Kabanata 15 - Mga Hadith Tungkol Sa Parusa

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 15

 

Mga Hadith Tungkol Sa Parusa[42]

 

 

 

 

234]        Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ipatupad ang mga kaparusahang itinakda ng Allah sa mga malalapit at sa mga mala-layo, at huwag hayaan ang sinumang sisihin kayo tungkol sa pagpapatupad ng mga kaparusahan ng Allah." (Ibn Majah)

 

235]        Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang dahilan ng pagkawasak ng mga taong nauna sa inyo ay kapag ang taong nabibilang sa kanila na may mataas na katayuan o katungkulan ay nakagawa ng pagnanakaw, pinababayaan na lamang siya[43], subali't kapag karaniwang tao ang nagnakaw, ipinapataw sa kanya ang itinakdang kaparusahan.  Ako ay sumusumpa sa Allah na kung sakaling magnakaw si Fatima, ang anak ni Muhammad, ipapuputol ko ang kanyang kamay[44]."(Bukhari at Muslim)

 

236]        Isinalaysay ni Abdullah bin 'Umar (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na may mga Hudyong pumunta sa Sugo (saws) ng Allah at sinabi sa kanya na may isang lalaki at babaing kabilang sa kanila ang nagkasala ng pangangalunya. Ang Sugo (saws) ng Allah ay nagsabi sa kanila: "Ano ang makikita ninyo sa Taurat (Torah) hinggil sa Ar-Rajm (pagbato sa mga nagkasala hanggang sa mamatay)?" Sila'y sumagot, 'Inihayag na namin ang kanilang kasalanan at nilatigo na namin sila.' Si Abdullah bin Salam ay nagsabi: 'Kayo ay nagsisinungaling! Ang Taurat ay may pag-uutos ng Al-Rajm.' Sila'y nagdala at nagbukas ng Taurat at ang isa sa kanila'y inilagay ang kamay sa isang talatang nagsasaad ng Ar-Rajm at binasa ang talatang bago at pagkatapos ng Ar-Rajm. Si Abdullah bin Salam ay nagsabi: 'Alisin mo ang iyong kamay! Pagkaalis ng kamay ay nakita ang talatang Ar-Rajm. Sila'y nagsabing ang Propeta (saws) ay nagsabi ng katotohanang may Ar-Rajm sa Taurat. Kaya't ang Propeta (saws) ay nag-utos na kapuwa sila batuhin hanggang sa mamatay." (Bukhari)

 42.         Ito ang mga parusang ukol sa pagnanakaw, pag-inom ng alak, paninirang-puri, pagtambang, pakikiaapid at paglisan sa pananampalataya.

43.         Pinabayaan na lamang at hindi nila pinarusahan.

44.         Ang pagputol ng kamay ng isang nagnakaw ay nangangailangan ng mahihigpit na saligan (kondisyon) na naaayon sa Islam.

1
2624
تعليقات (0)