Kabanata 18 - Mga Hadith Tungkol Sa Pagkain At Pananamit

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 18

 

Mga Hadith Tungkol Sa Pagkain At Pananamit

 

 

 

267]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ipinagbabawal na kainin ang anumang mababangis na hayop na may pangil." (Muslim)

 

268]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi sa isang batang lalaki na kumakain, "Magsabi ng Bismillah (Sa Ngalan ng Allah), kumain ka sa iyong kanang kamay, at kumain ka sa pagkaing malapit sa iyo." (Bukhari at Muslim)

 

269]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagkain ng dalawa ay sapat para sa tatlo, at ang pagkain ng tatlo ay sapat para sa apat." (Bukhari at Muslim)

 

270]  Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang taong nagbibigay papuri (Alhamdullilaah) sa Allah ukol sa kanyang kinakain o iniinom ay kinalulugdan ng Allah." (Muslim)

 

271]   Nang matapos kumain si Propeta Muhammad (saws) siya ay nagsabi: "Alhamdullillah (Purihin ang Allah) na Siyang nagbigay sa atin ng makakain at maiinom, at ginawa tayong mga Muslim."  (Tirmidhi, Abu Dawud at Ibn Majah)

 

272]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag magsuot ng sutla (seda)[51], huwag uminom sa sisidlang gawa sa ginto o pilak, at huwag kumain sa pinggang gawa sa ginto o pilak[52], sa dahilang ang iba ay mayroon nito sa daigdig, datapwa't makakamtan ninyo ito sa kabilang buhay." (Bukhari at Muslim)

 

273]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag uminom nang walang patlang katulad ng kamelyo, bagkus gawing dalawa o tatlong bahagi ang inyong pag‑inom. Banggitin ang Bismillah (Sa Ngalan ng Allah) bago uminom at purihin Siya (Alhamdullilaah) pagkatapos." (Tirmidhi)

 

274]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang kumaladkad ng kanyang kasuotan nang may pagmamalaki, hindi siya titingnan ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay." (Bukhari at Muslim)

 

275]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang ginto at seda ay pinahihintulutan sa aking mga tagasunod na kababaihan subali't ipinagbabawal ito sa kalalakihan." (Tirmidhi at Nasa'i)

 

276]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siya na gumaya sa anumang lahi ay nabibilang sa kanila." (Ahmad at Abu Dawud)

 

277]  Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang lahat ng iniinom na nakalalasing ay ipinagbabawal." (Bukhari at Muslim)

 

278]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung ang malaking sukat ng anuman ay nakalalasing, ang maliit na sukat nito ay ipinagbabawal din." (Tirmidhi, Abu Dawud at Ibn Majah)

 

279]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang suwail na anak, ang isang manunugal, siyang nagmamayabang sa kanyang ipinamigay, at siyang gumon sa alak ay hindi makapapasok sa Paraiso." (Darimi)

 

280]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nais makita ng Allah ang mga tanda ng Kanyang biyaya sa Kanyang mga alipin (sumusuko sa Allah)." (Tirmidhi)

 

281]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isinusumpa ng Allah ang mga kalalakihang ginagaya ang kababaihan at ang kababaihang ginagaya ang kalalakihan[53]." (Bukhari)

 

282]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang sinumang nakakain nang higit na mahusay na pagkain kaysa sa kanyang kinakain na galing sa pinagpaguran ng kanyang dalawang kamay. Ang Propeta ng Allah na si David ay kumakain lamang sa pinagpaguran ng kanyang dalawang kamay." (Bukhari)

 

283]   Nang siya ay tanungin kung aling bahagi ng Islam ang pinakamahusay, si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nararapat na magkaloob kayo ng pagkain[54], at magbigay ng pagbati[55] sa kapwa kilala o hindi. (Bukhari at Muslim)

 

284]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang tao ay wala nang nilamnan na sisidlan na higit na malala kaysa sa kanyang tiyan. Sapat na sa angkan ni Adam ang ilang subo upang makatindig ng tuwid. Subali't kung hindi maiwasan, nararapat na lamnan lamang ang ikatlong bahagi nito ng pagkain, ang ikatlo ng inumin[56], at iwanang walang laman ang ikatlo.  (Tirmidhi at Ibn Majah)

 

285]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung kayo ay may pananalig sa Allah nang buong puso, bibigyan Niya kayo ng makakain katulad ng pagbibigay Niya sa ibong nagsisilabas nang gutom sa umaga at nagbabalik nang busog sa gabi."  (Tirmidhi at Ibn Majah)

 

286]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang kumain subali't nakalimutan ang Allah (hal. pagsasabi ng Bismillaah), iyong sabihin Bismillaah awwalahu wa akhirahu (Sa ngalan ng Allah sa simula at sa wakas)." (Abu Dawud at Tirmidhi)

 

287]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang naniniwala sa Allah at sa Huling Araw ay hindi nararapat makihalubilo sa isang mesang may nakahaing alak." (Nasa'i at Tirmidhi)

 

288]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Si Satanas ay laging kasama ng bawa't isa sa inyo sa lahat ng inyong ginagawa maging sa inyong pagkain. Kaya't kung may nahulog na pagkain, linisin ito at kainin pa rin upang huwag mag-iwan para kay Satanas.  Kapag tapos na sa pagkain, simutin ang mga daliri sapagka't hindi ninyo alam kung aling bahagi ng inyong pagkain ang mayroong higit na biyaya." (Muslim)

 

289]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kumaing magkakasama at huwag mag-isa, sapagka't ang biyaya ay dumarating sa magkakasama." (Ibn Majah)

 

290]    Si Propeta Muhammad (saws) ay ipinagbabawal sa ating uminom nang nakatayo.  (Muslim)

 

291]    Ang Propeta (saws) ay nagbawal sa ating huminga sa basong iniinuman. (Abu Dawud at Ibn Majah)

 

292]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag sinuman sa inyo ang uminom ng gatas, inyong sabihin: "O Allah, paramihin ito para sa amin," sapagka't wala nang iba pa maliban sa gatas ang nagsisilbing pagkain at inumin.[57] (Abu Dawud at Tirmidhi)

 

293]   Minsa'y may isang taong hindi nakabihis nang mahusay ang dumalaw sa Propeta (saws). Si Propeta Muhammad (saws) ay nagtanong kung siya ay may yaman. Siya ay sumagot na mayroon. Ang Propeta ay nagtanong kung anong uring yaman ito. Siya'y sumagot na siya'y binayayaan ng Allah ng iba't ibang yaman. Dahil dito, ang Propeta (saws) ay nagsabi: "Kapag ginawaran ka ng yaman ng Allah, ang bunga ng Kanyang biyaya at tulong ay nararapat na makita sa iyo." (Ahmad at Nasa'i)      

 

294]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: “Kapag kumain, uminom o magbigay kawanggawa, huwag hayaang ihalo dito ang pagmamalabis o pagmamalaki. (Ibn Majah at Nasa'i)

 

295]   Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isinumpa ng Allah ang alak, ang umiinom nito, ang naghahain nito, ang nagtitinda nito, ang bumibili nito, ang gumagawa nito, ang nagpapagawa nito, ang naghahatid nito at ang pinaghahatiran nito." (Abu Dawud at Ibn Majah)

 

 

 

 

 51.         Ang mga kalalakihang Muslim ay hindi pinahihintulutan magsuot ng seda (sutla).

52.         Ipinagbabawal sa Islam ang anumanng pagmamalabis.

53.         Ang paggaya sa pagkilos, pananamit o anyo.

54.         Ang pagbibigay pagkain sa panauhin, sa mahihirap at sa mga nangangailangan.

55.         Ang pagbati ng mga Muslim..."Assalamo Alaykom" (Nawa'y sumaiyo ang kapayapaan).

56.         Ang anumang nakalalasing na inumin ay hindi kabilang dito dahil ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam.

57.         Kamakailan lamang nalaman ng makabagong agham na ang gatas ay kapuwa pagkain at inumin, gayong si Propeta Muhammad (saws) bilang Sugo ng Allah ay batid na ito noon pang 1400 taong nakararaan.

1
2749
تعليقات (0)