Kabanata 10 - Ang Hajj at Umrah (Paglalakbay sa Makkah)

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 10

 

Mga Hadith Tungkol Sa Hajj [35]at 'Umrah[36]

(Paglalakbay sa Makkah)

 

 

151]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang magsagawa ng Hajj dahil sa Allah na hindi nagsasalita ng malalaswa o hindi gumagawa ng lihis, siya ay magbabalik na walang kasalanan katulad nang siya ay ipinanganak ng kanyang ina."  (Bukhari at Muslim)

 

152]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang kasalukuyang nagsasagawa ng Hajj ay hindi maaaring mag‑asawa, o magpa-hintulot sa iba upang mag‑asawa, o makipagkasundo sa pag‑ aasawa." (Muslim)

 

153]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Hajj ay dapat gampanan minsan sa buhay; at kung sinumang magnais na gampanan ito nang madalas, siya ay gumaganap lamang nang higit sa hinihingi ng tungkulin." (Ahmad, Nasa'i at Darimi)

 

154]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagsagawa ng Umrah sa panahon ng Ramadhan ay katumbas ng isang Hajj o sa isang pagsagawa ng Hajj na kasama ko."  (Bukhari at Muslim)

 

155]      Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Silang magsagawa ng Hajj at silang magsagawa ng 'Umrah ay mga panauhin ng Allah. Kung sila'y magsumamo sa Kanya, sila'y Kanyang didinggin, at kung sila'y humingi ng kapatawaran sa Kanya, sila'y Kanyang patatawarin. (Ibn Majah)

 

156]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung sinumang may kakayahan at may masasakyang magdadala sa kanya sa Tahanan ng Allah (Ka'bah) subali't hindi niya isinagawa ang Hajj-magkagayo'y walang kaibhan (o pagkakaiba) kung mamatay man siyang isang Hudyo o Kristiyano.[37]" (Tirmidhi)

 

157]       Minsan may isang pumunta sa Propeta (saws) at nagsabi, "Papaano nagiging tungkulin ang Hajj?"  Ang Propeta (saws) ay sumagot, "Ang kakayahan (pisikal, mental at pinansiyal upang isagawa ang Hajj) at pagkakaroon ng masasakyan."  (Ibn Majah at Tirmidhi)

 

158]       Minsa'y humingi ng pahintulut si A'ishah (kalugdan nawa siya ng Allah) kay Propeta Muhammad (saws) upang sumama sa Jihad, at siya'y sumagot, "Ang Jihad ng kababaihan ay Hajj." (Bukhari at Ibn Majah)

 

159]       Nang magsabi si Laqit bin 'Amr kay Propeta Muhammad, "Ang aking ama ay napakatanda na at walang lakas upang magsagawa ng Hajj o 'Umrah o magsagawa ng paglalakbay," ang Propeta (saws) ay inutusan ako, "Isagawa mo ang Hajj at 'Umrah para sa kapakanan ng iyong ama."  (Abu Dawud at Tirmidhi)

 

160]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang 'Umrah na sinundan ng isa pang 'Umrah ay nagsisilbing kabayaran (o kapa-tawaran) sa anumang (kasalanang nagawa sa) pagitan nitong dalawang 'Umrah." (Bukhari at Muslim)

 

161]       Minsan ang Propeta (saws) ay tinanong kung aling gawain ang pinakamabuti sa lahat.  Siya (saws) ay sumagot: "Maniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo." Siya (saws) ay tinanong muli: Ano ang susunod? Siya'y sumagot: Jihad (pakikibaka) sa landas ng Allah. Siya (saws) ay muling tinanong: At ano ang pagkatapos nito?  Siya ay sumagot: "Ang Paglalakbay (sa Makkah) na malaya sa anumang kasamaan at kakulangan." (Bukhari at Muslim)

 

162]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang hindi gumawa ng kahalayan o pagmamalabis habang siya ay gumaganap ng Hajj, siya ay babalik mula sa paglalakbay katulad ng isang sanggol na kasisilang pa lamang ng kanyang ina."  (Bukhari at Muslim)

 

163]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: “O tao, iniatas ng Allah sa inyo bilang tungkulin ang pagsagawa ng Hajj, kaya’t inyo itong gampanan.” Isang lalaki ang nagtanong: O Sugo ng Allah, kailangan ba naming gawin ito bawa’t taon? Ang Propeta ay nanatiling walang kibo hanggang sa ulitin ng lalaki ang kanyang tanong nang tatlong ulit.  Kaya’t ang Propeta ng Allah ay nagsabi: Kung sumagot ako ng “Oo”, ito ay magiging tungkulin ninyo bawa’t taon, at ito’y hindi ninyo kayang gampanan. Nagpatuloy ang Propeta: Iwanan ako kapag mayroon akong nilaktawang bagay para sa inyo (hal: huwag maging mausisa kapag hindi ako nagpapataw ng anuman sa inyo). Maraming naunang tao sa inyo na lagi nang nagtatanong ng maraming di-kinakailangan katanungan, at ayaw naman sumang-ayon sa kanilang Propeta. Dahil dito, sila’y nangawasak, kaya naman kapag tinawag ko kayo upang gawin ang isang bagay, nararapat na sumunod at tupdin ang aking ipinag-uutos ayon sa inyong makakayanan, at kapag mayroon akong ipinagbabawal sa inyo, iwasan ito. (Muslim)

 35.       Ang Hajj ay isa sa mga haligi ng Islam.  Ang isang Muslim na kayang tustusan ang paglalakbay at nasa mabuting kalusugan ay dapat isagawa ang Hajj minsan sa kanyang buhay.  Ang mga rituwal ng Hajj ay isinasagawa sa pook ng Makkah alinsunod sa mga takdang kautusan at takdang kaayusan.  Ang mga rituwal na ito ay nagsisimula sa ika-siyam na araw ng Dhul Al Hijjah (ang panghuling buwan ng kalendaryong Islamiko). Ito ay magpapatuloy ng apat na araw pa.

36.       Ang Umrah ay isang kusang-loob (hindi itinakdang tungkulin) na paglalakbay sa Makkah na maaaring gawin minsan o kahit ilan mang beses sa anumang araw sa buong taon.

37.       Ang Allah ay nagsasabi sa Qur'an (Surah Al-Imran, 3:97): Ang pagganap ng Hajj tungo sa Tahanan (Ka'bah) ay isang tungkuling itinakda ng Allah  sa may kakayahang isagawa ito.  Kakayahang mental, pisikal at pinansiyal.

1
2093
تعليقات (0)