Kabanata 5 - Mga Hadith Tungkol Sa May Karamdaman at Sa Yumao

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 5

 

Mga Hadith Tungkol Sa May Karamdaman at Sa Yumao

  

 

66]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi:  "Pakainin ang gutom, dalawin ang may sakit, at palayain ang bihag."  (Bukhari)

 

67]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Muslim ay may tungkulin sa kapwa Muslim. Kapag siya ay iyong nakita, batiin mo siya (Assalammo Alaikum). Kapag siya ay nagbigay ng paanyaya, tanggapin ito. Kapag siya ay humingi ng iyong payo, ibigay ito sa kanya. Kapag siya ay bumahin at nagsabi ng Alhamdulillaah (purihin ang Allah), iyong sabihin Yarhamkumullah (nawa'y kaawaan ka ng Allah). Kapag siya ay may sakit, dalawin siya. Kapag siya ay namatay, ihatid mo siya sa libingan."  (Muslim)

 

68]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Allah, ang Panginoon ng Karangalan at Kaluwalhatian, ay magsasabi sa tao sa Araw ng Paghuhukom, "O anak ni Adan, Ako ay nagkasakit nguni't hindi mo Ako dinalaw."  Dahil dito, ang tao ay bumulalas, "Panginoon ko, paano ako makakadalaw sa Iyo? Kayo ang Panginoon ng mga Daigdig." Kaya't ang Allah ay magsasabi, "Iyong nalaman ang Aking alipin na nagkasakit subali't hindi mo siya dinalaw. Kung dinalaw mo siya, matatagpuan mo Akong kasama niya."  (Muslim)

 

69]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag dinadalaw ng isang Muslim ang kanyang kapatid na Muslim, tunay na nagtitipon siya ng mga prutas sa Paraiso hanggang sa siya ay bumalik (mula sa pagdalaw)."  (Muslim)

 

70]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag dinadalaw ang taong may karamdaman, hilingin sa kanyang ipinalangin ka, sapagka't ang panalangin ng may karamdaman ay katulad ng panalangin ng mga Anghel."  (Ibn Majah)

 

71]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi:  "Kapag nakakita ka ng ililibing, tumayo ka; subali't sinuman ang magnais na maki-paglibing, hindi siya dapat maupo hangga't ang bangkay ay hindi nailalagay sa hukay."  (Bukhari at Muslim)

 

72]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag umupo sa mga puntod (libingan) at huwag magdasal na nakaharap sa mga ito."  (Muslim)

 

73]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang sumasampal sa sariling pisngi[18], nagpupunit sa harapan ng kanyang damit at nananaghoy kagaya ng ginagawa ng mga naunang tao sa panahon ng kamangmangan (bago dumating ang Islam sa ganap na anyo), ay hindi nabibilang sa atin." (Bukhari at Muslim)

 

74]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magbigay aliw sa may dalamhati, siya ay mabibigyan ng biyayang katumbas ng gantimpala[19] ng isang nagdadalamhati." (Tirmidhi at Ibn Majah)

 

75]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kayong mga nananahanan sa mga libingan, sumainyo nawa ang kapayapaan. Nawa'y patawarin kami at kayo ng Allah. Kayo ay naunang yumao sa amin at kami ay susunod."  (Tirmidhi)

 

76]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isalaysay ang (nagawang) kabutihan ng yumao at iwasang ilantad ang kanyang kamalian (kasalanan)." (Abu Dawud at Tirmidhi)

 

77]         Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang makipaglibing hanggang sa isagawa ang Salatul Janaza (pagdarasal para sa ililibing), ay magkakamit ng gantimpalang isang qeerat. At sinumang sumama hanggang sa ilibing ang bangkay, ay magkakamit ng dalawang qeerat. May nagtanong, 'Ano ang qeerat?'  Siya (saws) ay sumagot, 'Ito ay kasing-sukat ng malaking bundok'."  (Bukhari at Muslim)

 

78]         Isinalaysay ni Jabir (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na ang Propeta (saws) ay nagbawal na magpalitada sa mga libingan at gumawa ng inskripsiyon (mag-ukit) o magtayo ng anuman sa itaas nila."  (Muslim)

 

 

 


18.        Kaugalian ng mga sinaunang tao bago pa dumating ang Islam.  Ito ay ginagawa dahil sa masidhing pagdadalamhati sa isang yumao.                                

19.        Sa Islam, ang isang taong matiisin at matiyaga sa pagkakaroon ng dalamhati ay magkakamit ng biyaya mula sa Allah.

1
2478
تعليقات (0)