang marangal na asal at ang mga winika ng Propeta (saws) ay mga batayan ng inspirasyon at patnubay sa sangkatauhan lalong-lalo na sa mga nananampalataya. Ang mga ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang padalisayin ang ating pananampalataya at linisin ang ating mga asal.  Kaalinsabay nito, inaatasan tayong mamalagi sa malinis na pamumuhay. Ang pagsunod sa mga Ahadith at Sunnah ay magbibigay sa atin ng katiwasayan at kapayapaan sa buhay kaalinsabay ng pagtamo sa mga biyaya ng Allah. 

 

Nais kong ipaalaala sa mambabasa na ang mga Hadith na nasasaad dito ay hindi mga literal na salin ng mga salita ng Propeta (saws) bagkus mga pagpapaliwanag. Ang mga orihinal na Hadith at Sunnah ay nasusulat sa wikang Arabik na siyang wikang binibigkas ni Propeta Muhammad (saws) nang siya'y nabubuhay pa.

 

Inyong mapapansin na may mga pangalang nakasulat sa loob ng panaklong na makikita sa hulihan ng bawa’t Hadith. Sila ay mga pantas na masusi at matiyagang naglikom at nagtala ng mga mapapanaligang mga Hadith at Sunnah ni Propeta Muhammad (saws).  Ang pamamaraan ng kanilang paglikom ay dumaan sa isang napakahigpit na panuri upang matiyak ang kadalisayan ng bawa't isang Hadith at Sunnah. 

 

Ang nilalaman ng aklat na ito ay batay sa mga pagpapaliwanag ng ilang Hadith na isinulat sa wikang Ingles. Ang mga batayan ng aklat na ito ay Sahih Bukhari (sa Arabik/Ingles ni Dr. Muhammad Muhsin Khan), Sahih Muslim (sa Ingles ni Abdul Hamid Siddiqi), Al-Lu'lu'wal-Marjan (ni Fuwad Abdul Baqi, isinalin sa Ingles ni  Dr. Muhammad Muhsin Khan, Riyadh-us-Saleheen-Vol.I at II (sa Arabik ni Imam Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf An-Nawawi, isinalin sa wikang Ingles ni S.M. Madni Abbasi)  at ang A Treasury of Hadith (ni Dr. Mazhar U. Kazi).

 

Ang Pag-aaral, Pagpapalaganap at Pamamatnubay Islamiko ng Pilipinas (Islamic Studies, Call & Guidance of the Philippines [ISCAG]) ay patuloy na naglalathala ng mga babasahing Islamiko upang iparating sa mga Pilipino ang mensahe ng Islam. Nawa'y maging daan ito upang maunawaan ng mambabasa ang mensahe ng Islam at maging malaya sila sa anumang maling larawan at haka-haka tungkol sa pananampalatayang ito at sa mga Muslim.

 

Taos pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong sa pagsasaayos at paghahanda ng proyektong ito. Nawa'y tanggapin nating lahat ang pagpapala at habag ng Allah dito sa lupa at maging sa kabilang buhay, Ameen.

 

 

 

Islamic Studies, Call & Guidance - Philippines (ISCAG)

 

 

 

Khalid Evaristo

President1 (saws): Sallallahu Alaihi Wasallam.  Isang pangungusap na sinasambit sa tuwinang nababanggit si Propeta Muhammad. Ang kahulugan nito ay "Nawa'y itampok  ng Allah ang pagbanggit sa kanya at iligtas siya sa anumang pagkukulang (imperfection) at pangalagaan siya sa anumang masama.

1
2091
تعليقات (0)