Kabanata 20 - Mga Hadith Tungkol Sa Buhay Dito At Sa Kabila

PLPHP - ISCAG Philippines

Kabanata 20

 

 Mga Hadith Tungkol Sa Buhay Dito At Sa Kabila

 

 

 

 

363]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ako ay sumusumpa sa Allah na kung ikukumpara ang daigdig na ito sa daigdig na darating[62], ito ay katulad lamang ng isa sa inyo na ilubog ang kanyang daliri sa dagat. Hayaang isa‑alang‑alang niya kung ano ang nakuha (kumapit na tubig sa kanyang daliri)." (Muslim)

 

364]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Impiyerno ay napapaligiran ng nakakahalinang bagay at ang Paraiso ay napa-paligiran ng di‑kanais‑nais na bagay." (Bukhari at Muslim)

 

365]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang tao ay nagsasabi: 'Ang aking ari‑arian, ang aking ari‑arian', gayong ang bahagi ng kanyang ari‑arian na masasabing kanya ay kinabibilangan lamang ng tatlong bagay: kung ano ang kinain at naubos, kung ano ang sinuot at naging gulanit, at kung ano ang naipamigay[63] at tinanggap. Ang lahat ng iba pa ay iiwanan niya kapag siya ay namatay."  (Muslim)

 

366]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May tatlong sumusunod sa yumao, ang dalawa ay magbabalik at ang isa ay mananatiling kasama niya. Ang kanyang angkan, ang kanyang ari‑arian at ang kanyang mga nagawa ay sumusunod sa kanya, subali't ang kanyang angkan at ari‑arian ay magbabalik habang ang kanyang nagawa ay mananatili sa kanya[64]." (Bukhari at Muslim)

 

367]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sa Araw ng Pagbabangong-Muli, hindi hahakbang ang paa ng angkan ni Adan hanggang sa siya ay tanungin tungkol sa limang bagay:  sa anong bagay niya ginamit ang kanyang panahon, kung ano ang ginawa sa kanyang kabataan, kung saan nakamtan ang kanyang ari‑arian, kung saan ginugol ang kanyang kayamanan, at kung ano ang ginawa sa kanyang kaalaman." (Tirmidhi)

 

368]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang tao ay namatay, ang mga anghel ay magtatanong kung ano ang kanyang paunang ipinadala[65], subali't ang mga angkan ni Adan ay magtatanong kung ano ang kanyang iniwanan[66].  (Baihaqi)

 

369]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang angkan ni Adan ay nagiging matandang hukluban, subali't dalawang bagay ang nananatiling bata sa kanya: ang kasabikan sa kayamanan at ang kasabikan sa buhay." (Bukhari at Muslim)

 

370]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang puso ng isang matanda ay nananatiling bata sa dalawang bagay: ang pagmamahal niya sa mundong ito at ang pag‑asa  sa hinaharap." (Bukhari at Muslim)

 

371]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ako ay sumusumpa sa Kanya na may hawak ng aking kaluluwa, kung alam lamang ninyo ang aking nalalaman, kayo ay labis ng mananangis at tatawa ng kaunti." (Bukhari)

 

372]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang mga namumuno sa inyo ay mga mahuhusay na tao, ang mayayaman sa inyo ay mga mapagbigay, at ang inyong pamumuhay ay ginaganap nang may sanggunian, ang balat ng lupa ay kasiya‑siya kaysa sa hukay. Subali't kapag ang namumuno sa inyo ay mga masasamang tao, ang mayayaman sa inyo ay mararamot na tao, at ang inyong mga pamumuhay ay nasa kamay ng inyong mga kababaihan, ang hukay ay higit na mabuti kaysa sa balat ng lupa. (Tirmidhi)

 

373]    Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May dalawang uri ng tao na mapupunta sa Impiyerno na hindi ko pa nakikita:  mga taong may mga latigong katulad ng buntot ng baka na ginagamit panghagupit sa tao; mga kababaihan na ang kasuotan ay walang iniwan sa nakahubad, na nanunukso sa kalalakihan, na ang mga ulo ay umiindayog tulad ng mga umbok sa likod ng kamelyo. Ang mga ganitong kababaihan ay hindi makapapasok sa Paraiso o malalasap ang bango nito kahit na ang halimuyak nito ay maaamoy nang may kalayuan."  (Muslim)

 

 

 

 62.         Ang daigdig na darating ay ang kabilang buhay pagkatapos ng kamatayan.

63.         Ang mga bagay na naipamigay dahil sa Allah.

64.         Ang kanyang mga gawa ay mananatili sa kanya sapagka't siya ay gagantimpalaan o parurusahan ng Allah ayon sa kanyang mga gawa.

65.         Ang mga paunang ipinadala ng yumao ay  ang kanyang  mabubuting  gawa  noong siya ay nabubuhay pa.

66.         Ang iniwanan ng yumao na itinatanong ng tao ay ang kanyang kayamanan.

1
2751
تعليقات (0)