Kabanata 3 - Pagpapakadalisa (Wudho at Ghusl

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 3

 

 Mga Hadith Tungkol Sa Pagpapakadalisay (Wudhu at Ghusl)

 

 

 

30]          Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang Muslim na magsagawa ng wastong Wudhu,[8]  pagpapakumbaba, at pagyuko tuwing sasapit ang takdang oras ng Salaah (pagdarasal), ito ay nakababayad ng kanyang nakaraang kasalanan hangga't hindi siya nakagagawa ng malaking kasalanan." (Muslim)

 

31]          Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang aking mga tagasunod ay tatawagin sa Araw ng Pagkabuhay na Muli na may mga makikislap na mukha, kamay at paa tanda ng Wudhu. Kaya't sinuman sa inyo ang nagnanais palawigin ang kanyang ningning, hayaang gawin niya ito."  (Bukhari at Muslim)

 

32]          Si Propeta Muhammad (saws) ay nagtanong: "Sasabihin ko ba sa inyo ang isang bagay upang alisin ng Allah ang inyong mga kasalanan at itaas ang inyong antas (ng pagkamakatwiran)?" Ang mga naroroon ay sumagot, "Katiyakan, O Sugo ng Allah." Kaya't ang Propeta (saws) ay nagsabi: "Isagawa ang Wudhu maging sa kagipitan, laging pumunta sa Masjid at sabik na hintayin ang susunod na Salaah (pagdarasal) pagkatapos ng isang naunang Salaah - ito ang inyong Jihad para sa landas ng Allah." (Muslim)

 

33]          Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magsagawa ng Wudhu nang mahusay ay tunay na matatanggal ang kasalanan mula sa kanyang katawan at ito ay dadaloy maging sa ilalim ng kanyang mga kuko." (Bukhari at Muslim)

 

34]          Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Katotohanan ang galit ay nagmumula kay Satanas, sa dahilang siya ay nilikha mula sa apoy. Katotohanang pinapatay ng tubig ang apoy, kaya't sinumang magalit ay kailangang magsagawa ng Wudhu." (Abu Dawud)

 

35]          Minsan nang tanungin ang Propeta (saws): "Kung ang tao ay tila nakaramdam ng isang bagay (umutot) habang nagdarasal (Salaah), kailangan ba siyang huminto sa pagdarasal?" Siya ay sumagot, "Huwag huminto sa pagdarasal kung wala kayong narinig na tunog o wala kayong naamoy." (Bukhari)

 

36]          Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Ghusl[9] ay tungkulin matapos ang pakikipagtalik." (Muslim)

 

37]          Isang babae ang nagtanong sa Propeta (saws) tungkol sa dapat gawin kung siya'y nanaginip na seksuwal (wet dream). Siya ay sumagot, "Kung siya'y nakakita ng bagay katulad ng nakikita sa lalaki (lumabas na semilya sa pagkagising), kailangan siyang magsagawa ng Ghusl (paligo)." (Muslim)

 

38]          Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang magsagawa ng Salaah (pagdarasal) tuwing Biyernes,[10] kailangan muna siyang maligo (Ghusl)." "Ang Ghusl (paligo) sa araw ng Biyernes ay tungkulin ng sinumang umabot na sa gulang ng pagbibinata o pagdadalaga[11]." (Bukhari at Muslim)

 

39]          Isinalaysay ni Al-Mughira bin Shu'ba (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na minsan ang Propeta (saws) ay lumabas upang ibsan ang tawag ng kalikasan at ako ay sumunod upang dalhan siya ng tubig. Nang siya ay matapos, binigyan ko siya ng tubig at siya ay nagsagawa ng Wudhu at kanyang hinaplusan ng basang palad ang kanyang Khuff (medyas)." (Bukhari)8.         Ang isang Muslim ay nararapat na magsagawa ng Wudhu (paglilinis o pagpapakadalisay) bago magdasal: paghuhugas ng kamay, bibig, ilong, mukha, at braso. Paghaplos  ng basang kamay ang kanyang ulo, tainga, at ang panghuli ay paghuhugas ng mga paa.

9.         Ghusl: Isang pagpapakadalisay na kinabibilangan ng paghuhugas ng bahagi ng katawang nabahiran ng semilya (maselang bahagi ng katawan),  paghuhugas ng kamay, pagsagawa ng Wudhu, at pagbubuhos ng tubig sa buong katawan mula ulo hanggang paa.

10.       Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay ginagampanan nang magkakasama o kongregasyon at ito ay ginaganap sa Masjid.

11.       Ang Islam ay binibigyang-diin ang kalinisan at ginagawa itong palatandaan ng pananampalataya.

1
2111
تعليقات (0)