Kabanata 17 - Mga Hadith Tungkol Sa Jihad

PLPHP - ISCAG Philippines

 Kabanata 17

 

Mga Hadith Tungkol Sa Jihad[48]

 

 

 

253]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang maitalaga (madestino) sa unahan ng digmaan sa loob ng isang araw upang ipaglaban ang landas ng Allah ay higit na mabuti kaysa sa mundo at sa nilalaman nito." (Bukhari at Muslim)

 

254]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang magbigay ng kagamitan sa isang mandirigma upang ipaglaban ang landas ng Allah, at siyang mag‑aruga sa pamilya ng mandirigma habang ang huli ay wala, parang sumama na rin siya sa digmaan."  (Bukhari at Muslim)

 

255]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Allah ay higit na nakababatid kung sino ang nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa Kanyang landas.Walang sinumang nasugatan sa pakikipaglaban sa landas ng Allah na hindi darating sa Araw ng Muling Pagkabuhay na umaagos ang dugo sa kanyang sugat na ang kulay ay katulad ng dugo subali't ang amoy ay katulad ng pabangong musk." (Bukhari at Muslim)

 

256]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang sinuman ang nakarating na sa Paraiso na magnanais na bumalik muli sa daigdig upang makagawa ng anuman maliban sa isang martir.[49] Siya ay magnanais na makabalik sa mundo at mapatay nang sampung ulit dahil sa karangalang kanyang nakita." (Bukhari at Muslim)

 

257]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang taus-pusong humiling sa Allah na mamatay bilang isang martir, dadalhin siya ng Allah sa tirahan ng mga martir kahit siya ay namatay sa kanyang higaan." (Muslim)

 

258]   May isang taong lumapit kay Propeta Muhammad at nagsabi: "Isang tao ang nakikipagdigmaan dahil sa makukuhang mga labi (tira) ng digmaan, ang isa ay upang makamit ang katanyagan bilang mandirigma, ang isa ay upang ipakita ang kanyang tapang; sino sa kanila ang nasa landas ng Allah?" Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang taong nakiki-paglaban upang mamayani ang Salita ng Allah ay siyang nasa landas ng Allah. (Bukhari at Muslim)

 

259]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung sinumang may kahusayan sa pamamaril at ayaw gamitin (sa landas ng Allah), hindi siya nabibilang sa atin."  (Muslim)

 

260]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang digmaan ay panlilinlang[50]." (Bukhari at Muslim)

 

261]   Nang ang mga Muslim ay nasa digmaan laban sa mga Kafir (di-nananampalataya), si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Humayo kayo sa Ngalan ng Allah, magtiwala sa Allah, at panindigan ang pananampalataya ng Sugo ng Allah. Huwag paslangin ang mahihina at matatanda, o ang mga bata, o kababaihan; huwag maging madaya tungkol sa mga labi (tira) ng digmaan, subali't kunin ang inyong bahagi. Gumawa ng mabuti at kumilos nang mahusay sapagka't minamahal ng Allah ang mga gumagawa ng mabuti."  (Abu Dawud)

 

262]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang namatay nang hindi nagpunyagi para sa landas ng Allah at hindi nagka-roon ng intensiyon sa kanyang puso sa bagay na ito, siya ay namatay na may isa sa mga tanda ng pagkukunwari."  (Muslim)

 

263]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang paglabas sa umaga o sa gabi para sa landas ng Allah ay higit na mabuti kaysa buong daigdig at nilalaman nito." (Bukhari at Muslim)

 

264]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Wala nang higit na minamahal ng Allah kaysa dalawang patak at dalawang tatak. Ang dalawang patak ay luhang tumutulo dahil sa takot sa Allah at ang dugong dumadaloy (sa pagkasugat) dahil sa landas ng Allah.  Ang dalawang tatak ay peklat ng sugat (na natamo sa pakikipaglaban) dahil sa Allah at ang tatak dulot ng pagganap sa tungkulin sa Allah (Hal. marka sa noo dahil sa pagpapatirapa tuwing Salaah)." (Tirmidhi)

 

265]    Isinalaysay ni Salim Abu An-Nadr, ang pinalayang alipin ni Umar bin Ubaidullah: 'Ako ay kawani ni 'Umar.  Minsan si Abdullah bin Abi Aufa ay sumulat kay 'Umar bin Ubaidullah nang siya ay pumunta sa Al-Haruriya. Nabasa ko mula rito na ang Sugo (saws) ng Allah, sa isa sa kanyang mga digmaang paglalakbay, ay naghintay hanggang sa paglubog ang araw at siya ay tumindig sa gitna ng kanyang mga kasama at nagsabi: "O Tao! Huwag magnais na makaharap ang kalaban, at tumawag sa Allah para sa kaligtasan. Subali't kung makaharap ang kalaban, maging matiisin, at tandaang ang Paraiso ay nasa anino ng espada." At pagkatapos ay nagsabi: "O Allah, ang Nagpahayag ng Banal na Aklat, ang Nagpapakilos ng mga ulap, at ang Tumatalo sa mga kalaban, talunin sila at igawad sa amin ang tagumpay." (Bukhari)

 

266]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: Sa Araw ng Paghuhukom, ang bawa't taksil ay magkakaroon ng watawat tanda ng kanyang pagtataksil (sa panahon ng digmaan) upang siya ay makilala. (Bukhari)

 

 

 

 

 

 48.      Ang Jihad ay pagpupunyagi dahil sa landas ng Allah.  Ang pagpipigil sa sarili sa mga masasamang hangarin o udyok ay isang halimbawa ng Jihad.  Ang pagtatanggol sa iyong ari-arian at pagtulong sa mga naaapi ay isang uri ng Jihad. Ang pagpapalaganap sa katuruan ng Islam ay isang Jihad. Ang paglaban sa mga manlulupig ay isang Jihad.  Ang Jihad ay isa sa mga pangunahing pamantayan ng Eeman (paniniwala). Matutunghayan sa Qur'an (49:15): Tanging ang mga nananampalatayang naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at hindi nag-aalinlangan bagkus nagpupunyagi (at nagpapakasakit) ng kanilang yaman at buhay dahil sa Allah -sila ang mga matatapat.

49.       Ang martir ay isang taong namatay dahil sa landas ng Allah.

50.       Ang panlilinlang na  sinasabi  dito ay mga taktika ng digmaan.  Ang Islam ay nag-uutos sa Muslim na tumupad sa anumang napagkasunduan  sa mga kaaway maging bago at pagkatapos ng digmaan hangga’t hindi sila lumalabag.

1
2748
تعليقات (0)