Kabanata 4 - Mga Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 4

 

Mga Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid

 

 

 

40]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sabihin ninyo sa akin, kung may isang ilog sa may pintuan ng isa sa inyo na kung saan siya naliligo ng limang ulit sa maghapon, may matitira pa kayang dumi sa kanya?" Nang siya ay sagutin na wala nang matitira, siya ay nagsabi: "Iyon ay katulad ng limang beses na Salaah[12] na sa pamamagitan nito ay inaalis ng Allah ang mga kasalanan."  (Bukhari at Muslim)

 

41]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kaibhan natin sa kanila (di-nananampalataya) ay Salaah. Sinumang lumisan sa Salaah ay naging di-nananampalataya." (Ahmad, Ibn Majah, Muslim, Nisa'i at Tirmidhi)

 

42]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagitan ng tao at kawalan ng pananampalataya ay paglisan sa Salaah." (Muslim)

 

43]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang unang huhusgahan sa tao sa Araw ng Paghuhukom ay ang kanyang Salaah. Kung kanyang ginampanan nang mahusay, siya ay nagtatagumpay. Subali't kung hindi niya ito naisagawa, siya ay mapapahamak." (Tirmidhi)

 

44]         Minsan ay tinanong ang Propeta (saws) kung anong gawa ang pinakamamahal ng Allah.  Siya ay sumagot, "Salaah sa mga itinakdang oras nito. "Siya ay tinanong muli kung alin ang susunod, at siya ay sumagot, "Kabaitan sa magulang." Siya ay tinanong muli kung ano ang susunod, at siya ay sumagot, "Ang Jihad (pagpupunyagi) sa landas ng Allah." (Bukhari at Muslim)

 

45]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang Muslim na ginagampanan ang Salaah ng dahil sa Allah, ang kanyang mga kasalanan ay natatanggal katulad nitong mga dahon na nalalaglag mula dito sa sanga." (Ahmad)

 

46]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Utusan ang inyong mga anak na magsagawa ng Salaah kapag sila ay pitong taong gulang. Paluin sila (dahil sa pagpapabaya sa Salaah) kapag sila ay sampung taong gulang, at huwag silang hayaang matulog nang magkakasama sa iisang higaan (kama) sa ganitong edad. (Abu Dawud)

 

47]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag magtambal ng anumang bagay (sa pagsamba) sa Allah kahit na kayo ay pagputul‑putulin at sunugin; huwag kusang lisanin ang takdang Salaah sapagka't sinumang kusang lumisan ay hindi iuukol sa kanya ang pagkalinga;[13] at huwag uminom ng alak sapagka't ito ang susi ng bawa't kasamaan."  (Ibn Majah)

 

48]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Salaah ng tao sa loob ng kanyang bahay ay katumbas  ng isang pagganap ng Salaah; ang kanyang Salaah sa Masjid ng sambayanan ay katumbas ng dalawampu't-lima; ang kanyang Salaah sa Masjid na kung saan ginaganap ang dasal tuwing Biyernes ay katumbas  ng limang daan; ang kanyang Salaah sa Aqsa Masjid (sa Jerusalem) ay katumbas ng limampung libo; ang kanyang Salaah sa aking Masjid (sa Medina) ay katumbas ng limampung libo; at ang kanyang Salaah sa Banal na Masjid (sa Makkah) ay katumbas ng isang daang libo."  (Ibn Majah)

 

49]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: Sa mga mapagkunwari, walang Salaah na sadyang napakabigat gawin kundi ang Salaah Fajr at Isha. Kung nababatid lamang nila ang biyaya sa mga ito, gagapang at gagapang sila upang isagawa lamang ito."  (Bukhari at Muslim)

 

50]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi itinatagubilin ang pagsagawa ng Salaah kapag ang pagkain ay nakahain na o sa oras na ang isang tao ay naabutan ng sariling likas na pangangailangan (pag-ihi o pagdumi)."  (Muslim)

 

51]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mga lugar sa mundo na kalugod‑lugod sa Allah ay mga Masjid[14], at ang lugar na kasuklam‑suklam sa Allah ay mga pamilihan."  (Muslim)

 

52]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magtayo ng Masjid dahil sa Allah, ang Allah ay magtatayo ng tirahan para sa kanya sa Paraiso." (Bukhari at Muslim)

 

53]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang pumasok sa Masjid, kailangan siyang magdasal ng dalawang rak'ah[15] bago siya umupo." (Bukhari at Muslim)

 

54]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Silang nauna sa inyo ay kinakaugaliang gawing pook dasalan ang libingan ng kanilang mga Propeta at matutuwid na tao. Huwag ninyong gawing Masjid ang mga libingan, ito ay ipinagbabawal ko sa inyo."  (Muslim)

 

55]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamalapit na pagdulog ng isang alipin sa kanyang Panginoon ay kapag siya ay nagpapatirapa, kaya't gawing malimit ang inyong pagsusumamo." (Muslim)

 

56]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang babae ay nais pumunta sa Masjid, hindi siya dapat magpabango."  (Muslim)

 

57]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag hadlangan ang inyong kababaihan na pumunta sa Masjid, subali't ang kanilang tahanan ay higit na mabuti sa kanila.[16]” (Abu Dawud)

 

58]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Higit na mabuti sa isang babae na isagawa ang Salaah sa kanyang tahanan kaysa sa kanyang bakuran, at higit na mabuti sa kanya na isagawa ang Salaah sa kanyang sariling silid kaysa sa ibang panig ng kanyang tahanan." (Abu Dawud)

 

59]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi:  "Kapag may tatlong tao sa isang bayan o disyerto na ang Salaah ay hindi nila isinaayos, ang demonyo ay siyang namamahala sa kanila. Kaya't magsipagdasal nang maramihan sapagka't ang lobo (isang mabangis na hayop na kahawig ng aso) ay tinutugis lamang ang hayop na pagala‑gala.[17]” (Ahmad, Abu Dawud at Nasa'i)

 

60]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Buuin ang unang hanay, pagkatapos ang sumunod dito, at kung mayroon mang may kulang, hayaang mangyari ito sa huling hanay."  (Abu Dawud)

 

61]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Tumayo nang tuwid at gawing tuwid ang inyong mga hanay."  (Abu Dawud)

 

62]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang isang may higit na kaalaman sa Qur'an (huling Pahayag ng Allah) ay siyang dapat maging Imam (mamuno sa Salaah). Kung marami sa kanila ang pantay ang  kaalaman sa Qur'an, magkagayo'y yaong may higit na kaalaman sa Hadith (winika, gawa at pinahintulutan ng Propeta) ang siyang dapat  maging Imam." (Muslim)

 

63]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isa sa inyo ay namumuno sa Salaah, gawin itong maikli. Sapagka't mayroon sa mga nagdarasal na may sakit, mahihina at matatanda. Subali't kapag ang isa sa inyo a y nagsasagawa ng Salaah  na  nag‑iisa, maaari niya itong patagalin hangga't nais niya." (Bukhari at Muslim)

 

64]         Isinalaysay ni Anas bin Malik (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na ang Propeta (saws),  si Abu Bakr at si 'Umar (nawa'y kalugdan sila ng Allah) ay lagi nang nagsisimula sa pagbanggit ng Al-hamdu lillahi Rabbil 'alamin tuwing magsasagawa ng Salaah."  (Bukhari)

 

65]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagsasabi ng Subhan Allah ay para sa kalalakihan at ang pagpapalakpak (ng kamay) ay para sa kababaihan. (Kung may napunang mali sa Salaah, ang kalalakihan ay magsasabi ng Subhan Allah samantalang ang kababaihan naman ay magpapalakpak ng kamay upang tawagin ng pansin ang Imam). (Bukhari)

 12]         Isa sa mga tungkulin ng bawa't Muslim ay  pagganap  limang beses na Salaah (itinakdang pagdarasal) sa maghapon.  Ito ay ginagampanan bago magbukang-liwayway, ilang sandali makaraan ang tanghaling tapat, sa kalagitnaan ng hapon, sa takip-silim, at sa gabi.

13]         Ang kalingang binabanggit dito ay Habag at Pagpapatawad ng Allah.

14]         Ang Masjid ay pook dasalan ng mga Muslim. 

15]         Ang rak'ah ay isang yunit ng Salaah na kinabibilangan ng pagtayo, pagyuko, muling pagtayo,  pagpapatirapa, pag-upo, at muling pagpapatirapa.  Habang nasa bawa't katayuan,  ang  isang  Muslim  ay bumabanggit ng mga panalangin o mga talata  mula sa Qur'an.

16]         Ang pagsasalamuha ng kalalakihan at kababaihan ay hindi pinahihintulutan sa Islam.  Kung ang mga kababaihan ay nagnanais magdasal sa Masjid, sila ay may sariling hanay sa may gawing likuran pagkatapos ng hanay ng mga kalalakihan, o kaya'y sa ibang pook ng Masjid na itinalaga para sa kanila.

17.        Binibigyang-diin sa Islam  ang Salaah nang  magkakasama o kongregasyon.  Higit itong mabuti kaysa pagdarasal na nag-iisa.

1
2477
تعليقات (0)