Kabanata 13 - Mga Hadith Tungkol Sa Panunumpa

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 13

 

Mga Hadith Tungkol Sa Panunumpa

 

 

 

210]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ipinagbabawal ng Allah sa inyong sumumpa sa ngalan ng inyong mga magulang. Kung sinumang magnais sumumpa, nararapat na sumumpa siya sa Ngalan ng Allah, o kaya'y magsawalang‑kibo."  (Bukhari at Muslim)

 

211]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag sumumpa sa ngalan ng inyong mga magulang, o sa mga diyos‑diyusan. Sumumpa lamang sa Ngalan ng Allah kapag nagsasalita lamang ng katotohanan." (Abu Dawud at Nasa'i)

 

212]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang manumpa sa ibang pangalan bukod pa sa Allah, siya ay nagbigay ng katambal sa Allah." (Tirmidhi)

 

213]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magbigay nang di-makatotohanang panunumpa upang angkinin nang di-makatarungan ang ari-arian ng kapuwa, haharapin niya ang matinding galit ng Allah sa Araw ng Paghuhukom." (Bukhari at Muslim) 

 

214]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang mang-agaw sa karapatan ng kapuwa sa pamamagitan ng di-makatotohanang panunumpa, itatapon siya ng Allah sa Impiyerno at ipagkakait sa kanya ang Paraiso." Isang tao ang nagtanong: 'O Sugo ng Allah, kahit ba ito ay maliit na bagay lamang'? Siya (saws) ay sumagot: 'Maging ito ay pinakamaliit na sanga ng isang halaman'." (Muslim)

 

215]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mga ito ay mabibigat na kasalanan: Ang pagbibigay katambal sa Allah, ang pagsuway sa magulang, ang pagpatay at ang pagbibigay ng di-makakatohanang panunumpa." (Bukhari)

 

216]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang ilan sa mga mabibigat na kasalanan ay pagbibigay ng katambal sa Allah, ang kawalan ng pagmamahal, at ang di-makatotohanang pagsumpa.

 

217]       Sinumang manumpa at dinagdagan ito ng kasinungalingan kahit kasing-sukat lamang ng pakpak ng niknik, ilalagay ang isang batik sa kanyang puso hanggang sa pagdating ng Pagbabangong-Muli." (Tirmidhi)

 

218]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: “Sinumang manumpa ng isang kasinungalingan ay makakaharap ng Allah (sa Araw ng Paghuhukom), at ang Allah ay magagalit sa kanya.” Binasa pagkatapos ng Propeta ang sumusunod na talata (ng Qur’an): “Silang ipinagpalit ang pananampalatayang  nauukol sa Allah at ang kanilang panunumpa sa maliit na halaga ay walang makukuhang bahagi ng kabilang-buhay (Paraiso); ni hindi sila kakausapin ng Allah, ni hindi sila titingnan sa Araw ng Paghuhukom; ni hindi sila padadalisayin (patatawarin sa kanilang kasalanan). Magkakaroon sila ng matinding parusa.” (Bukhari at Muslim) (Al-Imran -3:77)

 

219]       Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: May tatlong taong hindi kakausapin ng Alllah sa Araw ng Paghuhukom - ni hindi sila titingnan o padadalisayin.  Isa sa kanila ay yaong itinataguyod ang pagbenta ng kanyang paninda sa pamamagitan ng panunumpa ng kasinungalingan.  (Muslim)

 

1
2622
تعليقات (0)